งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์ แจ่มแจ้ง. การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 " การจ้าง " ให้หมายความรวมถึง การจ้าง ทำของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์ แจ่มแจ้ง. การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 " การจ้าง " ให้หมายความรวมถึง การจ้าง ทำของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์ แจ่มแจ้ง

2 การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 " การจ้าง " ให้หมายความรวมถึง การจ้าง ทำของ และการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึง การ จ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง การรับขน ในการ เดินทาง ไปราชการ ตามกฏหมาย ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ การ จ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุม งาน และการจ้างแรงงาน ตามประมวล กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

3 การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535  " การจ้างที่ปรึกษา " หมายความว่า การจ้าง บริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึง การจ้าง ออกแบบและควบคุม งานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ  " การจ้างออกแบบและควบคุมงาน " หมายความว่า การจ้างบริการ จากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ ด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

4 กฎหมายที่ระบุให้ปิดอากร แสตมป์  พระราชบัญญัติให้ใช้ บทบัญญัติแห่งประมวล รัษฎากร พุทธศักราช 2481" หมวด 6 อากรแสตมป์

5 วิธีการคิดค่าอากร แสตมป์ ราคาค่าจ้าง หารด้วย 1,000 เช่น 20,000/1,0 00 ได้เท่ากับ 20 บาท ค่าอากร ตัดตัวเลข 3 ตัวท้าย หลัง เครื่องหมาย, เช่น 20,000 บาท 20,000 จะ ได้ เท่ากับ 20 บาท หมายเหตุ เศษของ 1,000 คิดเป็น 1 บาท = ( จะใช้วิธีใด ก็ได้ )

6 ค่าอากรแสตมป์ / ผู้ที่ต้องเสียอากร / ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์  อากรแสตมป์ 1 บาท ของทุก จำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท  ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียอากรและเป็นผู้ขีด ฆ่าแสตมป์  ถ้าผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าเขียนหนังสือไม่ เป็น จะให้ผู้อื่น เขียนวันเดือนปีแทนก็ได้ถ้าผู้มีหน้าที่ ขีดฆ่าไม่ยอมขีดฆ่า หรือไม่มีตัวอยู่ที่จะทำการขีดฆ่าได้ ให้ผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ขีดฆ่าแทนได้ ( มาตรา 107)

7 การจ้างตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป  หากมีการจ้างทำของ ที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 200,000.- บาทขึ้นไป เฉพาะที่รัฐบาล องค์การของ รัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างชำระอากร เป็นตัวเงิน แทนการปิดแสตมป์ ภายใน 15 วัน ( ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ( ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็น ตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสาร บางลักษณะ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ. ศ.2538)

8 การติดอากรแสตมป์ / ตราสาร ต้นฉบับ ค่าอากร คู่ฉบับ หมายเหตุ เศษของ 1,000 คิดเป็น 1 บาท อากรแสตมป์ 1 บาท ของทุก จำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ติด 5 บาท

9 เงินเพิ่ม กรณี ตราสารมิได้ปิดแสตมป์ บริบูรณ์ เสียเพิ่ม 5 เท่า เสียเพิ่ม 2 เท่า เกินกว่า 90 วัน เกิน 15 วัน 90 วัน พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481" หมวด 6 อากรแสตมป์ มาตรา 113

10 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO นำเสนอโดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์ แจ่มแจ้ง. การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 " การจ้าง " ให้หมายความรวมถึง การจ้าง ทำของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google