งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communities of Practice (CoP). ความรู้ที่ชัด แจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ฝัง อยู่ในคน (Tacit Knowledge) ( 1 ) ( 2 )( 3 ) อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communities of Practice (CoP). ความรู้ที่ชัด แจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ฝัง อยู่ในคน (Tacit Knowledge) ( 1 ) ( 2 )( 3 ) อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Communities of Practice (CoP)

2 ความรู้ที่ชัด แจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ฝัง อยู่ในคน (Tacit Knowledge) ( 1 ) ( 2 )( 3 ) อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย อธิบายไม่ได้ Tomohiro Takanashi

3 “กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น” Communities of Practice (CoP)

4 CoP เป็นเครื่องมือที่ทำให้คน ในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดเวลา จนกลายเป็นวัฒนธรรม ขององค์กร เป็นเครื่องมือที่ทำให้คน ในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดเวลา จนกลายเป็นวัฒนธรรม ขององค์กร กลุ่มคนประเด็น / หัวข้อ / สาระ เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน ร่วมแก้ไขปัญหา ความปรารถนาร่วมกัน สนใจร่วมกัน มีปัญหาร่วมกัน แก้ปัญหา / แลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนา / เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยกระดับ / พัฒนาความรู้ที่ใช้เป็นประจำ Innovation Communities of Practice ลักษณะ CoP

5 1.Sponsor ผู้บริหารที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน ตามเป้าหมายองค์กร 2. Facilitator 3. Historian 4. Member ผู้ปฏิบัติงานหรือมีความรู้ในเรื่องที่แลกเปลี่ยน สมาชิก CoP ประกอบด้วย

6 Facilitator 1. มีความรู้ในเรื่องนั้น 2. สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไว้ใจกัน เพื่อ เอื้อต่อการ Sharing 3. บริหารเวลา คนและกระบวนการ CoP ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ 4. จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุนและให้ กำลังใจความคิดดีๆ ให้สมาชิกเล่า ประสบการณ์ 5. ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ถามเจาะลึก สรุป ประเด็นเพื่อค้นหาความรู้ฝังลึกของ สมาชิก 1. มีความรู้ในเรื่องนั้น 2. สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไว้ใจกัน เพื่อ เอื้อต่อการ Sharing 3. บริหารเวลา คนและกระบวนการ CoP ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ 4. จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุนและให้ กำลังใจความคิดดีๆ ให้สมาชิกเล่า ประสบการณ์ 5. ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ถามเจาะลึก สรุป ประเด็นเพื่อค้นหาความรู้ฝังลึกของ สมาชิก

7 Historian 1. มีความรู้ในเรื่องที่บันทึก 2. จับประเด็นได้รวดเร็ว ในเวลาจำกัด 3. ใช้ภาษาที่สื่อสารตรงกับความรู้สึกหรือ เรื่องที่เล่า สละสลวย 4. สามารถถามย้อนกลับ เพื่อทวนความ เข้าใจที่ถูกต้อง 5. สรุปประเด็นหลักหลังการประชุมทันที 1. มีความรู้ในเรื่องที่บันทึก 2. จับประเด็นได้รวดเร็ว ในเวลาจำกัด 3. ใช้ภาษาที่สื่อสารตรงกับความรู้สึกหรือ เรื่องที่เล่า สละสลวย 4. สามารถถามย้อนกลับ เพื่อทวนความ เข้าใจที่ถูกต้อง 5. สรุปประเด็นหลักหลังการประชุมทันที

8 กติกา CoP 1. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 2. สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น 3. ทุกคนเท่ากัน “ ไม่มีนาย ไม่มีลูกน้อง ” 4. พูดในเชิงบวก พูดให้ทุกคนในวงเสวนา ฟัง 5. ไม่มีการโต้ตอบ ไม่ตัดสินใจ 6. สมาชิกเป็นนักฟังที่ดี ไม่คุยกับเพื่อน ข้างๆ 7. จำนวนสมาชิกไม่เกิน 20 คน หากเกิน ให้แลกเปลี่ยนหรือติดตามผ่าน KM Web 1. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 2. สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น 3. ทุกคนเท่ากัน “ ไม่มีนาย ไม่มีลูกน้อง ” 4. พูดในเชิงบวก พูดให้ทุกคนในวงเสวนา ฟัง 5. ไม่มีการโต้ตอบ ไม่ตัดสินใจ 6. สมาชิกเป็นนักฟังที่ดี ไม่คุยกับเพื่อน ข้างๆ 7. จำนวนสมาชิกไม่เกิน 20 คน หากเกิน ให้แลกเปลี่ยนหรือติดตามผ่าน KM Web

9 ปัญหาที่มักพบในการเขียนโครงการ

10 การบริหารจัดการโครงการ 1. เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี 2. เทคนิคการนำเสนอโครงการ 3. การวิเคราะห์โครงการ 4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 5. การบริหารจัดการโครงการ 5.1 เทคนิคการจัดทำ Action Plan 5.2 เทคนิคการติดตาม ประเมินผล 5.3 เทคนิคการจัดทำรายงาน 1. เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี 2. เทคนิคการนำเสนอโครงการ 3. การวิเคราะห์โครงการ 4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 5. การบริหารจัดการโครงการ 5.1 เทคนิคการจัดทำ Action Plan 5.2 เทคนิคการติดตาม ประเมินผล 5.3 เทคนิคการจัดทำรายงาน

11 แนะนำตัวเอง / ใครเคยทำโครงการใดบ้าง เกริ่น “ ทำไมต้องทำ CoP การบริหารโครงการ ” ใครมีประสบการณ์ ว่าการบริหารโครงการนั้น ต้องทำอะไรบ้าง มาเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟัง ในการปฏิบัติจริง พวกเราพบปัญหาอะไรบ้างใน การบริหารโครงการ – ประเด็นนี้น่าสนใจ ช่วยขยายความ – หมายถึงอะไร ( เขียนโครงการ :  นำเสนอ ( ข้อมูลใดต้องนำเสนอ / ไม่ต้องเสนอ, เอกสารนำเสนอต้องมีอะไรบ้าง )  บริหารโครงการ ( ระยะเวลาไม่เป็นไปตามกำหนด, บริหารงบอย่างไร )  ติดตามผล ( แบ่งหน้าที่ในการติดตามงานอย่างไร, บทบาทของผู้ติดตามงาน, จะมีวิธีการรายงานผล อย่างไร )


ดาวน์โหลด ppt Communities of Practice (CoP). ความรู้ที่ชัด แจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ฝัง อยู่ในคน (Tacit Knowledge) ( 1 ) ( 2 )( 3 ) อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google