งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมถอดสกัดความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมถอดสกัดความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมถอดสกัดความรู้

2

3

4 ภาพรวมของ Workshop ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) รอบแรก  เตรียมใจ (2 นาที) ประธาน 2 7 6 9 8 1 10 5 4 3 รอบสอง เลขาฯ Knowledge Assets บทบาทครู ชื่อ เรื่องเล่า NO. C M จดบันทึก Storytelling ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพการเรียนรู้” (5 นาที /คนทดเวลา 5 นาที ซักถาม) เน้นวิธีปฏิบัติ ปฏิบัติ The Best Practice เล่าในกลุ่มใหญ่

5 การเล่าเรื่อง (Story telling)
เป้าหมายสำคัญ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึก หัวใจ (ความเชื่อ) สมอง (ความคิด) ร่างกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตาท่าทาง (เป็นการปลดปล่อย ความรู้จากการปฏิบัติ) แหล่งข้อมูล: วิจารย์ พานิช การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ

6 ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพการเรียนรู้”
เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling) ต้องเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย ความรู้สึกแบบนี้เอื้อต่อการเล่าเรื่องอย่างมีพลัง ทำให้ความรู้ฝังลึก และซ่อนอยู่มิดชิดจนตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนรู้ ถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยบรรยากาศ สมาชิกกลุ่มเป็น “ตัวจริง” ซึ่งหมายความว่า เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่ตกลงกัน ด้วยตนเอง ประสบการณ์ Coaching & Mentor ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพการเรียนรู้”

7 เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling)
ดึงความรู้ที่อยู่ในคน (tacit K) ออกมา : คนละ ~ 5 นาที มี คุณอำนวย (KF) ทำหน้าที่ดำเนินการ ประชุมและสรุปประเด็น เป็นระยะๆ มี คุณลิขิต (เลขา : Note taker ) บันทึกลงบน Flip Chart และสกัดประเด็นที่ได้จากเรื่องเล่าใน Card

8 คำแนะนำ พูดแบบเปิดใจ ฟังแบบตั้งใจ ฟังแบบแขวนลอย
ฟังแบบตั้งใจ ฟังแบบแขวนลอย ให้โอกาสผู้อาวุโสน้อยพูดก่อน ประธานต้องสร้างบรรยากาศ เชื้อเชิญให้ผู้น้อยกล้าแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

9 เทคนิคการเล่าเรื่อง เล่าเพียงประเด็นเดียว
เล่าสั้นๆ เล่าตามความเป็นจริง เล่าให้เห็นตัวละคร เห็นการกระทำ เล่าแบบข้อมูลดิบ ไม่ตีความ ไม่ใส่ไข่ การเล่าความคิดโดยไม่กังวลว่าจะถูกหรือผิด เล่าให้มีชีวิตชีวา ดึงความรู้ฝังลึกจากการปฏิบัติ

10 Deep Listening : ตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสิน
: การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี  แนะนำตัว เปิดใจให้คนอื่นรู้จักตัวตน  ความคาดหวังครั้งนี้ (ทำไมต้องมา)

11 Deep Listening : tips ผู้ฟัง ฟังอย่างตั้งใจ ไม่เสนอข้อแนะนำใดๆ เช่น ทำไมไม่ทำแบบ แบบนี้ เป็นต้น แต่ซักถามในลักษณะขอข้อมูลเพิ่มได้ เก่งจัง ทำได้ไงเนี่ย ?

12 ประเด็นก็คือ ความชัดเจนของเป้าหมายใช่มั้ยค่ะ
สร้างขุมความรู้ (Knowledge Assets) KF, NT ประสานงานกลุ่ม KP ช่วยกันจัดกลุ่มประเด็นที่เหมือน/คล้ายกัน (การ์ด) ไว้ด้วยกัน ติดบน Flip chart เพื่อจะได้ดูพร้อมๆ กัน ประเด็นก็คือ ความชัดเจนของเป้าหมายใช่มั้ยค่ะ

13 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (บทบาทครู C & M)
การจับประเด็น ใช้ข้อความ หรือถ้อยคำ ที่สื่อถึงความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit K) หรือเป็นความรู้จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ทฤษฎี พยายามหลีกเลี่ยง ข้อความหรือถ้อยคำที่ท่านเคยอ่านมาแล้ว หรือใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการที่ผ่านมา ตรวจสอบ “ขุมความรู้” ของกลุ่มอีกครั้ง ว่าถ้อยคำที่ใช้นั้นสื่อถึงความรู้เชิงปฏิบัติเพียงใด

14 เลือกกรณีศึกษาเรื่องเล่า 1 เรื่อง
The Best Practice เล่าในกลุ่มใหญ่

15 สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้
(Core Competence) รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่

16 สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)
สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence) แต่ละกลุ่มนำกระดาษการ์ดที่เขียนประเด็น “ขุมความรู้” มารวมกันทั้งหมด ช่วยกันพิจารณาว่า มีประเด็นใดที่ซ้ำกันบ้าง? และมีประเด็นใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นกลุ่ม หรือ ประเภทเดียวกัน ช่วยกันจัดกลุ่มประเด็น “ขุมความรู้” ออกเป็นหมวดหมู่ ไม่น้อยเกินไป หรือไม่มากเกินไป (บันได ๕ ขั้นการเรียนรู้) สร้างถ้อยคำหรือข้อความของหมวดหมู่ประเด็นขุมความรู้ที่ต้องการสื่อถึงในลักษณะ “ความสามารถ/สมรรถนะ” ที่ทำให้งานวิจัยประสบผลสำเร็จ เป็นแก่นความรู้

17 ภาพรวมของ Workshop ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) รอบแรก  เตรียมใจ (2 นาที) ประธาน รอบสอง 1 2 เลขาฯ Knowledge Assets บทบาทครู ชื่อ เรื่องเล่า NO. Storytelling ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพการเรียนรู้” (5 นาที /คนทดเวลา 5 นาที ซักถาม) จดบันทึก 10 3 C M เน้นวิธีปฏิบัติ 9 4 ปฏิบัติ 8 5 7 6 The Best Practice เล่าในกลุ่มใหญ่

18

19 ขอขอบคุณ

20 รวมกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่ Card Technique
ภาพรวมของ Workshop รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน)  เตรียมใจ (2 นาที) ประธาน รอบสอง 1 2 เลขาฯ Knowledge Assets KSF SS ชื่อ สถาบัน NO. 10 Storytelling ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพการเรียนรู้” (5 นาที / คน ทดเวลา 5 นาที ซักถาม) 3 จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ 9 4 ปฏิบัติ 8 5 รวมกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่ Card Technique ปฏิบัติ 7 ปฏิบัติ 6 Core Competence 1 2 3 10 Success Story Mapping (Coaching & mentor) ใช้ ICT เช่น KnowledgeVolution จัดทำ Key Success Factors

21 Storytelling ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพการเรียนรู้” (5 นาที /คนทดเวลา 5 นาที ซักถาม)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมถอดสกัดความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google