งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มอบให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มอบให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มอบให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 Quick, Clear & Clean, Green & Growth 1

2 1) สัญลักษณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2

3 2) สัญลักษณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3

4 3) “สืบ นาคะเสถียร” • เมื่อนึกถึงตัวบุคคลที่เป็นตำนาน เป็นผู้ที่รัก ป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจ เราจะนึกถึง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ของกรมป่าไม้ “สืบ นาคะเสถียร” • “ดวงใจสีเขียว” 4

5 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ 4.1 ความโปร่งใส • ให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม ความเหมาะสมในงาน 5

6 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ 4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ • ใน 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณนี้ ให้สรุป และจำแนกปัญหาการใช้งบประมาณที่ล่าช้า และแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด • การเร่งรัดการใช้งบประมาณ ยึดหลักกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สมควรกระทำ หลีกเลี่ยงการใช้ งบประมาณในรูปแบบที่อาจถูกพิจารณาว่าไม่โปร่งใส • วางแผนและเตรียมการบริหารงบประมาณล่วงหน้า โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2557 • ให้ใช้งบประมาณ ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสจะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการ พิจารณาผลงานของท่าน 6

7 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ 4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นกำลังสำคัญ ต้องได้รับการ พิจารณาค่าตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมกับความ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับสวัสดิการที่ดี • จัดให้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ • จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน • บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล 7

8 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ 4.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร • นำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลงาน • จัดทำ War Room ซึ่งมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญมาทำงาน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงฯ 8

9 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ 4.5 การประชาสัมพันธ์ • ติดตามประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ และรายงานเรื่องที่สำคัญอย่างทันท่วงที • ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงฯ 9

10 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.1 โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า • ศาลปกครองพิพากษาให้ดำเนินโครงการต่อได้โดย ต้องดำเนินการจัดทำ EIA HIA และประชาพิจารณ์ เราสามารถดำเนินโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้าต่อได้ • ประสานงานกับกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรชายฝั่งใน การเปิดตัวโครงการพร้อมกันทุกจังหวัด • หาแนวร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน • วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน 10

11 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.2 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ • ใช้มาตรการตามกฏหมาย – ในกรณีของนายทุนที่บุกรุกพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ หรือสร้างบ้านพักตากอากาศ ให้ปราบปราม และดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด – ในกรณีของชาวบ้านที่ทำมาหากินก่อนการประกาศ เขตอุทยานต่างๆ • ให้เข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าและ สิ่งแวดล้อม • กำกับดูแลการขยายพื้นที่ของชุมชนและการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน 11

12 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.2 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ • ใช้มาตรการตามกฏหมาย – ในกรณีของชาวบ้านที่บุกรุกเข้ามาทำกินหรือทำ การเกษตรให้พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างละมุน ละม่อม และประสานหน่วยงานอื่นเข้ามาให้ความ ช่วยเหลือตามความจำเป็น เพื่อให้ชาวบ้านไปหาที่ ทำกินใหม่ได้ 12

13 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.3 การจัดการภัยพิบัติ : ไฟป่า น้ำป่า ดินถล่ม สึนามิ • การให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า – บริหารจัดการข้อมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยความเสี่ยง ทางด้านภัยพิบัติ – ให้ข้อมูลประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที – กำหนดระบบตรวจจับ และส่งสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ • การจัดอบรมแก่อาสาสมัคร – สร้างเครือข่ายทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคล ทั่วไป – สร้างแรงจูงใจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม 13

14 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.4 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช • กำกับดูแลและจัดทำบัญชีสัตว์ป่าและพันธุ์พืช • เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ปล่อยกลับสู่ ธรรมชาติ • เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทาง เศรษฐกิจ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 14

15 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.5 งานวิจัย (Research and Development) • สนับสนุนการวิจัยและการสำรวจสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจ • การเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ในการทดลองอย่างมี มนุษยธรรม 15

16 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ • อบรมเจ้าหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์นำเที่ยวในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ • มัคคุเทศน์น้อย และอาสาสมัครชาวบ้านในพื้นที่ • ส่งเสริมการถ่ายภาพยนตร์เพื่อประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 16

17 ขอขอบคุณ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรกฎาคม – กันยายน 2556) 17


ดาวน์โหลด ppt นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มอบให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google