งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียน กพด.) (กผง.) 3. โครงการติดตามการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (สนม.) 4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2556 (สทส.) 5. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) (สพส.) ระบบติดตามงาน ผตร. 10

2 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา การประเมินผลและการพัฒนา รายงานการติดตามผล เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 11 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (แห่ง) กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน (แห่ง) กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 2 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

3 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (ต่อ) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (ต่อ) ตัวชี้วัด ( ต่อ ) 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60 ตัวชี้วัด ( ต่อ ) 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60 เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา การประเมินผลและการพัฒนา รายงานการติดตามผล ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 12 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 3.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริม 100 % (แห่ง) สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมร้อยละ 60 (คน) 10, , งบประมาณ (บาท) 557, ,88959 กิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 4งบประมาณ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

4 แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ( กพด.) ตัวชี้วัด 1. โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมิน ระดับ 2.19 ขึ้นไป ร้อยละ 60 ตัวชี้วัด 1. โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมิน ระดับ 2.19 ขึ้นไป ร้อยละ 60 แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัล ติดตามประเมินผลการประกวด เจ้าภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 13 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.จำนวน ร.ร.ที่เข้าไปส่งเสริม ตามแผน (แห่ง) ร.ร.ที่มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับ 2.19 ขึ้นไป (แห่ง) งบประมาณ (บาท) 0000 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ( ไม่มีแผน )

5 ตัวชี้วัด 1. ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายการชำระบัญชีตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี ตัวชี้วัด 1. ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายการชำระบัญชีตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ( ปีก่อนๆ ) รายงานความเคลื่อนไหวทุก 6 เดือน สรุปปัญหาการชำระบัญชีที่ไม่เสร็จ และจัดทำ หมวดหมู่ตามขั้นตอน และสภาพปัญหา จัดประชุมเพื่อวางแผนในการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และคำสั่ง ระเบียบ นายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 14 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ต้องชำระบัญชี (แห่ง) อยู่ระหว่างดำเนินคดี (แห่ง) งบประมาณ (บาท) 226, , กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 2งบประมาณ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

6 การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ( ปี 2556) ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียน จำนวน 8 แห่ง ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียน จำนวน 8 แห่ง จัดอบรมวิธีปฏิบัติการชำระบัญชี รับมอบเอกสาร / ทรัพย์สิน รับงบการเงินที่รับรองแล้วจากผู้สอบบัญชี ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีรับรอง 6 จัดทำรายงานตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี รับรอง รับรายงานจากผู้สอบบัญชีและถอนชื่อออกจาก ทะเบียน เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 15 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ถอนชื่อ (แห่ง) งบประมาณ (บาท)61, ,0008 กิจกรรมที่ 1งบประมาณ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

7 ตัวชี้วัด 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายของแต่ละ เขต / พื้นที่ ตัวชี้วัด 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายของแต่ละ เขต / พื้นที่ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนา สหกรณ์ ปี 2556 เจ้าภาพ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.จำนวนสหกรณ์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย (แห่ง) งบประมาณ (บาท)0000 ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 16 จัดประชุมเครือข่าย สรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่าย ติดตามประเมินผลระดับเขต ขับเคลื่อนตามกิจกรรม และติดตามผล ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ( ไม่มีแผน )


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google