งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย “ มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการ รักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย “ มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการ รักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย “ มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการ รักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล ” พ. ศ. 2553 จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4 มกราคม 2554

2 เจตนารมณ์ของระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ “ ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ดำเนินงานของสหกรณ์ โดย กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขั้นต่ำ 9 ข้อ ”

3  การเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์  ความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  ความต่อเนื่องพร้อมใช้งานของข้อมูลหรือ ระบบคอมพิวเตอร์  การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ บุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและ เพียงพอ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของสหกรณ์

4 ข้อกำหนดของระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ข้อ 1 นโยบายหรือระเบียบที่เป็นลายลักษณ์ อักษร ข้อ 2 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ข้อ 3 การรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบ เครือข่าย ข้อ 4 การควบคุมการพัฒนาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์

5 ข้อกำหนดของระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ข้อ 5 การจัดให้มีและควบคุมดูแลเอกสาร – เอกสารด้านฐานข้อมูล แสดงการเก็บ ข้อมูล Data Structure หรือ Data Dictionary หรือ เอกสารแสดงการเก็บข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลตามแบบที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์กำหนด – คู่มือการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ – เก็บในที่ปลอดภัย และปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ

6 ข้อกำหนดของระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ข้อ 6 การเข้าถึงฐานข้อมูลและนำข้อมูลออก จากฐานข้อมูล ข้อ 7 การสำรองข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูล ชุดสำรอง การควบคุมการนำ ข้อมูลชุดสำรองมาใช้งาน ข้อ 8 การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจาก บุคคลภายนอก ข้อ 9 การตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดย หน่วยงานภายใน หรือภายนอก

7 ผู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  สหกรณ์ คือผู้ที่ต้องปฏิบัติเพื่อจัดให้มี การควบคุมภายใน  ผู้สอบบัญชี มี 2 ภารกิจ 2.1 ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ คำปรึกษาแก่สหกรณ์ - รายละเอียดของระเบียบ - เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 2.2 ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบ นทส. โดยใช้แบบประเมิน - รอบปีบัญชีละ 1 ครั้ง - เริ่มปีบัญชี 31 มกราคม 2554

8 การติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนาย ทะเบียนสหกรณ์ เครื่องมือ – แบบประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนาย ทะเบียนสหกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล – ระบบติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ สำหรับ รายงานผลและประมวลผลของการ ประเมิน เป็น Web - based Application Log in ด้วยสิทธิ์ของผู้สอบบัญชี


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย “ มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการ รักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google