งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง ไม้นอกเขตป่า กลุ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง ไม้นอกเขตป่า กลุ่ม 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง ไม้นอกเขตป่า กลุ่ม 4

2 รายชื่อสมาชิก 1. นายขจิต สุนทรากร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1. นายขจิต สุนทรากร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2. นายอาติชาติ เหลาโชติ สวนป่าดอยบ่อหลวง 3. นายอนุสรณ์ รังสิพานิช สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ 4. นายไพบูลย์ กันไชยศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ 5. รศ.บุญญวาส ลำเพาพงศ์ ข้าราชการบำนาญ 6. นายจิระเจตน์ อุรัสยะนันทน์ ข้าราชการบำนาญ 7. นายอานนท์ สรวิสูตร ข้าราชการบำนาญ 8. นายปราโมท ห่านวิไล กรมป่าไม้

3 ไม้นอกเขตป่า Tree Resources Outside Forest
คำจำกัดความ ไม้ คือ ต้นไม้ทุกชนิดที่ยืนต้น ล้มลุก สามารถใช้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม เนื้อไม้ . รับประทาน . ประดับ . สมุนไพร . อาศัย ร่มเงา . กันลม . กันพายุ (พื้นที่) พื้นที่นอกเขตป่า คือ พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตสัตว์ป่าโซน E และ โซน c [*ยกเว้นป่าสงวนโซน E ที่ได้รับอนุญาต]

4 คุณสมบัติของไม้นอกเขตป่า กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ การเข้าไปใช้ประโยชน์
ลำดับ ชื่อต้นไม้ การใช้ประโยชน์ ลักษณะการขึ้นอยู่ ตำแหน่งที่ตั้ง กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ การเข้าไปใช้ประโยชน์ วนวัฒนวิธี 1 ไม้สัก 2 ลำไย 3 มะม่วง 4 มะขาม 5 ขนุน 6 มะพร้าว 7 กระท้อน 8 ไม้เต็ง 9 ไม้รัง 10 เหียง 11 ยูคา

5 คุณสมบัติของไม้นอกเขตป่า กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ การเข้าไปใช้ประโยชน์
ลำดับ ชื่อต้นไม้ การใช้ประโยชน์ ลักษณะการขึ้นอยู่ ตำแหน่งที่ตั้ง กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ การเข้าไปใช้ประโยชน์ วนวัฒนวิธี 12 สนสามใบ 13 พุทรา 14 กระทิน 15 ละมุด 16 จำปี 17 จำปา 18 ข่อย 19 ก่อ 20 ลีลาวดี 21 เฟื่องฟ้า

6 การสำรวจ ควรวางแผนการสำรวจโดยแยก พืชที่ปลูกเชิงเศรษฐกิจ ออกแต่นำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาประกอบการคำนวณภายหลัง หากจำเป็นต้องสำรวจพืชเศรษฐกิจก็สำรวจเพีง 1 เปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอ สำรวจโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทีย และภาพถ่ายทางอากาศในการวางแผน ก่อนที่จะลงพื้นที่จริง การสุ่ม ให้สุ่มจากตำบลก่อน แล้วเลือกดำเนินการตามรายตำบล ส่วนวิธีการแบบสุ่มควรเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมเนื่องจากง่ายต่อชาวบ้านในการวางแปลง

7 การสำรวจโดยวิธีของ ดร.โอโมเร
ข้อดี เป็นการสุ่ม แบบ Systematic เป็นการกระจายทั่วแปลง ส่วนมุม และ จุดกึ่งกลาง ไม่มีปัญหาด้านการทำงาน ข้อเสีย ยุ่งยากต่อการทำงานต้องมีเครื่องมือประกอบ การวัดมุมแบบนี้มีโอกาศที่จะผิดพลาดง่ายทำให้การคำนวณภายหลังผิดพลาด มีปัญหาเรื่องความยาวของเส้นรอบรูปมาก ถ้าขนาดแปลงใหญ่จะมีปัญหาค่อนข้างมาก


ดาวน์โหลด ppt การอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง ไม้นอกเขตป่า กลุ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google