งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Law on Natural Resource Management กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 5 Law on Natural Resource Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Law on Natural Resource Management กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 5 Law on Natural Resource Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Law on Natural Resource Management กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 5 Law on Natural Resource Management

2 2 World Database on Protected Areas (WDPA) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)  Nigel Dudley, ed., Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2008)

3 5 Law on Natural Resource Management 3  I) strict protection (including I(a) – strict nature reserve and I(b) – wilderness area)  II) ecosystem conservation and protection (i.e. national parks)  III) conservation of natural features (i.e. natural monuments)  IV) conservation through active management (i.e. habitat/species management areas)  V) landscape/seascape conservation and recreation  VI) sustainable use of natural resources (i.e. managed resource protected areas)

4 5 Law on Natural Resource Management 4 ตามการจำแนกประเภทของพื้นที่คุ้มครองจากรายงาน ของประเทศที่ที่กรมอุทยานจัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อ International Centre for Environmental Management (ICEM)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า = I) strict protection  เขตอุทยานแห่งชาติ = II) ecosystem conservation and protection  พื้นที่สวนป่า = V) landscape/seascape conservation and recreation  พื้นที่ลุ่มน้ำ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า = VI) sustainable use of natural resources  ข้อสังเกต – เราอาจจัดให้การจัดการป่าชุมชนอยู่ ในประเภทการจัดการพื้นที่คุ้มครองแบบที่ 6 ได้

5 5 Law on Natural Resource Management 5 ข้อแนะนำในการจัดการ พื้นที่คุ้มครอง  ขยายพื้นที่  ปรับปรุงการเชื่อมต่อ/เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่คุ้มครอง  พัฒนา ปรับปรุงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  พัฒนา ปรับปรุงประโยชน์ของพื้นที่คุ้มครองต่อชุมชน ท้องถิ่น  จัดการผู้ใช้/ผู้เข้าชมพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา ปรับปรุงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรัฐ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน  ข้อสังเกตในการเสนอข้อแนะนำนี้ มีความเป็นไปได้ในการ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองได้มากน้อยเพียงใด?

6 5 Law on Natural Resource Management 6 โครงสร้างของกฎหมาย  โดยทั่วไปกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้  บททั่วไป – ชื่อกฎหมาย เวลาในการประกาศใช้ บทนิยาม และผู้รักษา การตามกฎหมาย (เพื่อออกกฎหมายลำดับรองลงไป – ข้อสังเกต ปกติจะ เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ แต่หากผู้รักษาการตามกฎหมายเป็น นายกรัฐมนตรี แสดงว่ากฎหมายนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก หลายๆกระทรวง)  ส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ – ส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดว่ากฎหมายนั้น ต้องการจะทำอะไร เช่น การกำหนดว่ามีคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการ บางอย่าง – ที่มาของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการนั้น รวมถึง การกำหนดว่าห้ามทำ/ให้ทำอะไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น  ส่วนที่เป็นสภาพบังคับ – การกำหนดโทษทางอาญา/แพ่ง/มาตรการทาง ปกครอง เพื่อให้การละเมิดกฎหมายนั้นมีผลทางกฎหมาย  บทเฉพาะกาล – เป็นการกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านของกฎหมายว่า จำเป็นต้องสร้างอำนาจเฉพาะกิจ เช่นให้องค์กรเดิมยังมีหน้าที่อยู่ การ กำหนดให้มีการออกกฎหมายลำดับรองในการกำหนดขั้นตอนรายละเอียด ต่างๆ หรือการกำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายกฎหมาย ในการกำหนดชนิด ประเภทสิ่งต่างๆที่กฎหมายคุ้มครอง/ควบคุม

7 5 Law on Natural Resource Management 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม  ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน  การจัดการมลพิษ  การจัดการขยะ และของเสียอันตราย

8 5 Law on Natural Resource Management 8 ป่าไม้ และความหลากหลาย ทางชีวภาพ  พรบ.ป่าไม้ 2484  พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504  พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507  พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535  พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2418 แก้ไข 2535  พรบ.สวนป่า 2535  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535

9 5 Law on Natural Resource Management 9 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชน  พรบ.ผังเมือง 2518  พรบ.ควบคุมอาคาร 2522  พรบ.การสาธารณสุข 2535  พรบ.โรงงาน 2535  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 2535  พรบ.สถานบริการ 2509  พรบ.โรงแรม 2547  พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2504

10 5 Law on Natural Resource Management 10 การจัดการมลพิษ  พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535  พรบ. โรงงานอุตสาหกรรม 2535  พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2522

11 5 Law on Natural Resource Management 11 การจัดการขยะ และของเสียอันตราย  พรบ.การสาธารณสุข 2535  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 2535

12 5 Law on Natural Resource Management 12 สอบกลางภาค  วันอังคารที่ 17 ธันวาคม เวลา 15.30 – 18.30 open book exam; however, all electronic devices are prohibited! ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ ☃


ดาวน์โหลด ppt Law on Natural Resource Management กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 5 Law on Natural Resource Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google