งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade

2 ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2

4 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2554 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

5 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 12 ระดับการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 12 ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งเป็น 3 การบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

6 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการในการดำเนินการพัฒนา องค์การในหมวดที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) น้ำหนักร้อยละ 8 (จำนวน 2 หมวด ๆ ละ 4 %) (จำนวน 2 หมวด ๆ ละ 4 %)

7 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการ ดำเนินการ (ผลลัพธ์กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) น้ำหนักร้อยละ 6 (หมวด 7) น้ำหนักร้อยละ 6

8 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ วัดผลลัพธ์ ของกระบวนงาน วัดผลลัพธ์ ของกระบวนงาน (RM 4 หมวด 7) คณะทำงาน PMQA ของกรม เลือก RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 6065707580

9 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12.3 ระดับความสำเร็จของการประเมิน องค์การด้วยตนเองตามแนว องค์การด้วยตนเองตามแนว ทางการพัฒนาคุณภาพการ ทางการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน น้ำหนักร้อยละ 6 น้ำหนักร้อยละ 6 (ตาม Program excel ที่ สำนักงาน กพร. กำหนด 2 Program)

10 IT1 : กำหนดให้มีระบบฐานข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม รับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย ถูกต้องและทันสมัย IT2 : ทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้ จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

11 IT3 : มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุนค่าที่ได้จัดทำไว้ใน กระบวนการสนับสนุนค่าที่ได้จัดทำไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระบวนการละ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล IT4 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและรับบริการผ่านระบบ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและรับบริการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

12 IT5 : มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT6 : มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ และสารสนเทศ IT7 : จัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไป ปฏิบัติ ปฏิบัติ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

13 3.1 การทบทวนผลการดำเนินงานในปี ที่ผ่านมา (ถ้ามี) ตาม IT1-IT73.1 การทบทวนผลการดำเนินงานในปี ที่ผ่านมา (ถ้ามี) ตาม IT1-IT7 3.2 การพิจารณาและมอบหมาย ประเด็นงานตาม IT1 - IT7 ตาม ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ ครบถ้วนของหมวด 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้3.2 การพิจารณาและมอบหมาย ประเด็นงานตาม IT1 - IT7 ตาม ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ ครบถ้วนของหมวด 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

14 รหัส การเลือกฐานข้อมูล เรื่อง...... ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ IT1 IT2 IT3............. IT7 **ขั้นตอนการ ดำเนินการตาม ประเด็นการตรวจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 2 ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 3 ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 4 ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 5 ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 6 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ป่าไม้ อย่าง มี ประสิทธิภา พ ที่ตอบ สนองต่อ การพัฒนา อย่างยั่งยืน สำรวจและ จัดทำ ฐานข้อมูล เพื่อ คุ้มครอง พื้นที่ อนุรักษ์ ซึ่ง มี ความสำคั ญต่อระบบ นิเวศและ ความ หลากหลา ยทาง ชีวภาพ พัฒนา ระบบ ป้องกัน เตือนภัย พิบัติ ธรรมชาติ ในพื้นที่ อนุรักษ์ พัฒนา ระบบ จัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อนุรักษ์ พัฒนาและ ถ่ายทอด องค์ความรู้ ในการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ป่าไม้และ สัตว์ป่า พัฒนาและ ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการ บริหารจัด การ ทรัพยากร ธรรม ชาติในพื้น ที่อนุรักษ์ ให้มี ประสิทธิภา พ

16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

17 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ฝ่ายเลขาฯ จะได้จัดทำ website PMQA หมวด 4 http://www.dnp.go.th/pmqa4 http://www.dnp

18 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ขอเชิญทุกท่านประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA หมวด 4 โดย คุณธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ และคณะ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2554

19 ... จบการประชุม... กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google