งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการอภิปราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการอภิปราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการอภิปราย
กลุ่มที่ 1

2 รายชื่อผู้อภิปรายกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ ชื่อ หน่วยงาน 1 ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นายธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 3 Mr. Ricky Ward 4 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 ดร.โกมล แพรกทอง กรมป่าไม้ 6 นายสุดจิตร์ ค้อทอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 7 นายยงยุทธ สุยานะ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 8 นายสมชัย เบญจชย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 9 นายเสริมพงศ์ นวลงาม

3 วัตถุประสงค์ หาตำแหน่ง ปริมาณ ผู้ใช้ประโยชน์ การกระจายของไม้นอกเขตป่า แล้วนำไปวางรูปแบบการจัดการไว้ภายหลัง ลดการใช้เนื้อไม้ หรือ การพึ่งพิงจากป่า เน้นในเรื่องพันธุ์ไม้ การลดความกดดันในป่า เน้นในเรื่องของความหลากหลาย

4 นิยามของ TROF สำรวจทุกอย่างที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์
วิธีการสำรวจแต่ละอย่างแตกต่างกันไป แต่ต้องหาวิธีที่ดีที่สุด คำนึงถึงงบประมาณ การใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน

5 นิยามของ TROF (ต่อ) ชนิดพืชที่สำรวจ มีอะไรบ้าง
กำหนดชนิดของพืช ว่านับรวมหรือไม่ อย่างไร เช่น อาจมีการรวม ไม้ผล แต่ไม่รวม annual crops, seasonal crops. ให้กำหนดคำนิยามของ tree ให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง หรืออาจจะมีการแบ่งกลุ่ม เช่น ไม้เลื้อย พืชกินได้ เป็นต้น

6 การกำหนดขอบเขตของ TROF
เสนอให้มีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการจำแนก แล้ววางแปลง (Stratified Random Sampling) เช่น ถนนใช้วิธีการ line plot, สวนป่า ใช้วิธีการ สี่เหลี่ยมหรือวงกลม คำนึงถึงคนที่รับวิธีการไปใช้

7 การกำหนดขอบเขตของ TROF (ต่อ)
พื้นที่ที่อยู่ในกรณีพิเศษ เช่น ในกรณีของชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนและกรณีคาบเกี่ยวต่างๆ ต้องมีคำชี้แจง มีความยืดหยุ่น และต้องมีขั้นตอนการสำรวจ คำอธิบายที่ชัดเจน มี Partner ในทุกๆ หน่วยงานที่มี TROF อยู่ เช่น กรมชลประทาน การเผยแพร่ข้อมูล

8 WORKSHOP WORKSHEET ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากไม่อาจเป็นตัวแทนของชาวบ้านในพื้นที่ได้ ความสำคัญของไม้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แต่ละชนิด วิธีการในการสำรวจต้องร่วมกับชาวบ้านด้วย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Partnership)


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการอภิปราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google