งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

2 เป้าหมายของ KM ความต้องการดึงความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็น Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge หรือความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง เพื่อสร้าง Best Practice หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำงาน ให้บุคคลอื่นได้ ทดลองนำไปใช้

3

4 Best Practice เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit K ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit K เพื่อให้ผู้อื่นได้ ทดลองนำไปปฏิบัติ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ สำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ จริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็น แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง บูรชัย ศิริมหาสาคร

5

6 การทำCOPโดยใช้Storytelling
เน้นที่ TK มากกว่า EK เน้นประสบการณ์ที่ ได้จากการปฏิบัติมากกว่าตำราหรือทฤษฎี เน้นการดึงความรู้จากผู้ปฏิบัติงานกับ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช้หวังจากวิทยากร เน้นความรู้จากการทำงานผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้าง BP

7 Tacit K To Explicit K ใช้ CC ส่งนักถอดรหัสไปถอดความรู้มา
รวบรวม บันทึก ศัพท์ ในองค์กร ฝึกพูด เขียน วาดรูป ทำหนัง ฯ จัดทำคู่มือการทำงาน สะสมกรณีศึกษา ทำกระดานถาม-ตอบ

8

9 Dialogue “in Practice”

10 วงเล่า ไร้แอลกอฮอล์ ฟังเชิงลึก Story Telling จริงใจ เปิดใจ ปิดใจ
เกิดเกลียวความรู้ ฟังเชิงลึก นำไปขบคิด เปิดใจ (แลกหมัด) ปิดใจ ตาบอดยังไม่ได้ คลำช้าง

11 Deep Listening เกิดการคว้าจับ Tacit K

12 กติกา ปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรมีการพูดคุยย่อยหรือคุยซุบซิบกันในกลุ่ม จะต้องเป็น one meeting วาง หัวโขนตำแหน่งงาน ถือว่าสมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกัน สร้างบรรยากาศที่ เปิดกว้าง(openness) และเป็นอิสระ พูดทีละคน สมาชิกที่เหลือฟังอย่างตั้งใจ และ“แขวน /วาง”กรอบความคิด และการ ตัดสินใจ ในการพูดนั้นพูดต่อกลุ่มทั้งหมด ไม่เป็นการพูดตรงไปยังคนใดคนหนึ่งเฉพาะ หลักการเปิดพื้นที่ ให้ทุกคนมีโอกาสพูดอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ครอบครองการพูด ไม่มีการมุ่งหาข้อสรุป ตัดสิน หรือตกลง ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไม่ตัดสินใจความคิดเห็น ว่าผิด/ถูก ดี/ไม่ดี ใช้ได้/ไม่ได้ อื่นๆ ต้องไม่พยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของเรา พูดในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สร้างสรรค์ความสมานสามัคคี และมีไมตรีจิตต่อกัน ไม่วิพากษ์คำพูดหรือความคิดของใคร และต้องไม่ใช้คำพูดว่า “ใช่ แต่ว่า (ตามด้วย ประโยคที่บ่งบอกว่าความคิดที่พูดมานั้น ใช้ไม่ได้)” ให้ใช้คำพูดว่า “ใช่ และ…… (เพื่อ ขยาย หรือเสริมต่อความคิด)”

13 After Dialogue เรารู้สึกภายในตัวเราถึงการฟังอย่างตั้งใจ เปิดใจ รับฟัง รับรู้ต่อความคิดอื่นอย่าง แท้จริง (ฟังอย่างมีสมาธิ และจิตจดจ่อในการฟัง) เรารู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่อยากจะเข้าไปโน้มน้าว หรือรู้สึกถึงการตัดสินในความคิด เห็นของคนอื่น เรารู้ถึงความคิดของคนอื่นที่โลดแล่นอยู่ในใจของเรา เรารับรู้ถึงกรอบความคิดของตัวเรา และได้เราละวางโดยไม่ตัดสิน เราได้รับความคิดจากกลุ่ม ที่นึกไว้ในใจว่าอาจจะนำไปปรับใช้ของเรา สมาชิกในกลุ่มของเรา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่ลุ่มลึก เรารู้สึกถึง“การไหล”ของกระแสความหมาย (ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก) เราเข้าใจเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น ในกลุ่มของเรามีการปฏิบัติกับสมาชิกทุกคน ด้วยความเคารพ ในฐานะอันเป็น เกียรติอย่างเท่าเทียม ในกลุ่มของเรามีบรรยากาศของการเสริมสร้าง รู้สึกกลมเกลียว สมานฉันท์ (Win- Win) เกิดขึ้น เรารู้สึกรู้จักกันและกันมากขึ้น

14 แบบบันทึกความรู้เรื่อง กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม คุณอำนวย คุณลิขิต คุณกิจ

15 บันทึกการเล่าเรื่อง [StoryTelling]
เรื่องที่

16 เรื่องเล่า ขุมความรู้ แก่นความรู้ กรณีตัวอย่าง
เรื่องเล่า ขุมความรู้ แก่นความรู้ กรณีตัวอย่าง ความรู้ที่ได้จากเรื่อง สรุปเป็นหลักการ DATA Knowledge Concept ภูมิปัญญา นวัตกรรม

17 JIGSAW ตัวต่อแต่ละตัว เปรียบได้กับความรู้ชิ้นเล็กๆ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์อันหลากหลายของผู้ปฏิบัติแต่ละคน


ดาวน์โหลด ppt สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google