งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ.2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ.2548

2 2 1. ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล 2. ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ 4. ทำก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 3. พิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้รับฟังความคิดเห็นก่อนก็ได้ ต้อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ก่อนเริ่มดำเนินการเสมอ แนวทางที่จะต้องดำเนินการ กรณีทั่วไปผลกระทบกว้างขวาง กรณีมีผลกระทบอย่างรุนแรง ระเบียบ ข้อ ๕

3 3 วิธีการเผยแพร่ข้อมูล – ในระบบสารสนเทศของ สปน. และอื่นๆขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชน 1. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. สาระสำคัญของโครงการ 3. ผู้ดำเนินการ 4. สถานที่ที่จะดำเนินการ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ 6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา 8. ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน โดยหลักการ เพียงพอที่ประชาชนจะ รับทราบและมีความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ ของรัฐ ระเบียบ ข้อ ๗

4 4 http://www.publicconsultation.opm.go.th ต้อง เผยแพร่ ที่ ระเบียบข้อ ๗

5 5 ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวบรวมความคิดเห็น / ความเดือดร้อน / ความเสียหาย วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น ระเบียบ ข้อ ๘

6 6 การประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็น ก่อน การรับฟังความ คิดเห็น 15 วัน ต้องประกาศให้ ประชาชนทราบถึง โดยต้องปิดไว้ อย่างเปิดเผย 1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 2. ระยะเวลา 3. สถานที่ 4. รายละเอียดอื่น ๆ และประกาศในระบบ เครือข่าย สารสนเทศ ระเบียบข้อ ๑๑

7 7 จัดทำสรุปผล และประกาศให้ทราบภายใน 15 วัน และถ้าหากปรากฏว่า ผลกระทบ มากกว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ ดำเนิน โครงการ ต่อ หลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ต้องกำหนดมาตรการป้องกัน / แก้ไข / เยียวยา ( เพิ่มเติม ) และประกาศให้ทราบ ระเบียบข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓

8 8 กฎหมายบัญญัติไว้เป็น การเฉพาะ เริ่มดำเนินโครงการก่อน วันบังคับใช้ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับในกรณี ระเบียบข้อ ๑๔

9 9 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนของรัฐบาล 1111 โทรศัพท์ 0-2283-1292 สายด่วนระเบียบรับฟังฯ 08-9521-5700 http://www.publicconsult ation.opm.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google