งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. การใช้เงิน สะสม. ข้อ 88 งบประมาณ รายจ่ายประจำปีอนุญาต ให้จ่ายได้แล้ว แต่สาม เดือนแรกไม่สามารถ จัดเก็บรายได้เพียง พอที่จะดำเนินการตาม งบประมาณองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. การใช้เงิน สะสม. ข้อ 88 งบประมาณ รายจ่ายประจำปีอนุญาต ให้จ่ายได้แล้ว แต่สาม เดือนแรกไม่สามารถ จัดเก็บรายได้เพียง พอที่จะดำเนินการตาม งบประมาณองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. การใช้เงิน สะสม

2 ข้อ 88 งบประมาณ รายจ่ายประจำปีอนุญาต ให้จ่ายได้แล้ว แต่สาม เดือนแรกไม่สามารถ จัดเก็บรายได้เพียง พอที่จะดำเนินการตาม งบประมาณองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ นำเงินสะสมทดรองจ่าย ไปพลางก่อนได้

3 ข้อ 89 องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นอาจใช้ จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก สภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

4 (1) อยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ เพิ่มพูนรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด ความเดือดร้อนของ ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา ของอปท. หรือตามที่กฏหมายกำหนด

5 (2) ได้ส่งเงินสมทบ กองทุนส่งเสริมกิจการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภทตามระเบียบ แล้ว

6 (3) องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถัดไป หากไม่ ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป

7 ทั้งนี้ให้มียอดเงิน สะสมคงเหลือเพียง พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย ประจำและกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน สะสมให้คำนึงถึงฐานะ การคลัง

8 ข้อ 90 กรณีที่ งบประมาณรายจ่าย ประกาศใช้บังคับแล้ว มี งบประมาณไม่เพียง พอที่จะจ่าย หรือไม่ได้ตั้ง งบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม ได้ โดยได้รับอนุมัติจาก ผู้บริหารท้องถิ่นในกรณี ดังต่อไปนี้

9 (1) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น (2) เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น

10 ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตาม กฎหมาย ว่าด้วยการ จัดตั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมี สิทธิได้รับเงินอื่นตาม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือหนังสือสั่ง การ กระทรวงมหาดไทยใน ระหว่างปีงบประมาณ

11 (3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็น รายจ่ายในปีงบประมาณ นั้น

12 ข้อ 91 ในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติให้จ่าย ขาดเงินสะสมได้ตาม ความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะ การเงินการคลัง

13 การใช้เงินสะสมนำไปจ่ายเงิน รางวัลประจำปี หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4 / ว 4288 ลว. 24 ธันวาคม 2552 - ไม่สามารถจ่ายขาดเงิน สะสมเพื่อเป็น เงินรางวัล ประจำปีได้ - ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ สามารถยกเว้นระเบียบ มท. ว่า ด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ได้


ดาวน์โหลด ppt 8. การใช้เงิน สะสม. ข้อ 88 งบประมาณ รายจ่ายประจำปีอนุญาต ให้จ่ายได้แล้ว แต่สาม เดือนแรกไม่สามารถ จัดเก็บรายได้เพียง พอที่จะดำเนินการตาม งบประมาณองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google