งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการ อภิปราย กลุ่มที่ 1. รายชื่อผู้อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ลำดับ ที่ ชื่อหน่วยงาน 1 ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นายธีระพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการ อภิปราย กลุ่มที่ 1. รายชื่อผู้อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ลำดับ ที่ ชื่อหน่วยงาน 1 ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นายธีระพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการ อภิปราย กลุ่มที่ 1

2 รายชื่อผู้อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ลำดับ ที่ ชื่อหน่วยงาน 1 ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นายธีระพงษ์ เสาวภาคย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3Mr. Ricky Ward มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ศรี เงินยวงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 ดร. โกมล แพรกทองกรมป่าไม้ 6 นายสุดจิตร์ ค้อทองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 7 นายยงยุทธ สุยานะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 8 นายสมชัย เบญจชยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 9 นายเสริมพงศ์ นวลงามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

3 วัตถุประสงค์ หาตำแหน่ง ปริมาณ ผู้ใช้ประโยชน์ การกระจายของไม้นอกเขตป่า แล้ว นำไปวางรูปแบบการจัดการไว้ภายหลัง ลดการใช้เนื้อไม้ หรือ การพึ่งพิงจากป่า เน้นในเรื่องพันธุ์ไม้ การลดความกดดันในป่า เน้นในเรื่อง ของความหลากหลาย

4 สำรวจทุกอย่างที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ วิธีการสำรวจแต่ละอย่างแตกต่างกันไป แต่ต้องหาวิธีที่ดีที่สุด คำนึงถึงงบประมาณ การใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน นิยามของ TROF

5 ชนิดพืชที่สำรวจ มีอะไรบ้าง กำหนดชนิดของพืช ว่านับรวม หรือไม่ อย่างไร เช่น อาจมีการรวม ไม้ผล แต่ ไม่รวม annual crops, seasonal crops. ให้กำหนดคำนิยามของ tree ให้ ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง หรืออาจจะมี การแบ่งกลุ่ม เช่น ไม้เลื้อย พืชกิน ได้ เป็นต้น นิยามของ TROF ( ต่อ )

6 การกำหนดขอบเขตของ TROF เสนอให้มีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ในการจำแนก แล้ววางแปลง (Stratified Random Sampling) เช่น ถนนใช้วิธีการ line plot, สวนป่า ใช้วิธีการ สี่เหลี่ยมหรือวงกลม คำนึงถึงคนที่รับวิธีการไปใช้

7 พื้นที่ที่อยู่ในกรณีพิเศษ เช่น ในกรณี ของชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนและ กรณีคาบเกี่ยวต่างๆ ต้องมีคำชี้แจง มี ความยืดหยุ่น และต้องมีขั้นตอนการ สำรวจ คำอธิบายที่ชัดเจน มี Partner ในทุกๆ หน่วยงานที่มี TROF อยู่ เช่น กรมชลประทาน การ เผยแพร่ข้อมูล การกำหนดขอบเขตของ TROF ( ต่อ )

8 ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากไม่อาจ เป็นตัวแทนของชาวบ้านในพื้นที่ได้ ความสำคัญของไม้แตกต่างกันในแต่ ละพื้นที่ แต่ละชนิด วิธีการในการสำรวจต้องร่วมกับ ชาวบ้านด้วย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Partnership) WORKSHOP WORKSHEET


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการ อภิปราย กลุ่มที่ 1. รายชื่อผู้อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ลำดับ ที่ ชื่อหน่วยงาน 1 ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นายธีระพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google