งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No
ทบทวนหลักการ: “ เปิดใจ--ให้เวลา--พาคุย” - C&S Meeting เป็นการ Practice หลักการในระดับโครงการ อย่าลืมเอาไปใช้ในหน่วยงานด้วย !! Session 1: ยุทธศาสตร์/ปัจจัยความสำเร็จ - ตกค้างจากคราวที่แล้ว (ดู Diagram ภาพรวม)

2 ตั้งหลัก ตั้งหลัก ตั้งหลัก

3 โจทย์ข้อที่ 1 ร.พ. ของท่านมีกลยุทธ์ (Strategy) อะไรที่จะพาไปสู่จุดหมาย (วิสัยทัศน์) หรือมีอะไรที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors)? (ต้องคำนึงถึง “สถานการณ์” ที่กำลังประสบอยู่ “ความพร้อม” และ “หลักการ” ที่ยึดถือ ประกอบด้วย)

4 เตรียมนำเสนอโครงการนำร่องของท่าน ในประเด็นที่ว่า
โจทย์ข้อที่ 2 เตรียมนำเสนอโครงการนำร่องของท่าน ในประเด็นที่ว่า (1) มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่? เพียงใด? ในเรื่อง..... ขอบเขต (Scope) วัตถุประสงค์ (Objective) (2) เป้าหมายใน (1) มี Impact ต่อ “ภาพใหญ่” อย่างไร ? (3) สอดคล้องกับ Strategy ในโจทย์ข้อที่1 ไหม ?

5 ความรู้ หมุนเวียนเคลื่อนที่ได้ ตามกระบวนการ SECI หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka
Tacit Socialization Explicit Externalization Internalization Explicit Combination การจัดการความรู้ คือการสร้าง “เกลียวความรู้” ให้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา / พัฒนางาน

6 ผังแสดงองค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้
วัด วัด ความรู้ภายนอก คน / Culture Tools / ICT คว้า เลือก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมายงาน บรรลุผลสัมฤทธิ์ ใช้ ยกระดับความรู้ วัด วัด จัดเก็บ, Update ระบบ, ค้นหา คลังความรู้ ผังแสดงองค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้

7 โจทย์ข้อที่ 3 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่ม (ที่จัดใหม่) ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานของแต่ละท่านได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันบ้าง? และน่าจะจัดไว้ในระดับใดต่อไปนี้: - เป็นแค่การแบ่งปันความรู้กัน (K Sharing) - สามารถนำเอาความรู้มาใช้งานได้ (K Application) - สามารถยกระดับความรู้ได้ (K Leverage) หรือถ้าจะดูตาม Model SECI ของ Prof. Nonaka ท่านได้ทำอะไรในเรื่องต่อไปนี้บ้าง: - Socialization - Externalization - Combination - Internalization สรุปและเล่าให้ที่ประชุมฟัง

8 รู้ ว่า รู้ อะไร ไม่รู้ อะไร ไม่รู้ ว่า
1 2 3 4 ไม่รู้ ว่า

9 รู้ ว่า รู้ อะไร ไม่รู้ อะไร ไม่รู้ ว่า
O.K. แต่ต้องแน่ใจนะว่า ที่ว่ารู้นะ รู้จริง ก็ยังดี จะได้แสวงหาสิ่งที่ยังไม่รู้ได้ ยโส โอหัง ทะนงตน ไม่ฟังใคร “น้ำชาล้นถ้วย” อันตราย ต้องใช้ “ปัญญา” ก็ไม่เป็นไร ก็ให้ทำได้ ก็ O.K. ไม่รู้ ว่า

10 โจทย์ข้อที่ 4 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่มว่า:
- ถ้าจะให้โครงการนำร่องของท่านบรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องมีเนื้อหาหรือองค์ความรู้อะไรบ้าง ทั้งส่วนที่เป็น Tacit และ Explicit - ในปัจจุบัน องค์กรของท่านมีความรู้อะไรอยู่บ้าง? “คลังความรู้” ที่ว่านี้อยู่ที่ไหน? มีระบบการจัดเก็บ และ Update อย่างไร? ระบบการค้นหา สะดวกรวดเร็ว เพียงใด? - ท่านจะ “คว้าความรู้” จากแหล่งความรู้จากภายนอกได้อย่างไร? จะมีวิธีการเลือก/ตรวจสอบ สิ่งที่นำเข้ามานี้อย่างไร ก่อนนำมาประยุกต์ใช้

11 โจทย์ข้อที่ 5 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่มว่า
5.1 ถ้าจะให้การใช้ความรู้ การคว้าความรู้ และการจัดเก็บ Updateความรู้ Maintainคลังความรู้ มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล ท่านได้ใช้เครื่องมือ (Tools) หรือเทคโนโลยี (Technology) อะไรบ้าง? 5.2 ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการของท่านกำลังเดินไป “ถูกทาง” ท่านจะวัดผลสัมฤทธิ์ (Outcome Measures) และติดตามตัวขับเคลื่อนสมรรถนะ (Performance Drivers) ตัวใดบ้าง หรือท่านใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด (KPI)

12 โจทย์ข้อที่ 6 ให้ท่าน Share กันภายในกลุ่มว่า
6.1 เพื่อจะให้ KM ขับเคลื่อนไปได้ คนในหน่วยงานจะต้องมีทักษะหลักๆในเรื่องใดบ้าง? โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาทักษะต่อไปนี้อย่างไร? -ทักษะในการแบ่งปันความรู้ (Share K) -ทักษะในการระบุ ดักจับความรู้ (Identify, Capture K) -ทักษะในการถอดความรู้ (Codify K) -ทักษะในการยกระดับความรู้ (Leverage K) 6.2 จะต้องสร้างวัฒนธรรม (Culture) หรือต้องมี “ปัจจัยสิ่งแวดล้อม”อะไรที่จะทำให้ KM ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน และเป็นธรรมชาติมากที่สุด

13 (สำหรับแต่ละคน - ส่งภายในวันที่ 25 มิ.ย. นี้)
โจทย์ข้อที่ 7 ท่านได้อะไรจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ การบ้าน (สำหรับแต่ละคน - ส่งภายในวันที่ 25 มิ.ย. นี้) สิ่งที่ท่านชอบมากที่สุด/ชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับ Care & Share Meeting No. 1 นี้ คำแนะนำอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ หมายเหตุ : อย่าลืมบันทึก/เก็บข้อมูล/ตัวอย่าง สำหรับครั้งหน้า !!


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Care & Share Meeting No

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google