งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management (KM) ภูริพัฒน์ รวบรวม / นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management (KM) ภูริพัฒน์ รวบรวม / นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management (KM) ภูริพัฒน์ รวบรวม / นำเสนอ

2 What is Knowledge? ความรู้ คือ บทสรุปของความ เข้าใจ เนื้อหาเป็นความจริง ผ่าน การพิสูจน์และทดลอง สามารถตั้ง เป็นกฎ นำไปปฏิบัติงานได้จริง หรือ สามารถนำไปประกอบการ ตัดสินใจ รวมทั้งสามารถทำนาย ผลได้

3 What is knowledge Management? การจัดการความรู้ คือ การดึงเอา ความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไป ภายในองค์กร ออกมารวบรวม และ แบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ของ องค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา สู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

4 การจัดการความรู้... คือ  การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึง ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ มี การแบ่งปัน และสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้แก่องค์กร

5 การจัดการความรู้ ต้องดำเนินการในลักษณะ ที่บูรณาการอยู่ในกิจกรรม หรืองานประจำ ต้องไม่ทำ ให้สมาชิกขององค์กรรู้สึก ว่ามีภาระเพิ่มขึ้น

6 ทำไมองค์กรจึงต้องมีการ จัดการความรู้ “ เพื่อความได้เปรียบทาง ธุรกิจ ” “ เพื่อการพัฒนา เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” “ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ”

7 ทำไมองค์กรจึงต้องมีการ จัดการความรู้ การจัดการความรู้ เป็น เครื่องมือเพื่อ การบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการ 1. บรรลุเป้าหมายของงาน 2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

8

9 ความรู้ 4 ระดับ 1. Know-what 2. Know-how 3. Know-why 4. Care-why เป็นความรู้เชิง ทฤษฎี จบมหาวิทยาลัย ใหม่ๆ เป็นความรู้เชิง ปฏิบัติ จบมหาวิทยาลัย 2-3 ปี เป็นความรู้เชิง เหตุผล มีการ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ความรู้ เป็นความรู้เชิง สร้างสรรค์ คิด ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง

10 Type of Knowledge Tacit Knowledge : คือ ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ได้มาจาก ประสบการณ์และความสามารถส่วนตัว ยากที่ จะเขียนหรืออธิบายออกมาได้ เช่น ให้บอกวิธี ในการว่ายน้ำ,วิธีการวาดรูปให้สวย, วิธีการ ตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าใดๆ ที่เกิดขึ้น

11 Type of Knowledge Embedded Knowledge : คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ภายในองค์กร Explicit Knowledge : คือ ความรู้ที่สามารถอธิบายหรือ เขียนออกมาได้โดยง่าย เช่น คู่มือการ ปฏิบัติงาน หรือ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ

12 Knowledge Transfer Process Tacit to Explicit Explicit to Tacit Individual to Organization Organization to Individual

13 Sharing Understanding Classification Capture Tacit Knowledge Explicit Knowledge Collaboration Discovery From Individual to Organization Knowledge From Organization to Individual Knowledge วงจรการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

14 Sharing คือ การสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคล ทั้ง เป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะ พูดคุยกับเพื่อน พนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะสามารถสื่อความรู้และ ประสบการณ์ที่แฝงอยู่ภายในบุคคล (Tacit)ได้วงจรการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

15 Capture คือ การรวบรวมความรู้ ต่างๆ ที่ได้รับมา(Collaboration)แล้ว แปลความให้กลายมาเป็นความรู้ใหม่ ของตนเองและสามารถเขียนหรือ อธิบายออกมาได้วงจรการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

16 Classification คือ การนำ ความรู้ที่ได้มาเขียนอธิบาย(Explicit) เพื่อเผยแพร่สู่องค์กร โดยแบ่งกลุ่ม ความรู้อย่างชัดเจน และกระจาย ความรู้ถูกกลุ่มเป้าหมาย (From Individual to Organization Knowledge)วงจรการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

17 Understanding คือ การที่สมาชิกในองค์กรได้รับ ความรู้ที่เผยแพร่มา แล้วนำไปปฏิบัติ จนเข้าใจเป็นความรู้ของตนเอง (From Organization to Individual Knowledge) และนำไปสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้(Sharing)เพื่อ นำไปสู่การเกิดความรู้ใหม่ต่อไปวงจรการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

18 การจัดการความรู้ต้อง คำนึงถึง ?  ความรู้และทักษะของ พนักงาน  ระบบเทคโนโลยี  ระบบการจัดการ  วัฒนธรรมองค์กร

19 พื้นฐานสำคัญในการจัดการ ความรู้ คือ  ความเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learnning Organization)  สมาชิกขององค์กรเป็น บุคคลเรียนรู้ ( Learning Person)

20 เป็นทีม Team กรอบ ความคิด Thinking สร้างวิสัยทัศน์ ร่วม Shared Vision เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน Team Learning พัฒนากรอบความคิด Mental Model พัฒนาตนให้สมบูรณ์ Personal Mastery คิดอย่างเป็นระบบ System Thinking แต่ละ บุคคล Individual การ ปฏิบัติ Action แก่นขององค์กรการเรียนรู้ขึ้นอยู่ กับ “ วินัยการเรียนรู้ ” 5 ประการ

21 การจัดการความรู้ทำอย่างไร  กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการแข่งขันและความอยู่ รอดขององค์กร (Value & Risk)  การสร้างและการจัดการต้อง ทำเป็นทีม  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้  มีการใช้องค์ความรู้ให้เป็น ประโยชน์ต่อองค์กร

22 ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) ความฉลาด รอบรู้ (Wisdom) ปฏิบัติการ (Action) องค์ประกอบของการจัดการ ความรู้

23 กระบวนการจัดการ ความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการ ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มี ทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้าง และแสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้

24 คนสำคัญที่ดำเนินการ จัดการความรู้ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณ ประสาน 1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) “ คุณเอื้อ ( ระบบ )” 2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) มีหน้าที่หา “ คุณอำนวย ” และร่วมกันจัดให้มีการกำหนด เป้าหมายเชื่อมโยง ติดตาม ให้คำแนะนำ ยกย่อง สร้างความ ภาคภูมิใจในความสำเร็จ 3. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator, KF) เป็นผู้คอย อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ เชื่อมโยงระหว่างผู้ ปฏิบัติ กับผู้บริหาร “ เชิญเพื่อนมาช่วย ” (Peer Assist) 4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกตัวจริง ของการจัดการความรู้ เป็นผู้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “ เป้าหมาย ” ที่ตั้งไว้ 5. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานให้ เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้ แบบทวีคูณ

25 จุดอ่อนของการจัดการความรู้ที่ พบทั่วไป  การดำเนินการ ( สร้าง แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ ความรู้ ) ทำแบบมวย วัด ไม่มีหลักเกณฑ์  การตัดสินใจมักกระทำโดยไม่ได้ใช้ ความรู้ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในองค์กร  ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้ถูกใช้ซ้ำ ไม่มี การแลกเปลี่ยนความรู้  สมาชิกขององค์กรอยู่ภายใต้สภาพ ข้อมูล (Information) ท่วมท้น เกิด ความสับสน  การปกปิดความรู้ระหว่างสมาชิกใน องค์กร

26 สรุป KM คือ กระบวนการรวบรวม จัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ จากความรู้และประสบการณ์ของ พนักงาน และกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์กร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง การส่งเสริมให้พนักงานได้คิดค้น สิ่งใหม่ๆ หรือนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์กรในอนาคต

27


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management (KM) ภูริพัฒน์ รวบรวม / นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google