งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)

2 กองควบคุมการปฏิบัติการ (Opering Control Center )
แผนกงานระบบข้อมูลและบริหารงานทั่วไป ( ผรข. ) แผนกงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเดินรถ ( ผวถ. ) แผนกงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านรถจักรและรถพ่วง ( ผวจ. ) แผนกงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย ( ผอบ. )

3 ขอบเขตของเรื่อง ภายในกองควบคุมการปฏิบัติการ
(KM Focus Areas)

4 เมื่อเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในการรถไฟฯ
เมื่อมีเหตุอันตรายรถตกรางหรือเหตุอื่นๆ ลงตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสนใจของประชาชน แล้วประชาชนนั้น ๆ จะทราบอย่างไรว่าเหตุที่เกิดขึ้น จะสรุปออกมาอย่างไร และขั้นตอนต้องสอบถามใครได้บ้าง เราเป็นพนักงานการรถไฟ ฯ คนหนึ่งเราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องก็คงไม่ใช่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เอกสารต่าง ๆ ( การรายงาน ) ไปอยู่ที่ใคร ถ้ามีประชาชนอาจจะเป็นญาติพี่น้อง เป็นคู่กรณีกับการรถไฟ ฯ แล้วจะสอบถามหรือติดตามได้ที่ไหน

5 ขั้นตอนการรับ - ส่งหนังสือของงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย

6 ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ขั้นตอนของงานเหตุอันตรายและสามารถเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน พนักงานในกองควบคุมที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของเอกสารสามารถได้รับรู้ขั้นตอนได้ถูกต้องและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าได้ถูกต้องด้วย

7 คณะทำงาน KM. กองควบคุมการปฏิบัติการ

8 การจัดทำ Communities of Practice ( COP )

9

10

11 คู่มือการปฏิบัติงานของงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย
กองควบคุมการปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

12 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรคด้านบุคคลากร เนื่องจากพนักงานในกองควบคุมการปฏิบัติการที่อยู่ปัจจุบัน ยังมีไม่ครบตามตำแหน่ง ทำให้งานในหน้าที่ที่ทำอยู่ปัจจุบันตรึงตัว และไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ KM ได้มากพอที่จะเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง และบุคคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเหตุอันตรายจริง ๆ มี 4 นาย ซึ่งปกติงานในความรับผิดชอบตรึงตัวอยู่แล้ว

13 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้มีการจัดหาพนักงานภายในกองควบคุมการปฏิบัติงานให้ครบตามตำแหน่งที่ที่ยังขาดอยู่ เนื่องจากในแผนกเหตุอันตรายและอุบัติภัย ก่อนหน้าที่มีหัวหน้าหมวด 2 ตำแหน่ง แต่ปัจจุบันเหลือ 1 ตำแหน่ง เห็นควรให้เพิ่มหัวหน้าหมวดให้เท่ากับที่มีอยู่เดิมคือ 2 ตำแหน่ง ( เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ) เนื่องจากปัจจุบัน มีงานสถิติเกี่ยวกับเหตุอันตรายทำให้การทำงานของพนักงานตรึงตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อภาวะปัจจุบัน

14 บทสรุปกิจกรรม/การดำเนินงาน
จากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่สนใจที่ได้ศึกษาเอกสารเล่มนี้สามารถจัดทำรูปเล่มเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นภายในการรถไฟ ฯ ได้ศึกษาและเข้าใจขึ้นตอนของเอกสารงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ขั้นตอนของเอกสารงานเหตุอันตรายและอุบัติภัย กองควบคุมการปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (Knowledge Management : km)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google