งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน การนำเสนอผลการ อภิปรายกลุ่ม กลุ่มที่ 1

2 คำจำกัด ความ โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน ไม้ คือ 1. พืชที่ลำต้นมีเส้นรอบวงเกิน 15 ซม. สูง เกิน 1.30 ม. ยกเว้น ไผ่ หวาย และพืชวงศ์ปาล์ม 2. สำหรับไผ่ หวาย และพืชวงศ์ปาล์ม ให้ กำหนดเงื่อนไขใน การสำรวจตามโครงการ PD195/03 Rev.2 (F,M) ไม้นอกเขตป่า คือ 1. พื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป่าไม้ 2. พื้นที่ที่ไม่สามารถจำแนกได้ ว่ามีสภาพเป็น ป่าไม้ ( ป่า คือ Existing Forest)

3 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้ โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน ชนิด การใช้ ประโยชน์ รูปแบบ ทุเรียน เนื้อไม้ อาหาร กระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดียวกัน กระท้อน เนื้อไม้ อาหาร กระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดียวกัน สะเดาเทียม เนื้อไม้ อาหาร กระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดียวกัน แนวเส้น ยางพาราเนื้อไม้ที่ดินผืนเดียวกัน ตาลโตนด เนื้อไม้ อาหาร แนวเส้น กระจัด กระจาย

4 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของ พืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ ) โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน ชนิด การใช้ ประโยชน์ รูปแบบ มะพร้าว เนื้อไม้ อาหาร เชิงวัฒนธรรม กระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดียวกัน แคนาเนื้อไม้แนวเส้น สะตอ เนื้อไม้ อาหาร กระจัดกระจาย หลาวชะโอน กลุ่มที่ดินผืน เดียวกัน ขี้เหล็ก เนื้อไม้ อาหาร กระจัดกระจาย จามจุรีเนื้อไม้ แนวเส้น กระจัด กระจาย

5 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่ไม่มีเนื้อไม้ โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ ไผ่ เนื้อไม้ อาหาร อาหาร สัตว์ กระจัดกระจาย แนวเส้น ที่ดินผืนเดียวกัน หวาย เนื้อไม้ อาหาร นันทนาการ อาหารสัตว์กระจัดกระจายที่ดินผืนเดียวกัน พืชวงศ์ ปาล์ม เนื้อไม้ อาหาร พลังงาน ประดับ ร่มเงา กระจัดกระจาย แนวเส้น ที่ดินผืนเดียวกัน

6 ตารางที่ 3 วิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายวิธีการเสริมสร้าง แรงจูงใจ องค์การบริหารส่วน ตำบล 1. สนับสนุนงบประมาณ 2. จัดอบรม สัมมนา ดู งาน หน่วยงานราชการประกาศเกียรติคุณ ชุมชน โรงเรียน วัด 1. ประกาศเกียรติคุณ 2. สนับสนุนกล้าไม้ 3. จัดค่ายเยาวชน ปลูกฝังความรู้ เอกชนทั่วไปให้รางวัล

7 รายชื่อสมาชิก โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน 1. นายจิรเจตน์ อุรัสยะนันทน์ ข้าราชการบำนาญ 2. นางเกศินี อุรัสยะนันทน์ ข้าราชการบำนาญ 3. นายไพรัญ พรหมหิตาทรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 4. นายอนุชิต รัตนสุวรรณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 5. นางสาวอรอนงค์ ชัยชนะสุวัฒน์กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 6. นายผดุงศักดิ์ เสือแก้วกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 7. นายวิวัฒน์ ขุนฤทธิ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 8. นายวัชรินทร์ นวลแก้วกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 9. นายเรวัตร จันทนะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 10. นายประสิทธิ์ สถิรวณิชย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 11. นายวิชัย รวยดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8 - จบการ นำเสนอ - โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน

9 ??? คำถ าม ??? โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน โครงการ PD376/05 Rev.2 (F,M) การจัดการไม้นอกเขตป่า (TROF) ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google