งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554
การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade

2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2554 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

5 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 12 ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

6 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการในการดำเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) น้ำหนักร้อยละ 8 (จำนวน 2 หมวด ๆ ละ 4 %) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการ (ผลลัพธ์กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) น้ำหนักร้อยละ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
วัดผลลัพธ์ ของกระบวนงาน (RM 4 หมวด 7) คณะทำงาน PMQA ของกรม เลือก RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 60 65 70 75 80 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

9 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
12.3 ระดับความสำเร็จของการประเมิน องค์การด้วยตนเองตามแนว ทางการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน น้ำหนักร้อยละ 6 (ตาม Program excel ที่ สำนักงาน กพร. กำหนด 2 Program) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

10 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
IT1 : กำหนดให้มีระบบฐานข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย IT2 : ทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้ จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

11 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
IT3 : มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุนค่าที่ได้จัดทำไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล IT4 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและรับบริการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

12 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
IT5 : มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT6 : มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ IT7 : จัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไป ปฏิบัติ

13 3.1 การทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ตาม IT1-IT7
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ตาม IT1-IT7 3.2 การพิจารณาและมอบหมายประเด็นงานตาม IT1 - IT7 ตามประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วนของหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

14 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา รหัส การเลือกฐานข้อมูล เรื่อง...... ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ IT1 IT2 IT3 .... ..... IT7 **ขั้นตอนการ ดำเนินการตาม ประเด็นการตรวจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

15 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ตอบ สนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบป้องกันเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ ในพื้นที่อนุรักษ์ พัฒนาระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อนุรักษ์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัด การทรัพยากรธรรม ชาติในพื้น ที่อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

16 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

17 ฝ่ายเลขาฯ จะได้จัดทำ website PMQA หมวด 4 http://www.dnp.go.th/pmqa4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ฝ่ายเลขาฯ จะได้จัดทำ website PMQA หมวด 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

18 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญทุกท่านประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA หมวด 4 โดย คุณธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ และคณะ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2554 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 18

19 . . . จบการประชุม . . . กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google