งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริหารโครงการเงินกู้ เพื่อวางระบบบริหาร จัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 879/2555 ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริหารโครงการเงินกู้ เพื่อวางระบบบริหาร จัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 879/2555 ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริหารโครงการเงินกู้ เพื่อวางระบบบริหาร จัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 879/2555 ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 879/2555 องค์ประกอบ องค์ประกอบ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มสารสนเทศ ที่ตั้ง ที่ตั้ง อาคาร สทก. ชั้น 1( ส่วนภูมิสารสนเทศ ) หมายเลข ภายใน 1531

2

3 งบประมาณของโครงการ กนอช. อนุมัติแผน กนอช. อนุมัติแผน วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ครม. เห็นชอบ ครม. เห็นชอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สำนักงบประมาณอนุมัติ สำนักงบประมาณอนุมัติ วันที่ 5 มิถุนายน 2555 จำนวน 3 กิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม วงเงิน 463.200 ล้าน บาท 1. เพาะชำกล้าไม้ 223.200 ล้าน บาท 2. การปลูกแฝก 198.000 ล้านบาท 3. การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่า 42.000 ล้านบาท และดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

4 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 ศูนย์ต้นน้ำยม หน่วยสังกัดสำนักต้นน้ำ สำนักฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่า ไม้และพันธุ์พืช

5 ส่วนกลาง 1. ออกแบบ รายงาน 2. รวบรวมผล 3. ติดตาม หน่วยงานหลัก 4. รายงาน สบ อช. ตาม กำหนด หน่วยงานหลัก 1. รวบรวมงาน จากทุกหน่วยงาน สนามในความ รับผิดชอบ 2. สรุปงานที่ รับผิดชอบ 3. ติดตาม หน่วยงานสนาม 4. รายงาน ส่วนกลาง ตาม กำหนด หน่วยงาน สนาม 1. ปฏิบัติ 2. จัดทำ รายงาน 3. รายงานให้ หน่วยงานหลัก ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) 1 2 3

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน (2) ส่วนกลาง 1. รับข้อมูลจาก หน่วยงานหลักเกี่ยวกับ ตำแหน่งและกิจกรรมที่ จะดำเนินงาน 2. จัดทำปรับแก้และส่ง แบบ PDF หน่วยงานหลัก 1. รับแบบ PDF จากส่วนกลาง 2. ส่งให้ หน่วยงานสนาม หน่วยงาน สนาม 1. ทำงาน 2. จัดทำ รายงานทุก กิจกรรมที่ รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก 1. รวบรวม PDF จาก หน่วยงานสนาม 2. จัดทำฐานข้อมูลใน ไฟล์ Excel 3. ส่งรายงานสรุปผล ให้ส่วนกลาง ส่วนกลาง 1. รวบรวมและ ตรวจสอบงาน จากทุก หน่วยงานหลัก 2. รายงาน สบ อช.

7 แบบฟอร์มการรายงาน 1. ตาราง Excel ที่เป็นฐานข้อมูลทั้งหมด - ภาพรวมทั้งหมด 2. ไฟล์ PDF รายกิจกรรม - ต้องมีการเซ็นต์รับรองการรายงานทุกครั้ง 3. ตาราง Excel ที่ได้จากการสรุปจากการรายงานของ หน่วยงานภาคสนาม - จากการรายงานผลงานของหน่วยงานสนาม 4. ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอน 5. หนังสือราชการ ( ต้องรายงานตามสายงานปกติ )

8 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1. ไฟล์ฐานข้อมูลทั้งหมด 2. ไฟล์ที่หน่วยงานสนาม ต้องรายงาน 3. ไฟล์ที่หน่วยงานหลัก ต้องรายงานให้ส่วนกลาง ( กลุ่ม สารสนเทศ )

9 วิธีการปฏิบัติงาน (1) (1) หน่วยงานสนาม 1. ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน และจำนวนเงินที่เบิกจ่าย 2. ถ่ายภาพแต่ละขั้นตอนของการทำงาน 3. จัดทำรายงานทุกกิจกรรมที่รับผิดชอบ ทุกสัปดาห์ต้องรายงานผลงาน ต้องมีความ ต่อเนื่อง ในกรอบระยะเวลา และจำนวนเงิน

10 (2) หน่วยงานระดับสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ 1. รวบรวมรายงานจากหน่วยงานสนามทุก หน่วยงาน 1.1 จากแบบรายงาน ( กระดาษ ) 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนของ งาน ทุกหน่วยงานสนาม 2.1 วันที่รายงาน 2.2 ปริมาณงานและจำนวนเงิน 2.3 ผู้รายงาน 3. นำข้อมูลทั้งหมด กรอกและในไฟล์ Excel เพื่อสรุปผลการทำงาน 4. ส่งรายงานสรุปผลให้ส่วนกลาง ทุกสัปดาห์ วิธีการปฏิบัติงาน (2)

11 วิธีการปฏิบัติงาน (3) (3) ส่วนกลาง 1. รวบรวมผลการทำงานทั้งหมด ที่ได้จากการสรุป งานของ สบอ. 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของงาน 3. จัดทำฐานข้อมูล ผลการใช้จ่ายเงิน ตำแหน่ง ตาราง รูปภาพ เพื่อรองรับการตรวจสอบ 4. รายงาน สบอช.

12 วิธีการปฏิบัติงาน (4) (4) ระบบการติดตามงาน 1. หน่วยงานระดับกรม รายงาน สบ อช. 2. เข้าสู่ระบบ PMOC 3. นายกรัฐมนตรีติดตามงานผ่าน ระบบ PMOC 4. หากมีการตรวจราชการในพื้นที่ จะดำเนินการตามค่าพิกัดที่แจ้งไว้

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริหารโครงการเงินกู้ เพื่อวางระบบบริหาร จัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 879/2555 ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google