งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอภิปราย กลุ่มย่อย กลุ่ม 4 เรื่อง ไม้นอกเขตป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอภิปราย กลุ่มย่อย กลุ่ม 4 เรื่อง ไม้นอกเขตป่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอภิปราย กลุ่มย่อย กลุ่ม 4 เรื่อง ไม้นอกเขตป่า

2 รายชื่อสมาชิก 1. นายขจิต สุนทรากร องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ 2. นายอาติชาติ เหลาโชติ สวนป่า ดอยบ่อหลวง 3. นายอนุสรณ์ รังสิพานิช สำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศ 4. นายไพบูลย์ กันไชยศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ 5. รศ. บุญญวาส ลำเพาพงศ์ ข้าราชการบำนาญ 6. นายจิระเจตน์ อุรัสยะนันทน์ ข้าราชการบำนาญ 7. นายอานนท์ สรวิสูตร ข้าราชการบำนาญ 8. นายปราโมท ห่านวิไล กรมป่าไม้

3 คำจำกัดความ ไม้ คือ ต้นไม้ทุกชนิดที่ยืนต้น ล้มลุก สามารถใช้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม เนื้อ ไม้. รับประทาน. ประดับ. สมุนไพร. อาศัย ร่มเงา. กันลม. กันพายุ ( พื้นที่ ) พื้นที่นอกเขตป่า คือ พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตสัตว์ป่าโซน E และ โซน c [* ยกเว้นป่า สงวนโซน E ที่ได้รับอนุญาต ] ไม้นอกเขตป่า Tree Resources Outside Forest

4 คุณสมบัติของไม้นอกเขตป่า ลำดับชื่อต้นไม้ การใช้ ประโยชน์ ลักษณะการขึ้นอยู่ตำแหน่งที่ตั้งกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ การเข้าไปใช้ ประโยชน์ วนวัฒนวิธี 1 ไม้สัก 2 ลำไย 3 มะม่วง 4 มะขาม 5 ขนุน 6 มะพร้าว 7 กระท้อน 8 ไม้เต็ง 9 ไม้รัง 10 เหียง 11 ยูคา ยูคา

5 คุณสมบัติของไม้นอกเขตป่า ลำดั บ ชื่อ ต้นไม้ การใช้ ประโยชน์ ลักษณะการ ขึ้นอยู่ ตำแหน่ง ที่ตั้ง กรรมสิทธิ์ของ พื้นที่ การเข้าไปใช้ ประโยชน์ วนวัฒน วิธี 12 สนสาม ใบ 13 พุทรา 14 กระทิน 15 ละมุด 16 จำปี 17 จำปา 18 ข่อย 19 ก่อ 20 ลีลาวดี 21 เฟื่องฟ้า

6 การสำรวจ ควรวางแผนการสำรวจโดยแยก พืชที่ปลูกเชิง เศรษฐกิจ ออกแต่นำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมา ประกอบการคำนวณภายหลัง ควรวางแผนการสำรวจโดยแยก พืชที่ปลูกเชิง เศรษฐกิจ ออกแต่นำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมา ประกอบการคำนวณภายหลัง หากจำเป็นต้องสำรวจพืชเศรษฐกิจก็สำรวจเพีง 1 เปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอ หากจำเป็นต้องสำรวจพืชเศรษฐกิจก็สำรวจเพีง 1 เปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอ สำรวจโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทีย และ ภาพถ่ายทางอากาศในการวางแผน ก่อนที่จะลง พื้นที่จริง สำรวจโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทีย และ ภาพถ่ายทางอากาศในการวางแผน ก่อนที่จะลง พื้นที่จริง การสุ่ม ให้สุ่มจากตำบลก่อน แล้วเลือก ดำเนินการตามรายตำบล การสุ่ม ให้สุ่มจากตำบลก่อน แล้วเลือก ดำเนินการตามรายตำบล ส่วนวิธีการแบบสุ่มควรเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยม เนื่องจากง่ายต่อชาวบ้านในการวางแปลง ส่วนวิธีการแบบสุ่มควรเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยม เนื่องจากง่ายต่อชาวบ้านในการวางแปลง

7 การสำรวจโดยวิธีของ ดร. โอโมเร ข้อดี ข้อดี เป็นการสุ่ม แบบ Systematic เป็นการสุ่ม แบบ Systematic เป็นการกระจายทั่วแปลง เป็นการกระจายทั่วแปลง ส่วนมุม และ จุดกึ่งกลาง ไม่มีปัญหาด้านการทำงาน ส่วนมุม และ จุดกึ่งกลาง ไม่มีปัญหาด้านการทำงาน ข้อเสีย ข้อเสีย ยุ่งยากต่อการทำงานต้องมีเครื่องมือประกอบ ยุ่งยากต่อการทำงานต้องมีเครื่องมือประกอบ การวัดมุมแบบนี้มีโอกาศที่จะผิดพลาดง่ายทำให้การ คำนวณภายหลังผิดพลาด การวัดมุมแบบนี้มีโอกาศที่จะผิดพลาดง่ายทำให้การ คำนวณภายหลังผิดพลาด มีปัญหาเรื่องความยาวของเส้นรอบรูปมาก มีปัญหาเรื่องความยาวของเส้นรอบรูปมาก ถ้าขนาดแปลงใหญ่จะมีปัญหาค่อนข้างมาก ถ้าขนาดแปลงใหญ่จะมีปัญหาค่อนข้างมาก


ดาวน์โหลด ppt การอภิปราย กลุ่มย่อย กลุ่ม 4 เรื่อง ไม้นอกเขตป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google