งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงาน เหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการ ปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงาน เหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการ ปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงาน เหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการ ปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)

2 กองควบคุมการปฏิบัติการ (Opering Control Center ) กองควบคุมการปฏิบัติการ (Opering Control Center ) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการรถไฟ ฯ ประกอบด้วย 4 แผนก  แผนกงานระบบข้อมูลและบริหารงานทั่วไป ( ผรข. )  แผนกงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเดินรถ ( ผวถ. )  แผนกงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านรถจักรและรถ พ่วง ( ผวจ. )  แผนกงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย ( ผอบ. )

3 ขอบเขตของเรื่อง ภายในกองควบคุมการ ปฏิบัติการ (KM Focus Areas)

4 เมื่อเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในการ รถไฟฯ 1. เมื่อมีเหตุอันตรายรถตกรางหรือเหตุอื่นๆ ลงตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสนใจของประชาชน แล้วประชาชนนั้น ๆ จะทราบอย่างไรว่าเหตุที่เกิดขึ้น จะสรุปออกมาอย่างไร และขั้นตอนต้องสอบถามใครได้บ้าง 2. เราเป็นพนักงานการรถไฟ ฯ คนหนึ่งเราคิดว่าไม่ เกี่ยวข้องก็คงไม่ใช่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เอกสาร ต่าง ๆ ( การรายงาน ) ไปอยู่ที่ใคร 3. ถ้ามีประชาชนอาจจะเป็นญาติพี่น้อง เป็นคู่กรณีกับการ รถไฟ ฯ แล้วจะสอบถามหรือติดตามได้ที่ไหน

5 ขั้นตอนการรับ - ส่งหนังสือของงานเหตุ อันตรายและอุบัติภัย

6 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ขั้นตอนของงานเหตุอันตรายและ สามารถเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน 2. พนักงานในกองควบคุมที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของ เอกสารสามารถได้รับรู้ขั้นตอนได้ถูกต้องและสามารถ อธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าได้ถูกต้องด้วย

7 คณะทำงาน KM. กองควบคุมการ ปฏิบัติการ

8 การจัดทำ Communities of Practice ( COP )

9

10

11 คู่มือการปฏิบัติงานของงานเหตุอันตราย และอุบัติภัย กองควบคุมการปฏิบัติการ การรถไฟ แห่งประเทศไทย

12 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ • ปัญหา / อุปสรรคด้านบุคคลากร เนื่องจากพนักงานในกองควบคุมการปฏิบัติการที่ อยู่ปัจจุบัน ยังมีไม่ครบตามตำแหน่ง ทำให้งานในหน้าที่ที่ ทำอยู่ปัจจุบันตรึงตัว และไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดทำ KM ได้มากพอที่จะเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อม เพียง และบุคคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเหตุอันตรายจริง ๆ มี 4 นาย ซึ่งปกติงานในความรับผิดชอบตรึงตัวอยู่แล้ว

13 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 1. เห็นควรให้มีการจัดหาพนักงานภายในกองควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ครบตามตำแหน่งที่ที่ยังขาดอยู่ 2. เนื่องจากในแผนกเหตุอันตรายและอุบัติภัย ก่อนหน้าที่ มีหัวหน้าหมวด 2 ตำแหน่ง แต่ปัจจุบันเหลือ 1 ตำแหน่ง เห็นควรให้เพิ่มหัวหน้าหมวดให้เท่ากับที่มีอยู่ เดิมคือ 2 ตำแหน่ง ( เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ) เนื่องจาก ปัจจุบัน มีงานสถิติเกี่ยวกับเหตุอันตรายทำให้การ ทำงานของพนักงานตรึงตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อ ภาวะปัจจุบัน

14 บทสรุปกิจกรรม / การดำเนินงาน จากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่สนใจที่ได้ศึกษาเอกสารเล่มนี้สามารถจัดทำ รูปเล่มเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้นภายในการรถไฟ ฯ ได้ศึกษาและเข้าใจขึ้นตอน ของเอกสารงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการ ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงาน เหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการ ปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google