งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communities of Practice (CoP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communities of Practice (CoP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Communities of Practice (CoP)

2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก ( 1 ) อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย อธิบายไม่ได้ ( 2 ) ( 3 ) เน้นว่า Tacit K เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้น ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) Tomohiro Takanashi

3 Communities of Practice (CoP)
“กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น”

4 CoP Communities of Practice เป็นเครื่องมือที่ทำให้คนในองค์กร
กลุ่มคน Communities of Practice ประเด็น /หัวข้อ / สาระ เป็นเครื่องมือที่ทำให้คนในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ความปรารถนาร่วมกัน สนใจร่วมกัน มีปัญหาร่วมกัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน ร่วมแก้ไขปัญหา ลักษณะ CoP แก้ปัญหา / แลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนา/เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยกระดับ/พัฒนาความรู้ที่ใช้เป็นประจำ Innovation

5 Sponsor 2. Facilitator 3. Historian 4. Member สมาชิก CoP ประกอบด้วย
ผู้บริหารที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนตามเป้าหมายองค์กร 2. Facilitator 3. Historian 4. Member ผู้ปฏิบัติงานหรือมีความรู้ในเรื่องที่แลกเปลี่ยน

6 Facilitator มีความรู้ในเรื่องนั้น
สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไว้ใจกัน เพื่อเอื้อต่อการ Sharing บริหารเวลา คนและกระบวนการ CoP ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุนและให้กำลังใจความคิดดีๆ ให้สมาชิกเล่าประสบการณ์ ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ถามเจาะลึก สรุปประเด็นเพื่อค้นหาความรู้ฝังลึกของสมาชิก

7 Historian มีความรู้ในเรื่องที่บันทึก จับประเด็นได้รวดเร็ว ในเวลาจำกัด
ใช้ภาษาที่สื่อสารตรงกับความรู้สึกหรือเรื่องที่เล่า สละสลวย สามารถถามย้อนกลับ เพื่อทวนความเข้าใจที่ถูกต้อง สรุปประเด็นหลักหลังการประชุมทันที

8 กติกา CoP ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ทุกคนเท่ากัน “ไม่มีนาย ไม่มีลูกน้อง” พูดในเชิงบวก พูดให้ทุกคนในวงเสวนาฟัง ไม่มีการโต้ตอบ ไม่ตัดสินใจ สมาชิกเป็นนักฟังที่ดี ไม่คุยกับเพื่อนข้างๆ จำนวนสมาชิกไม่เกิน 20 คน หากเกินให้แลกเปลี่ยนหรือติดตามผ่าน KM Web

9 ปัญหาที่มักพบในการเขียนโครงการ

10 การบริหารจัดการโครงการ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี เทคนิคการนำเสนอโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารจัดการโครงการ 5.1 เทคนิคการจัดทำ Action Plan 5.2 เทคนิคการติดตามประเมินผล 5.3 เทคนิคการจัดทำรายงาน

11 แนะนำตัวเอง / ใครเคยทำโครงการใดบ้าง
เกริ่น “ทำไมต้องทำ CoP การบริหารโครงการ” ใครมีประสบการณ์ ว่าการบริหารโครงการนั้นต้องทำอะไรบ้าง มาเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟัง ในการปฏิบัติจริง พวกเราพบปัญหาอะไรบ้างในการบริหารโครงการ ประเด็นนี้น่าสนใจ ช่วยขยายความ หมายถึงอะไร (เขียนโครงการ : นำเสนอ (ข้อมูลใดต้องนำเสนอ/ ไม่ต้องเสนอ , เอกสารนำเสนอต้องมีอะไรบ้าง) บริหารโครงการ (ระยะเวลาไม่เป็นไปตามกำหนด, บริหารงบอย่างไร) ติดตามผล (แบ่งหน้าที่ในการติดตามงานอย่างไร, บทบาทของผู้ติดตามงาน, จะมีวิธีการรายงานผลอย่างไร)


ดาวน์โหลด ppt Communities of Practice (CoP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google