งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)
โครงการจัดทำแผนที่ฐานในการกำหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน กรมป่าไม้ วิธีดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง คณะกรรมการฯระดับจังหวัด ศูนย์ข้อมูลแผนที่ คณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ1- 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แก้ไขหรือ ให้ความเห็นชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ ตรวจสอบ/แก้ไข รวบรวม พิจารณา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1:50,000 1:4,000* 1:4,000* 1:4,000* องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะทำงานฯ1-4 ตรวจสอบแก้ไข สรุปเป็นรายจังหวัดพร้อมข้อมูลดิจิตอล กรมธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ คณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบ กรมพัฒนาที่ดิน นำเสนอ กรมที่ดิน *บริเวณที่ไม่สามารถขยายภาพถ่ายทางอากาศที่มาตราส่วน1:4,000ได้ ให้ใช้ที่ มาตราส่วน 1:8,000 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเกี่ยวกับข้อกฎหมายอันเนื่องจากการปรับแผนที่ต่อไป ฯลฯ 2

2 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) (รองปลัดฯ สมชัย เพียรสถาพร ประธาน) คณะทำงานชุดที่ 1 คณะกรรมการฯระดับจังหวัด คณะทำงานชุดที่ 2 คณะกรรมการฯระดับจังหวัด คณะทำงานชุดที่ 3 คณะกรรมการฯระดับจังหวัด คณะทำงานชุดที่ 4 ศูนย์ประสานงาน(Clearing House) คณะกรรมการฯระดับจังหวัด

3 พื้นที่ตัวอย่าง จังหวัดเชียงใหม่
เขตที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เขตสวนป่า (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) เขตที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) เขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานฯ) เขตนิคมสร้างตนเอง (กรมพัฒนาสังคมฯ) เขตประกาศกรมทรัพยากรฯ (กรมทรัพยากรฯ) เขตป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้) เขตนิคมสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) เขตป่าไม้ถาวร (กรมพัฒนาที่ดิน) พื้นที่ตัวอย่าง จังหวัดเชียงใหม่

4 ตัวอย่าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ตัวอย่าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

5 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว พื้นที่ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแนวเขต อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว

6 ตัวอย่าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เขตอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา(2532)
ตัวอย่าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เขตป่าไม้ถาวรพร้าว (2509) เขตนิคมสหกรณ์พร้าว (2513) เขตป่าสงวนแห่งชาติ (2515) เขตอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา(2532) พื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน

7 แนวเขตหลังปรับปรุงแนวเขต
แนวเขตป่าไม้ หลังการ Reshape เขตนิคมสหกรณ์พร้าว (2513) พื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน

8 แนวเขตหลังปรับปรุงแนวเขต และถ่ายทอดลงมาตราส่วน 1:4,000
และถ่ายทอดลงมาตราส่วน 1:4,000 ซ้อนทับรูปแปลงที่ดิน พื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน แนวเขตป่าไม้ หลังการ Reshape เขตนิคมสหกรณ์พร้าว

9 หลักเกณฑ์ กรณีที่ 1 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ
แนวReshape

10 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หลักเกณฑ์ กรณีที่1 และนโยบาย รมต.ทส.ข้อ 4.4 แนวReshape ตามที่ เจ้าหน้าที่ได้ขีดเขตไว้แล้ว แนวเขตป่าไม้ถาวร แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ

11 ป่าสบกกฝั่งขวา อ.แม่จัน
สปก.4-01 สปก.4-01 โฉนดที่ดิน Reshape 1:50000 Reshape 1:4000

12 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หลักเกณฑ์ กรณีที่ 3 แนว Reshape แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตนิคมสหกรณ์

13 หลักเกณฑ์ กรณีที่ 5 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
แนว Reshape ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ

14 หลักเกณฑ์ กรณีที่ 6 แนวเขต พรฎ.ปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดิน สปก. 4-01
แนวเขตอุทยานแห่งชาติ แปลงที่ดิน สปก. 4-01 แนวเขตReshape อุทยานแห่งชาติ

15 หลักเกณฑ์ กรณีที่ 7 แนวReshape นิคมสร้างตนเอง แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
แนวเขตนิคมสร้างตนเอง แนวเขตอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ

16 นโยบาย รมต.ทส. ข้อ 4.5 แนวReshape 1:50000 ป่าสงวนแห่งชาติ แนวReshape

17 ส.ป.ก.4-01 โฉนดที่ดิน ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย อ.แม่สรวย Reshape 1:50000

18 ป่าสบกกฝั่งขวา อ.แม่จัน
ส.ป.ก. 4-01 พรฎ.ปฏิรูปที่ดิน Reshape 1:4000 Reshape 1:50000

19 นโยบาย รมต.ทส.ข้อ 4.6 ป่าสงวนแห่งชาติ แนวReshape แนวป่าไม้ถาวร
แปลงที่ดิน สปก. โฉนดที่ดิน แนวป่าสงวนแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google