งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3. นิยาม “ ไม้นอก เขตป่า ” ไม้ ไม้ : ไม้ที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ ที่ขึ้นเองโดย ธรรมชาติและ ที่มนุษย์ปลูกขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3. นิยาม “ ไม้นอก เขตป่า ” ไม้ ไม้ : ไม้ที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ ที่ขึ้นเองโดย ธรรมชาติและ ที่มนุษย์ปลูกขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3

2 นิยาม “ ไม้นอก เขตป่า ” ไม้ ไม้ : ไม้ที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ ที่ขึ้นเองโดย ธรรมชาติและ ที่มนุษย์ปลูกขึ้น

3 นิยาม “ ไม้นอก เขตป่า ” พื้นที่นอกเขตป่า พื้นที่นอกเขตป่า : พื้นที่นอกเขตพื้นที่ ของรัฐ และ / หรือพื้นที่ของรัฐที่ อนุญาต ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ได้ตามกฏหมาย

4 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบ ของพืชที่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ หลุมพอเนื้อไม้, พลังงาน, ให้ร่ม เงา กระจัดกระจาย ทังเนื้อไม้, พลังงาน, ให้ร่ม เงา กระจัดกระจาย กุหลิม ( กระเทียมต้น ) เนื้อไม้, พลังงาน, ให้ร่ม เงา กระจัดกระจาย กระทุ่มน้ำเนื้อไม้, ให้ร่มเงากระจัดกระจาย ตำเสาเนื้อไม้, วัฒนธรรม, ให้ ร่มเงา กระจัดกระจาย กฤษณาเนื้อไม้, วัฒนธรรม, ให้ ร่มเงา กระจัดกระจาย มะพร้าวเนื้อไม้, ให้ร่มเงา, อาหาร แนวเส้นตรง, กระจัด กระจาย, ที่ดินผืน เดียวกัน

5 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของ พืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ ) ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ ตะบูนเนื้อไม้, พลังงานที่ดินผืนเดียวกัน เสม็ดเนื้อไม้, พลังงานที่ดินผืนเดียวกัน ฝาดดอกแดงเนื้อไม้ที่ดินผืนเดียวกัน หลาวชะโอน ( ลิ บง ) เนื้อไม้, ให้ร่มเงากระจัดกระจายในป่า พรุ ไผ่เนื้อไม้, อาหาร, วัฒนธรรม, เครื่องมือ ประมง กระจัดกระจาย ตาลเนื้อไม้, ให้ร่มเงา, อาหาร กระจัดกระจาย กระท้อนเนื้อไม้, ให้ร่มเงา, อาหาร กระจัดกระจาย

6 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืช ที่ไม่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ กระพ้อใช้ใบห่อขนมกระจัดกระจาย หมากแดงไม้ประดับกระจัดกระจาย กระดูกเพลี้ยสมุนไพรกระจัดกระจาย สาคูอาหาร, ใบใช้มุง หลังคา กระจัดกระจาย ขรีสมุนไพรกระจัดกระจาย ทุอาหารกระจัดกระจาย

7 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของ พืชที่ไม่มีเนื้อไม้ ( ต่อ ) ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ จากอาหาร, ใบใช้มุง หลังคา กระจัดกระจาย ผักกูดอาหารกระจัดกระจาย ผักเหรียงอาหารกระจัดกระจาย ปลาไหลเผือกสมุนไพรกระจัดกระจาย เหงือกปลา หมอ สมุนไพรกระจัดกระจาย หวายลิงวัฒนธรรม ( จักสาน ) กระจัดกระจาย

8 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของ พืชที่ไม่มีเนื้อไม้ ( ต่อ ) ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ กล้วยอาหาร, วัฒนธรรมกระจัดกระจาย กระจูดวัฒนธรรม ( จักสาน ) กระจัดกระจาย ย่านลิเภาวัฒนธรรม ( จักสาน ) กระจัดกระจาย

9 ตารางที่ 3 วิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ กลุ่มเป้าหมายวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ กลุ่มเยาวชนเพิ่มหลักสูตรท้องถิ่นให้เรียนใน โรงเรียน กลุ่มแม่บ้านการฝึกอบรมอาชีพ, ศึกษาดูงาน กลุ่มองค์กรอิสระสนับสนุนทางด้านวิชาการและ เงินทุน กลุ่มอาชีพการฝึกอบรมอาชีพ, ศึกษาดูงาน เครือข่ายศึกษาดูงาน, แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ กลุ่มส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวแบบ Home stay กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ให้ความรู้, ศึกษาดูงาน

10 สมาชิกกลุ่ม 3 1. นายประสาร ทุ่ยอ้นผู้ประสานงานโครงการ พื้นที่ลุ่มน้ำนานาชาติ 2. นายเจ๊ะรสมี หมัดยาดำผู้แทนชุมชน 3. นายอำพร ศิริรัตน์ผู้แทนชุมชน 4. นางสาวนันทิกานต์ ปะดุกาผู้แทนชุมชน 5. นายถนอม แย้มสุวรรณองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งตำเสา 6. นายวิชัย สาสุนีย์องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งตำเสา 7. ดร. โกมล แพรกทอง ข้าราชการบำนาญ 8. นางสาวภาวิณี เต๊ะปูอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ชายเลน 9. นายมาเนตร์ บุณยานันต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10. นายสุนทร โต๊ะดำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

11 จบแล้วครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3. นิยาม “ ไม้นอก เขตป่า ” ไม้ ไม้ : ไม้ที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ ที่ขึ้นเองโดย ธรรมชาติและ ที่มนุษย์ปลูกขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google