งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การให้ความรู้ด้านการผังเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การให้ความรู้ด้านการผังเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การให้ความรู้ด้านการผังเมือง
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยการมีส่วนร่วม สถานที่ : ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ปีที่ดำเนินการ : ปี 2554 1. การให้ความรู้ด้านการผังเมือง

2 2. การระดมความคิดเห็น 3. การนำเสนอความเห็น

3 4. แผนที่แผนผังที่เกี่ยวข้อง
ศักยภาพ ปัญหา และข้อจำกัดของพื้นที่ตำบลไผ่ขวาง การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของตำบลไผ่ขวาง ผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt 1. การให้ความรู้ด้านการผังเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google