งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียน กพด.) (กผง.) 3. โครงการติดตามการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (สนม.) 4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2556 (สทส.) 5. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) (สพส.) ระบบติดตามงาน ผตร. 10

2 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา การประเมินผลและการพัฒนา รายงานการติดตามผล 1 3 2 4 เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 11 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 431001228 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 8010000 กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 2 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

3 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (ต่อ) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (ต่อ) ตัวชี้วัด ( ต่อ ) 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 100 4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60 ตัวชี้วัด ( ต่อ ) 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 100 4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60 เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา การประเมินผลและการพัฒนา รายงานการติดตามผล 1 3 2 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 12 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 3.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริม 100 % (แห่ง) 204100204100 4.สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมร้อยละ 60 (คน) 10,9311001,61615 5.งบประมาณ (บาท) 557,300100329,88959 กิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 4งบประมาณ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

4 แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ( กพด.) ตัวชี้วัด 1. โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมิน ระดับ 2.19 ขึ้นไป ร้อยละ 60 ตัวชี้วัด 1. โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมิน ระดับ 2.19 ขึ้นไป ร้อยละ 60 แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัล ติดตามประเมินผลการประกวด 1 3 2 4 เจ้าภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 13 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.จำนวน ร.ร.ที่เข้าไปส่งเสริม ตามแผน (แห่ง) 0000 2.ร.ร.ที่มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับ 2.19 ขึ้นไป (แห่ง) 0000 3.งบประมาณ (บาท) 0000 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ( ไม่มีแผน )

5 ตัวชี้วัด 1. ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายการชำระบัญชีตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี ตัวชี้วัด 1. ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายการชำระบัญชีตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ( ปีก่อนๆ ) รายงานความเคลื่อนไหวทุก 6 เดือน สรุปปัญหาการชำระบัญชีที่ไม่เสร็จ และจัดทำ หมวดหมู่ตามขั้นตอน และสภาพปัญหา จัดประชุมเพื่อวางแผนในการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และคำสั่ง ระเบียบ นายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 1 3 2 4 เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 14 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ต้องชำระบัญชี (แห่ง) 2010026130 2.อยู่ระหว่างดำเนินคดี (แห่ง) 0000 3.งบประมาณ (บาท) 226,000100226,000100 กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 2งบประมาณ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

6 การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ( ปี 2556) ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียน จำนวน 8 แห่ง ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียน จำนวน 8 แห่ง จัดอบรมวิธีปฏิบัติการชำระบัญชี รับมอบเอกสาร / ทรัพย์สิน รับงบการเงินที่รับรองแล้วจากผู้สอบบัญชี ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีรับรอง 6 จัดทำรายงานตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี รับรอง 5 4 3 2 1 รับรายงานจากผู้สอบบัญชีและถอนชื่อออกจาก ทะเบียน เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 15 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ถอนชื่อ (แห่ง)8100225 2.งบประมาณ (บาท)61,5001005,0008 กิจกรรมที่ 1งบประมาณ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

7 ตัวชี้วัด 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายของแต่ละ เขต / พื้นที่ ตัวชี้วัด 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายของแต่ละ เขต / พื้นที่ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนา สหกรณ์ ปี 2556 เจ้าภาพ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.จำนวนสหกรณ์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย (แห่ง)0000 2.งบประมาณ (บาท)0000 ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 16 จัดประชุมเครือข่าย สรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่าย ติดตามประเมินผลระดับเขต ขับเคลื่อนตามกิจกรรม และติดตามผล 1 3 2 4 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ( ไม่มีแผน )


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google