งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่19. การโอนบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่19. การโอนบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่19. การโอนบประมาณ

2 ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวดรายจ่ายต่างๆ
ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวดรายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือ ไม่มีผลกระทบต่อการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3 สภา งบประมาณ ม.67 ทวิ จ่ายเงิน ผวจ.
เห็นชอบ งบประมาณ ม.67 ทวิ จ่ายเงิน อนุมัติ ผวจ.

4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการโอนที่ทำให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยน แปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

5 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ….
112 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …. อนุมัติเมื่อวันที่ …. เดือน …..……... พ.ศ. …. …. (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) …. อำเภอ ………. จังหวัด ……………. โอนครั้งที่ …. (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย …. ฯลฯ

6 ขั้นตอนการนำเสนอการโอน
113 ขั้นตอนการนำเสนอการโอน 1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของ ……………………… ตามระเบียบ ……………………………...….. ข้อ ……. (ลงชื่อ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. 2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ความเห็น ………………………………………………………... 3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ การอนุมัติ 4. ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น / คณะผู้บริหาร มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ …. เมื่อวันที่ …. เดือน .. ………………… พ.ศ. …. หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ . …. เดือน .. ………………… พ.ศ. …. ตามหนังสือ ……………………………….… (ถ้ามี) (เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม การโอนครั้งใดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช้ ไม่ต้องใส่ลงไปในการโอนครั้งนี้ )

7 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ….
114 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …. อนุมัติเมื่อวันที่ …. เดือน …..……... พ.ศ. …. …. (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) …. อำเภอ ………. จังหวัด ……………. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ …. (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย …. ฯลฯ

8 ขั้นตอนการนำเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไข (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอแก้ไข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจ ของ ……………………… ตามระเบียบ ……………………………...….. ข้อ ……. (ลงชื่อ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. 2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ความเห็น ………………………………………………………... 3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ การอนุมัติ 4. ผู้บริหารท้องถิ่น 115 สภาท้องถิ่น/คณะผู้บริหาร มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ …. เมื่อวันที่ …. เดือน .. ………………… พ.ศ. …. หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ . …. เดือน .. ………………… พ.ศ. …. ตามหนังสือ ……………………………….… (ถ้ามี) (เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม การโอนครั้งใดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช้ ไม่ต้องใส่ลงไปในการโอนครั้งนี้ )


ดาวน์โหลด ppt บทที่19. การโอนบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google