งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอขออนุมัติโครงการ. แผนยุทธศาสตร์ / แผน กลยุทธ์ ( ระยะเวลา 4 ปี ขึ้นไป ) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โครงการต่าง ๆ การขอ งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอขออนุมัติโครงการ. แผนยุทธศาสตร์ / แผน กลยุทธ์ ( ระยะเวลา 4 ปี ขึ้นไป ) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โครงการต่าง ๆ การขอ งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสนอขออนุมัติโครงการ

2 แผนยุทธศาสตร์ / แผน กลยุทธ์ ( ระยะเวลา 4 ปี ขึ้นไป ) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โครงการต่าง ๆ การขอ งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ( เดือนมกราคม ) งบประมาณรายได้ ( เดือนกุมภาพันธ์ ) ตัวชี้วั ด

3 โครงการต่าง ๆ แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ ( ปีงบประมาณ 2555 - 2558) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 / 2556 / 2557 /2558

4 รายละเอียดการเขียนโครงการ

5 ระบบสารสนเทศในการเสนอขอ อนุมัติโครงการ ระบบสารสนเทศในการเสนอขอ อนุมัติโครงการ

6 การขออนุมัติโครงการ กรณีไม่มี ข้อแก้ไข ออกเลขที่ / ส่งงาน คลังและพัสดุ เพื่อ กันเงิน กรณีมีข้อ แก้ไข ส่งกลับผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไข การตรวจสอบรายละเอียด โครงการ

7 กรณีโครงการไม่มีใน แผนปฏิบัติราชการ กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 ทดแทนโครงการที่มีอยู่ใน แผนปฏิบัติราชการ ไม่เข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มโครงการที่มีอยู่ใน แผนปฏิบัติราชการ

8 การปรับแผน แบบที่ 1 แบบที่ 2 การปรับแผนข้ามหมวด งบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน การปรับแผนในหมวด งบประมาณเดียวกัน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง

9 การปรับแผน งบรายจ่าย อื่น การปรับแผนในหมวด งบประมาณเดียวกัน เสนอหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายแจ้งผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่องาน นโยบายและแผน พิจารณา รับทราบ / ดำเนินการ ปรับแผน

10 รายละเอียดการรายงานผล โครงการ รายละเอียดการรายงานผล โครงการ

11 การรายงานผลโครงการ กรณีไม่มี ข้อแก้ไข ส่งงานคลังและพัสดุ เพื่อตรวจสอบด้าน การเบิกจ่าย กรณีมีข้อ แก้ไข ส่งกลับผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไข การตรวจสอบรายละเอียด

12 คำถาม เจ  ถ้าไม่สามารถทำโครงการได้ตามระยะเวลาที่ กำหนดในแผนต้องทำอย่างไร  ถ้าซื้อของ โดยไม่ขออนุมัติจัดซื้อก่อนมีผล อย่างไร  กรณีจำเป็นที่ต้องซื้อของเพิ่มเติมจากที่ขอ อนุมัติไว้ แต่เป็นช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการอยู่ ต้องทำอย่างไร  ซื้อไม่ครบตามที่ขออนุมัติไว้ได้หรือไม่  กรณีทำสัญญายืมเงินหายต้องทำอย่างไร  กรณีส่งเงินคืนล่าช้าจะเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การเสนอขออนุมัติโครงการ. แผนยุทธศาสตร์ / แผน กลยุทธ์ ( ระยะเวลา 4 ปี ขึ้นไป ) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โครงการต่าง ๆ การขอ งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google