งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังคน เป็นมาตรการกำหนดขนาดกำลังคน ภาครัฐ โดยให้ ส่วนราชการ ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังคน เป็นมาตรการกำหนดขนาดกำลังคน ภาครัฐ โดยให้ ส่วนราชการ ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังคน เป็นมาตรการกำหนดขนาดกำลังคน ภาครัฐ โดยให้ ส่วนราชการ ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับ ไปดำเนินการแทน - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคน ภาครัฐ : ลูกจ้างประจำ โดยให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำใน หมวดแรงงานเมื่อตำแหน่งว่างลง 1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน ดำเนินงาน

2 หนังสือสั่งการ 2 - ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ ว 131 ลว. 28 ธ. ค. 41 เรื่อง การเบิก ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน ดำเนินงานของ ส่วนราชการ - ที่ กค 0409.6/ ว 86 ลว. 17 ก. พ. 48 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้าง เอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ - ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 67 ลว. 14 ก. ค. 53 เรื่อง การ จ้างเอกชนดำเนินงาน

3 3 ส่วนราชการจำเป็นต้องจ้างเอกชน ดำเนินงาน  ไม่มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นงาน / โครงการใหม่  มีผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถแล้ว เสร็จตามกำหนด เนื่องจาก - ปริมาณงานมาก - ตำแหน่งว่างลง / ถูกยุบเลิก  วิธีการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4  ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วน ราชการ  เป็นการจ้างทำของ ไม่ถือเป็นการ จ้างแรงงาน  ไม่มีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “ นายจ้าง – ลูกจ้าง ”  ไม่ต้องนำเงินส่งสมทบกองทุน ประกันสังคม  มุ่งผลสำเร็จของงานที่จ้างภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 4 ว 86 ลว. 17 ก. พ. 48

5  ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้อง กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจ ควบคุม บังคับบัญชา มีอำนาจ เพียงตรวจตรางาน สั่งปรับปรุง แก้ไข ไม่อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามที่ลูกจ้างของทาง ราชการต้องปฏิบัติ 5

6 ว 67 ลว. 14 ก. ค. 53  จ้างเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดาก็ได้  หากเป็นการจ้างบุคคลธรรมดาให้ จ้างได้เฉพาะโครงการหรือเฉพาะครั้ง คราวที่มีความจำเป็นเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน และห้ามมิให้ทำข้อตกลงหรือ สัญญาจ้าง ในลักษณะ ต่อเนื่อง  ลักษณะงานที่จ้างควรเป็นงานที่ส่วน ราชการซื้อบริการ เป็นราย ชิ้น

7  ห้ามจ้างงานที่เกี่ยวกับความลับของทาง ราชการหรืองาน ซึ่งหากมีการ เผยแพร่ข้อมูล จะเกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ หรืองานที่มีลักษณะของการบังคับ ใช้กฎหมายที่มีผลกระทบ ต่อ ประชาชน  กรณีที่ส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้อง จัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใน ลักษณะเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน ราชการ หรือพนักงานราชการ ให้ดำเนินการ จ้างในลักษณะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน นอกงบประมาณ โดยการจ้างดังกล่าวต้องไม่ ขัดกับระเบียบเงินนอกงบประมาณแต่ละ ประเภท หรือขออนุมัติกรอบอัตรา พนักงานราชการจากสำนักงาน ก. พ. 7

8  หากผู้รับจ้างประสงค์จะได้รับ ประโยชน์ของผู้ประกันตนสามารถ สมัครได้ ตาม ม. 40 ของกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  หากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและ ราชการได้รับความเสียหายให้ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่โดยเร็ว 8


ดาวน์โหลด ppt - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังคน เป็นมาตรการกำหนดขนาดกำลังคน ภาครัฐ โดยให้ ส่วนราชการ ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google