งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7

2 เป้าหมายของ KM ความต้องการดึงความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็น Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge หรือความรู้ที่ปรากฏ ชัดแจ้ง เพื่อสร้าง Best Practice หรือวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำงาน ให้ บุคคลอื่นได้ทดลองนำไปใช้

3

4 Best Practice ◦ เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่ เป็น Tacit K ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit K เพื่อให้ผู้อื่นได้ทดลอง นำไปปฏิบัติ ◦ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ซึ่งเป็นผล มาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์ นั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ตนเอง ◦ บูรชัย ศิริมหาสาคร

5

6 การทำ COP โดยใช้ Storytelling เน้นที่ TK มากกว่า EK เน้น ประสบการณ์ที่ได้จากการ ปฏิบัติมากกว่าตำราหรือทฤษฎี เน้นการดึงความรู้จาก ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน ไม่ ใช้หวังจากวิทยากร เน้นความรู้จากการทำงานผู้ ปฏิบัติ เพื่อสร้าง BP

7 Tacit K To Explicit K ใช้ CC ส่งนักถอดรหัสไป ถอดความรู้มา รวบรวม บันทึก ศัพท์ ในองค์กร ฝึกพูด เขียน วาดรูป ทำหนัง ฯ จัดทำคู่มือการทำงาน สะสมกรณีศึกษา ทำกระดานถาม - ตอบ

8

9 Dialogue “in Practice”

10 วงเล่า ไร้แอลกอฮอล์ Story Telling ปิดใจ ตาบอดยัง ไม่ได้ คลำช้าง จริงใจ เกิดเกลียว ความรู้ ฟังเชิงลึก นำไปขบคิด เปิดใจ ( แลกหมัด )

11 Deep Listening เกิดการคว้าจับ Tacit K

12 กติกา 1. ปิดโทรศัพท์มือถือ 2. ไม่ควรมีการพูดคุยย่อยหรือคุยซุบซิบกันในกลุ่ม จะต้อง เป็น one meeting 3. วาง หัวโขนตำแหน่งงาน ถือว่าสมาชิกทุกคนมีความเท่า เทียมกัน 4. สร้างบรรยากาศที่ เปิดกว้าง (openness) และเป็นอิสระ 5. พูดทีละคน สมาชิกที่เหลือฟังอย่างตั้งใจ และ “ แขวน / วาง ” กรอบความคิด และการตัดสินใจ 6. ในการพูดนั้นพูดต่อกลุ่มทั้งหมด ไม่เป็นการพูดตรงไปยัง คนใดคนหนึ่งเฉพาะ 7. หลักการเปิดพื้นที่ ให้ทุกคนมีโอกาสพูดอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ครอบครองการพูด 8. ไม่มีการมุ่งหาข้อสรุป ตัดสิน หรือตกลง ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไม่ตัดสินใจความคิดเห็นว่าผิด / ถูก ดี / ไม่ดี ใช้ได้ / ไม่ได้ อื่นๆ 9. ต้องไม่พยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของ เรา 10. พูดในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สร้างสรรค์ความสมาน สามัคคี และมีไมตรีจิตต่อกัน 11. ไม่วิพากษ์คำพูดหรือความคิดของใคร และต้องไม่ใช้ คำพูดว่า “ ใช่ แต่ว่า ( ตามด้วยประโยคที่บ่งบอกว่าความคิด ที่พูดมานั้น ใช้ไม่ได้ )” ให้ใช้คำพูดว่า “ ใช่ และ …… ( เพื่อ ขยาย หรือเสริมต่อความคิด )”

13 After Dialogue 1. เรารู้สึกภายในตัวเราถึงการฟังอย่างตั้งใจ เปิดใจ รับฟัง รับรู้ต่อความคิดอื่นอย่างแท้จริง ( ฟังอย่างมีสมาธิ และ จิตจดจ่อในการฟัง ) 2. เรารู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่อยากจะเข้าไปโน้มน้าว หรือรู้สึก ถึงการตัดสินในความคิดเห็นของคนอื่น 3. เรารู้ถึงความคิดของคนอื่นที่โลดแล่นอยู่ในใจของเรา 4. เรารับรู้ถึงกรอบความคิดของตัวเรา และได้เราละวางโดย ไม่ตัดสิน 5. เราได้รับความคิดจากกลุ่ม ที่นึกไว้ในใจว่าอาจจะนำไป ปรับใช้ของเรา 6. สมาชิกในกลุ่มของเรา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่ลุ่มลึก 7. เรารู้สึกถึง “ การไหล ” ของกระแสความหมาย ( ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก ) เราเข้าใจเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น 8. ในกลุ่มของเรามีการปฏิบัติกับสมาชิกทุกคน ด้วยความ เคารพ ในฐานะอันเป็นเกียรติอย่างเท่าเทียม 9. ในกลุ่มของเรามีบรรยากาศของการเสริมสร้าง รู้สึกกลม เกลียว สมานฉันท์ (Win-Win) เกิดขึ้น 10. เรารู้สึกรู้จักกันและกันมากขึ้น

14 แบบบันทึกความรู้เรื่อง..................................... กลุ่มที่................... ชื่อกลุ่ม.......................... 1. รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม คุณอำนวย............................................................. คุณลิขิต.............................................................. คุณกิจ.............................................................

15 บันทึกการเล่าเรื่อง [StoryTelling] เรื่องที่.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16 ภูมิปัญญา นวัตกรรม

17 JIGSAW ตัวต่อแต่ละตัว เปรียบได้กับ ความรู้ชิ้นเล็กๆ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์อัน หลากหลายของ ผู้ปฏิบัติแต่ละ คน


ดาวน์โหลด ppt BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google