งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม
กลุ่มที่ 3

2 ตัวแทนกลุ่ม 3 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6 ที่ปรึกษา นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 ที่ปรึกษา นางพัทธนันท์ สถะบดี ประธาน สตท.หญิงอ้อยใจ ทองสกุล เลขา Company Logo

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2 เพื่อยกระดับความสามารถของครู วัตถุประสงค์ 3 เพื่อสร้างและพัฒนาครูบัญชีเยาวชน 4 เพื่อให้นักเรียนเยาวชนและชุมชนได้เรียนรู้บัญชี 5 เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี

4 วิธีการในการส่งเสริมให้นักเรียน วิธีการในการช่วยเหลือผู้ปกครอง
ประเด็นคำถาม วิธีการในการส่งเสริมให้นักเรียน ทำบัญชีส่วนตัว วิธีการในการช่วยเหลือผู้ปกครอง ทำบัญชีของครอบครัว

5 หนี้สิน? ทุน? บัญชี? รายการทางการเงิน? งบทดลอง? งบดุล?

6 วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชีส่วนตัว สร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก
1 ให้ความรู้กับนักเรียนในการทำบัญชี 2 จัดทำโครงงานชวนน้องทำบัญชี สร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก 3 ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชี 4 ดูงาน/ หาวิทยากรมาบรรยาย

7 วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชีส่วนตัว
1 หาน้องรหัสโดยใช้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ส่งเสริมแนะนำ 3 ประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้น 4 จัดมุมการจัดทำบัญชีในห้องสหกรณ์ 5 ส่งสมุดบัญชีกับครูประจำชั้นและครูบัญชีเยาวชน

8 วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชีส่วนตัว
1 ให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 มอบรางวัลในวันที่มีกิจกรรมต่างๆ สร้างแรงจูงใจ 3 มีการประกวดการจัดทำบัญชี 4 สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล

9 สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำบัญชีครอบครัว
ประชาสัมพันธ์ครอบครัว ที่ประสบความสำเร็จจากการ จัดทำบัญชี สร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก

10 สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำบัญชีครอบครัว
1 สร้างครอบครัวต้นแบบ 2 สนับสนุนครอบครัวเครือข่ายและขยายเครือข่าย ส่งเสริมแนะนำ 3 ให้ผู้บริหาร/ครู/ผู้นำชุมชนทำบัญชีเป็นแบบอย่าง 4 จัดสัปดาห์สอนบัญชี/ คลินิกให้ความรู้ด้านบัญชี 5 นักเรียนช่วยผู้ปกครองลงบัญชี

11 สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำบัญชีครอบครัว
6 ดูงาน/วิทยากรมาบรรยาย(ให้ผู้ปกครองมาร่วม) ส่งเสริมแนะนำ (ต่อ) 7 ใช้กลุ่มสตรีในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการทำบัญชี

12 สร้างวิธีช่วยเหลือผู้ปกครองทำบัญชีครอบครัว
1 ให้สิทธิพิเศษผู้ปกครองที่ทำบัญชี สร้างแรงจูงใจ 2 จัดประกวดผู้ปกครองที่ทำบัญชีดีเด่น 3 โครงการ 1 เดือน 1 แรงจูงใจ

13

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google