งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียน กพด.) (กผง.) 3. โครงการติดตามการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สนม.) 4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2556 (สทส.) 5. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) (สพส.) ระบบติดตามงาน ผตร. 10

2 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
เจ้าภาพ กจส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา การประเมินผลและการพัฒนา รายงานการติดตามผล 1 3 2 4 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 43 100 12 28 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 80 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 11

3 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
(ต่อ) เจ้าภาพ กจส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด (ต่อ) 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 100 4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา การประเมินผลและการพัฒนา รายงานการติดตามผล 1 3 2 4 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 3.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริม 100 % (แห่ง) 204 100 4.สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมร้อยละ 60 (คน) 10,931 1,616 15 5.งบประมาณ (บาท) 557,300 329,889 59 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 12

4 แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กพด.) เจ้าภาพ ตัวชี้วัด 1. โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมิน ระดับ ขึ้นไป ร้อยละ 60 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัล ติดตามประเมินผลการประกวด 1 3 2 4 ( ไม่มีแผน ) กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.จำนวน ร.ร.ที่เข้าไปส่งเสริม ตามแผน (แห่ง) 2.ร.ร.ที่มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับ ขึ้นไป (แห่ง) 3.งบประมาณ (บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 13

5 การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร(ปีก่อนๆ)
การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร(ปีก่อนๆ) เจ้าภาพ กจส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายการชำระบัญชีตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 รายงานความเคลื่อนไหวทุก 6 เดือน สรุปปัญหาการชำระบัญชีที่ไม่เสร็จ และจัดทำหมวดหมู่ตามขั้นตอน และสภาพปัญหา จัดประชุมเพื่อวางแผนในการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และคำสั่ง ระเบียบนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 1 3 2 4 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ต้องชำระบัญชี (แห่ง) 20 100 26 130 2.อยู่ระหว่างดำเนินคดี (แห่ง) 3.งบประมาณ (บาท) 226,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 14

6 การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (ปี 2556)
การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (ปี 2556) เจ้าภาพ กจส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียนจำนวน 8 แห่ง ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 จัดอบรมวิธีปฏิบัติการชำระบัญชี รับมอบเอกสาร/ทรัพย์สิน รับงบการเงินที่รับรองแล้วจากผู้สอบบัญชี ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีรับรอง 6 จัดทำรายงานตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชีรับรอง 5 4 3 2 1 รับรายงานจากผู้สอบบัญชีและถอนชื่อออกจากทะเบียน กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ถอนชื่อ (แห่ง) 8 100 2 25 2.งบประมาณ (บาท) 61,500 5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 15

7 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ปี 2556
เจ้าภาพ ตัวชี้วัด 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายของแต่ละเขต/พื้นที่ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 จัดประชุมเครือข่าย สรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่าย ติดตามประเมินผลระดับเขต ขับเคลื่อนตามกิจกรรม และติดตามผล 1 3 2 4 ( ไม่มีแผน ) กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.จำนวนสหกรณ์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย (แห่ง) 2.งบประมาณ (บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 16


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google