งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง
การจ้างทำของ กับอากรแสตมป์ นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง

2 การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
"การจ้าง" ให้หมายความรวมถึง การจ้างทำของ และการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึง การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขน ในการเดินทาง ไปราชการ ตามกฏหมาย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

3 การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
"การจ้างที่ปรึกษา" หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึง การจ้าง ออกแบบและควบคุม งานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ "การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการ จากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ ด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

4 กฎหมายที่ระบุให้ปิดอากรแสตมป์
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481" หมวด 6 อากรแสตมป์

5 วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์
ราคาค่าจ้าง หารด้วย 1,000 เช่น 20,000/1,000 ได้เท่ากับ 20 บาท ตัดตัวเลข 3 ตัวท้าย หลังเครื่องหมาย , เช่น 20,000 บาท 20,000 จะได้ เท่ากับ 20 บาท = (จะใช้วิธีใดก็ได้) หมายเหตุ เศษของ 1,000 คิดเป็น 1 บาท

6 ค่าอากรแสตมป์/ผู้ที่ต้องเสียอากร/ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์
 อากรแสตมป์ 1 บาท ของทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท  ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียอากรและเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์  ถ้าผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าเขียนหนังสือไม่เป็น จะให้ผู้อื่น เขียนวันเดือนปีแทนก็ได้ถ้าผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าไม่ยอมขีดฆ่า หรือไม่มีตัวอยู่ที่จะทำการขีดฆ่าได้ ให้ผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ขีดฆ่าแทนได้ (มาตรา 107)

7 การจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
หากมีการจ้างทำของ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 200,000.- บาทขึ้นไป เฉพาะที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างชำระอากรเป็นตัวเงิน แทนการปิดแสตมป์ ภายใน 15 วัน (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2538)

8 การติดอากรแสตมป์/ตราสาร
ค่าอากร ต้นฉบับ คู่ฉบับ ติด 5 บาท อากรแสตมป์ 1 บาท ของทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท หมายเหตุ เศษของ 1,000 คิดเป็น 1 บาท

9 เงินเพิ่ม กรณีตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481" หมวด 6 อากรแสตมป์ มาตรา 113 เสียเพิ่ม 5 เท่า เสียเพิ่ม 2 เท่า เกินกว่า 90 วัน เกิน 15 วัน 90 วัน

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google