งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มที่ 3. ตัวแทนกลุ่ม 3 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ. สตท.6 ที่ปรึกษา นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ. สตท.5 ที่ปรึกษา นางพัทธนันท์ สถะบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มที่ 3. ตัวแทนกลุ่ม 3 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ. สตท.6 ที่ปรึกษา นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ. สตท.5 ที่ปรึกษา นางพัทธนันท์ สถะบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มที่ 3

2 ตัวแทนกลุ่ม 3 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ. สตท.6 ที่ปรึกษา นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ. สตท.5 ที่ปรึกษา นางพัทธนันท์ สถะบดี ประธาน สตท. หญิงอ้อยใจ ทองสกุล เลขา Company Logowww.themegallery.com

3 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2 เพื่อยกระดับความสามารถ ของครู 4 เพื่อให้นักเรียนเยาวชนและ ชุมชนได้เรียนรู้บัญชี 5 เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์ เรียนรู้ด้านบัญชี วัตถุประส งค์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียน ต้นแบบ 3 เพื่อสร้างและพัฒนาครูบัญชีเยาวชน

4 ประเด็นคำถาม วิธีการในการส่งเสริมให้นักเรียน ทำบัญชีส่วนตัว วิธีการในการส่งเสริมให้นักเรียน ทำบัญชีส่วนตัว วิธีการในการช่วยเหลือผู้ปกครอง ทำบัญชีของครอบครัว วิธีการในการช่วยเหลือผู้ปกครอง ทำบัญชีของครอบครัว

5 หนี้สิน ? รายการ ทางการเงิน ? ทุน ? งบ ทดลอง ? งบ ดุล ? บัญ ชี ?

6 1 ให้ความรู้กับนักเรียนใน การทำบัญชี 2 จัดทำโครงงานชวนน้องทำ บัญชี 4 ดูงาน / หาวิทยากรมา บรรยาย สร้าง ทัศนคติ และปลูก จิตสำนึก วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชี ส่วนตัว 3 ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชี

7 1 หาน้องรหัสโดยใช้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง 4 จัดมุมการจัดทำบัญชีใน ห้องสหกรณ์ ส่งเสริม แนะนำ วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชี ส่วนตัว 3 ประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้น 5 ส่งสมุดบัญชีกับครูประจำชั้นและครูบัญชีเยาวชน

8 1 ให้คะแนนคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 2 มอบรางวัลในวันที่มีกิจกรรม ต่างๆ 4 สร้างแรงจูงใจโดยการให้ รางวัล สร้าง แรงจูงใจ วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชี ส่วนตัว 3 มีการประกวดการจัดทำบัญชี

9 สร้าง ทัศนคติ และปลูก จิตสำนึก สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำ บัญชีครอบครัว ประชาสัมพันธ์ ครอบครัว ที่ ประสบความสำเร็จ จากการ จัดทำ บัญชี

10 1 สร้างครอบครัวต้นแบบ 2 สนับสนุนครอบครัวเครือข่าย และขยายเครือข่าย 4 จัดสัปดาห์สอนบัญชี / คลินิก ให้ความรู้ด้านบัญชี ส่งเสริม แนะนำ สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำ บัญชีครอบครัว 3 ให้ผู้บริหาร / ครู / ผู้นำชุมชนทำบัญชีเป็นแบบอย่าง 5 นักเรียนช่วยผู้ปกครองลงบัญชี

11 6 ดูงาน / วิทยากรมาบรรยาย ( ให้ ผู้ปกครองมาร่วม ) ส่งเสริม แนะนำ ( ต่อ ) สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำ บัญชีครอบครัว 7 ใช้กลุ่มสตรีในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการทำบัญชี

12 1 ให้สิทธิพิเศษผู้ปกครองที่ทำ บัญชี 3 โครงการ 1 เดือน 1 แรงจูงใจ สร้าง แรงจูงใจ สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำ บัญชีครอบครัว 2 จัดประกวดผู้ปกครองที่ทำบัญชีดีเด่น

13

14


ดาวน์โหลด ppt LOGO ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มที่ 3. ตัวแทนกลุ่ม 3 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ. สตท.6 ที่ปรึกษา นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ. สตท.5 ที่ปรึกษา นางพัทธนันท์ สถะบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google