งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 9. การโอนบ ประมาณ. ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 9. การโอนบ ประมาณ. ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 9. การโอนบ ประมาณ

2 ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่ มีผลกระทบต่อการ เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่ มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือ ไม่มีผลกระทบต่อการโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการ ไม่มีผลกระทบต่อการโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3 สภา งบประม าณ เห็นช อบ ม.67 ทวิ จ่ายเงิ น อนุมั ติ ผวจ.

4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เป็นการโอนที่ทำให้มี ผลกระทบต่อการเปลี่ยน เป็นการโอนที่ทำให้มี ผลกระทบต่อการเปลี่ยน แปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ แปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ใน เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น

5 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. …. อนุมัติเมื่อวันที่ …. เดือน …..……... พ. ศ. …. …. ( ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) …. อำเภอ ………. จังหวัด ……………. โอนครั้งที่ …. ( หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ สำนัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย …. ฯลฯ 112

6 ขั้นตอนการนำเสนอการโอน 1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ( ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนเพิ่ม ) การโอนครั้ง นี้เป็นอำนาจของ ……………………… ตามระเบียบ ……………………………...….. ข้อ ……. ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. 2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ความเห็น ………………………………………………………... ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. 3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ความเห็น ………………………………………………………... ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. การอนุมัติ 4. ผู้บริหารท้องถิ่น ความเห็น ………………………………………………………... ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. สภาท้องถิ่น / คณะผู้บริหาร มีมติอนุมัติในการ ประชุม ครั้งที่ …. เมื่อวันที่ …. เดือน.. ………………… พ. ศ. …. หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่. …. เดือน.. ………………… พ. ศ. …. ตามหนังสือ ……………………………….… ( ถ้ามี ) ( เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถปรับใช้ได้ตามความ เหมาะสม การโอนครั้งใดข้อความที่ไม่ เกี่ยวข้องหรือไม่ใช้ ไม่ต้องใส่ลงไปในการ โอนครั้งนี้ ) 113

7 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. …. อนุมัติเมื่อวันที่ …. เดือน …..……... พ. ศ. …. …. ( ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) …. อำเภอ ………. จังหวัด ……………. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ …. ( หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ สำนัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย …. ฯลฯ 114

8 ขั้นตอนการนำเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไข ( ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอแก้ไข ) การแก้ไข เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจ ของ ……………………… ตามระเบียบ ……………………………...….. ข้อ ……. ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. 2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ความเห็น ………………………………………………………... ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. 3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ความเห็น ………………………………………………………... ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. การอนุมัติ 4. ผู้บริหารท้องถิ่น ความเห็น ………………………………………………………... ( ลงชื่อ ) …………………………….. ตำแหน่ง ………………………….. สภาท้องถิ่น / คณะผู้บริหาร มีมติอนุมัติในการ ประชุม ครั้งที่ …. เมื่อวันที่ …. เดือน.. ………………… พ. ศ. …. หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่. …. เดือน.. ………………… พ. ศ. …. ตามหนังสือ ……………………………….… ( ถ้ามี ) ( เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถปรับใช้ได้ตามความ เหมาะสม การโอนครั้งใดข้อความที่ไม่ เกี่ยวข้องหรือไม่ใช้ ไม่ต้องใส่ลงไปในการ โอนครั้งนี้ ) 115


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 9. การโอนบ ประมาณ. ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google