งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอ นที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ 1:50,000 ศูนย์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอ นที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ 1:50,000 ศูนย์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอ นที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ 1:50,000 ศูนย์ข้อมูล แผนที่ รวบรว ม ขั้นตอนที่ 2 คณะ ทำงานฯ 1- 4 คณะ กรรมการ ฯ คณะ กรรมการ ฯระดับ จังหวัด 1:4, 000 * แก้ไขหรือ ให้ความเห็นชอบ พิจาร ณา ตรวจสอ บ / แก้ไข คณะทำงานฯ 1-4 ตรวจสอบแก้ไข สรุปเป็น รายจังหวัดพร้อมข้อมูล ดิจิตอล คณะกรรมการฯให้ความ เห็นชอบ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเกี่ยวกับข้อ กฎหมายอันเนื่องจากการปรับแผนที่ ต่อไป * บริเวณที่ไม่สามารถ ขยายภาพถ่ายทาง อากาศที่มาตราส่วน 1:4,000 ได้ ให้ใช้ที่ มาตราส่วน 1:8,000 กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) โครงการจัดทำแผนที่ฐานในการกำหนดแนวเขตการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน วิธีดำเนินการ นำเสนอ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กรมที่ดิน ฯลฯ 2

2 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ( รองปลัดฯ สมชัย เพียรสถาพร ประธาน ) คณะทำงานชุดที่ 1 คณะกรรมการฯระดับจังหวัด คณะทำงานชุดที่ 2 คณะทำงานชุดที่ 3 คณะกรรมการฯระดับจังหวัด คณะทำงานชุดที่ 4 ศูนย์ประสานงาน (Clearing House)

3 เขตป่าไม้ถาวร ( กรมพัฒนาที่ดิน ) พื้นที่ตัวอย่าง จังหวัด เชียงใหม่ เขตสวนป่า ( องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ) เขตที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน ( สปก.) เขตป่าสงวนแห่งชาติ ( กรมป่าไม้ ) เขตนิคมสหกรณ์ ( กรมส่งเสริมสหกรณ์ ) เขตประกาศกรมทรัพยากรฯ ( กรมทรัพยากรฯ ) เขตที่ราชพัสดุ ( กรมธนารักษ์ ) เขตอุทยานแห่งชาติ ( กรมอุทยานฯ ) เขตนิคมสร้างตนเอง ( กรมพัฒนาสังคมฯ )

4 ตัวอย่าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

5 อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ พื้นที่ที่ คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุง แนวเขต อำเภอ พร้าว อำเภอ เชียงดาว อำเภอ แม่แตง

6 ตัวอย่าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เขตอุทยาน แห่งชาติ ศรีลานนา (2532) เขตป่าไม้ถาวรพร้าว (2509) เขตนิคมสหกรณ์พร้าว (2513) เขตป่าสงวนแห่งชาติ (2515) พื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน

7 แนวเขตหลังปรับปรุง แนวเขต เขตนิคมสหกรณ์พร้าว (2513) แนวเขตป่าไม้ หลังการ Reshape พื้นที่ที่มี โฉนดที่ดิน

8 ซ้อนทับรูปแปลงที่ดิน พื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน แนวเขตป่าไม้ หลังการ Reshape เขตนิคม สหกรณ์พร้าว แนวเขตหลังปรับปรุง แนวเขต และถ่ายทอดลงมาตรา ส่วน 1:4,000

9 ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ แนว Reshape ป่าสงวนแห่งชาติ หลักเกณฑ์ กรณีที่ 1

10 แนวเขตป่าไม้ถาวร แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนว Reshape ตามที่ เจ้าหน้าที่ได้ขีดเขตไว้แล้ว หลักเกณฑ์ กรณีที่ 1 และนโยบาย รมต. ทส. ข้อ 4.4 ป่าสงวนแห่งชาติ

11 Reshape 1:50000 Reshape 1:4000 ป่าสบกกฝั่ง ขวา อ. แม่จัน สปก. 4- 01 สปก. 4-01 โฉนด ที่ดิน

12 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตนิคมสหกรณ์ แนว Reshape หลักเกณฑ์ กรณีที่ 3

13 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนว Reshape หลักเกณฑ์ กรณีที่ 5 แนวเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ

14 แนวเขตอุทยานแห่งชาติ แนวเขต พรฎ. ปฏิรูปที่ดิน แนวเขต Reshape หลักเกณฑ์ กรณีที่ 6 อุทยานแห่งชาติ แปลงที่ดิน สปก. 4-01

15 แนวเขตอุทยานแห่งชาติ แนวเขตนิคมสร้างตนเอง แนว Reshape หลักเกณฑ์ กรณีที่ 7 อุทยานแห่งชาติ นิคมสร้างตนเอง

16 แนว Reshape 1:50000 แนว Reshap e นโยบาย รมต. ทส. ข้อ 4.5 ป่าสงวนแห่งชาติ

17 Reshape 1:50000 ส. ป. ก.4- 01 โฉนด ที่ดิน Reshape 1:4000 ป่าแม่ลาว ฝั่งซ้าย อ. แม่สรวย

18 Reshape 1:50000 พรฎ. ปฏิรูปที่ดิน ส. ป. ก. 4- 01 Reshape 1:4000 ป่าสบกกฝั่ง ขวา อ. แม่จัน

19 แนวป่าไม้ถาวร แนวป่าสงวนแห่งชาติ แนว Reshape นโยบาย รมต. ทส. ข้อ 4.6 ป่าสงวนแห่งชาติ แปลงที่ดิน สปก. โฉนดที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอ นที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ 1:50,000 ศูนย์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google