งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No. 1) 17-18 มิถุนายน 2547 • ทบทวนหลักการ : “ เปิดใจ -- ให้เวลา -- พาคุย ” - C&S Meeting เป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No. 1) 17-18 มิถุนายน 2547 • ทบทวนหลักการ : “ เปิดใจ -- ให้เวลา -- พาคุย ” - C&S Meeting เป็นการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No. 1) 17-18 มิถุนายน 2547 • ทบทวนหลักการ : “ เปิดใจ -- ให้เวลา -- พาคุย ” - C&S Meeting เป็นการ Practice หลักการในระดับ โครงการ อย่าลืมเอาไปใช้ใน หน่วยงานด้วย !! •Session 1: ยุทธศาสตร์ / ปัจจัยความสำเร็จ - ตกค้างจากคราวที่แล้ว ( ดู Diagram ภาพรวม )

2 ตั้ง หลัก

3 โจทย์ข้อที่ 1 ร. พ. ของท่านมีกลยุทธ์ (Strategy) อะไรที่จะพาไปสู่ จุดหมาย ( วิสัยทัศน์ ) หรือมีอะไรที่ถือว่าเป็นปัจจัย สำคัญแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors)? ( ต้องคำนึงถึง “ สถานการณ์ ” ที่กำลังประสบอยู่ “ ความพร้อม ” และ “ หลักการ ” ที่ยึดถือ ประกอบด้วย )

4 (2) เป้าหมายใน (1) มี Impact ต่อ “ ภาพใหญ่ ” อย่างไร ? (3) สอดคล้องกับ Strategy ใน โจทย์ข้อที่ 1 ไหม ? เตรียมนำเสนอโครงการนำร่อง ของท่าน ในประเด็นที่ว่า (1) มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่ ? เพียงใด ? ในเรื่อง..... • ขอบเขต (Scope) • วัตถุประสงค์ (Objective) โจทย์ข้อที่ 2

5 Externalization InternalizationCombination Tacit Socialization Explicit การจัดการความรู้ คือการสร้าง “ เกลียวความรู้ ” ให้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา / พัฒนางาน ความรู้ หมุนเวียนเคลื่อนที่ได้ ตามกระบวนการ SECI หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka

6 แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ยกระดับ ความรู้ ความรู้ภายนอก คลังความรู้ เลื อก คว้ า ระบบ, ค้นหา ใ ช้ จัดเก็บ, Update เป้าหมา ยงาน บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ วัด Tools / ICT ผังแสดงองค์ประกอบหลักของ การจัดการความรู้ คน / Cultur e วัด

7 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่ม ( ที่จัดใหม่ ) ว่าช่วงเวลาที่ ผ่านมา หน่วยงานของแต่ละท่านได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อะไรกันบ้าง ? และน่าจะจัดไว้ในระดับใดต่อไปนี้ : - เป็นแค่การแบ่งปันความรู้กัน (K Sharing) - สามารถนำเอาความรู้มาใช้งานได้ (K Application) - สามารถยกระดับความรู้ได้ (K Leverage) หรือถ้าจะดูตาม Model SECI ของ Prof. Nonaka ท่านได้ทำ อะไรในเรื่องต่อไปนี้บ้าง : - Socialization - Externalization - Combination - Internalization สรุปและเล่าให้ที่ประชุมฟัง โจทย์ข้อที่ 3

8 ไม่รู้ ไม่รู้ ว่า รู้ รู้ ว่า รู้ รู้ อะไร ไม่รู้ ไม่รู้ อะไร 3 21 4

9 ไม่รู้ ไม่รู้ ว่า รู้ รู้ ว่า รู้ รู้ อะไร ไม่รู้ ไม่รู้ อะไร O.K. แต่ต้องแน่ใจ นะว่า ที่ว่ารู้ นะ รู้จริง ก็ยังดี จะได้ แสวงหาสิ่งที่ยัง ไม่รู้ได้ ก็ไม่เป็นไร ก็ให้ทำได้ ก็ O.K. ยโส โอหัง ทะนง ตน ไม่ฟังใคร “ น้ำ ชาล้นถ้วย ” อันตราย ต้องใช้ “ ปัญญา ”

10 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่มว่า : - ถ้าจะให้โครงการนำร่องของท่านบรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องมีเนื้อหาหรือองค์ความรู้อะไรบ้าง ทั้งส่วนที่ เป็น Tacit และ Explicit - ในปัจจุบัน องค์กรของท่านมีความรู้อะไรอยู่บ้าง ? “ คลังความรู้ ” ที่ว่านี้อยู่ที่ไหน ? มีระบบการจัดเก็บ และ Update อย่างไร ? ระบบการค้นหา สะดวกรวดเร็ว เพียงใด ? - ท่านจะ “ คว้าความรู้ ” จากแหล่งความรู้จากภายนอก ได้อย่างไร ? จะมีวิธีการเลือก / ตรวจสอบ สิ่งที่นำเข้ามา นี้อย่างไร ก่อนนำมาประยุกต์ใช้ โจทย์ข้อที่ 4

11 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่มว่า 5.1 ถ้าจะให้การใช้ความรู้ การคว้าความรู้ และการ จัดเก็บ Update ความรู้ Maintain คลังความรู้ มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล ท่านได้ใช้เครื่องมือ (Tools) หรือ เทคโนโลยี (Technology) อะไรบ้าง ? 5.2 ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการของท่านกำลังเดิน ไป “ ถูกทาง ” ท่านจะวัดผลสัมฤทธิ์ (Outcome Measures) และติดตามตัวขับเคลื่อนสมรรถนะ (Performance Drivers) ตัวใดบ้าง หรือท่านใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด ( KPI) โจทย์ข้อที่ 5

12 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่มว่า 6.1 เพื่อจะให้ KM ขับเคลื่อนไปได้ คนในหน่วยงาน จะต้องมีทักษะหลักๆในเรื่องใดบ้าง ? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องพัฒนาทักษะต่อไปนี้อย่างไร ? - ทักษะในการแบ่งปันความรู้ (Share K) - ทักษะในการระบุ ดักจับความรู้ (Identify, Capture K) - ทักษะในการถอดความรู้ (Codify K) - ทักษะในการยกระดับความรู้ (Leverage K) 6.2 จะต้องสร้างวัฒนธรรม (Culture) หรือต้องมี “ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ” อะไรที่จะทำให้ KM ดำเนินไปได้อย่าง ยั่งยืน และเป็นธรรมชาติมากที่สุด โจทย์ข้อที่ 6

13 การบ้าน ( สำหรับแต่ละคน - ส่งภายในวันที่ 25 มิ. ย. นี้ ) • สิ่งที่ท่านชอบมากที่สุด / ชอบ น้อยที่สุดเกี่ยวกับ Care & Share Meeting No. 1 นี้ • คำแนะนำอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็น ประโยชน์ โจทย์ข้อที่ 7 ท่านได้อะไรจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ หมายเหตุ : อย่าลืมบันทึก / เก็บข้อมูล / ตัวอย่าง สำหรับครั้งหน้า !!


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No. 1) 17-18 มิถุนายน 2547 • ทบทวนหลักการ : “ เปิดใจ -- ให้เวลา -- พาคุย ” - C&S Meeting เป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google