งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอขออนุมัติโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอขออนุมัติโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสนอขออนุมัติโครงการ

2 แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ (ระยะเวลา 4 ปี ขึ้นไป)
ตัวชี้วัด การของบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (เดือนมกราคม) งบประมาณรายได้ (เดือนกุมภาพันธ์) ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี ตัวชี้วัด โครงการต่าง ๆ

3 แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ (ปีงบประมาณ 2555 - 2558)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 / 2556 / 2557 /2558 โครงการต่าง ๆ

4 รายละเอียดการเขียนโครงการ

5 ระบบสารสนเทศในการเสนอขออนุมัติโครงการ

6 การขออนุมัติโครงการ การตรวจสอบรายละเอียดโครงการ กรณีไม่มีข้อแก้ไข
ออกเลขที่ / ส่งงานคลังและพัสดุ เพื่อกันเงิน ส่งกลับผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข กรณีมีข้อแก้ไข

7 กรณีโครงการไม่มีในแผนปฏิบัติราชการ
กรณีที่ 1 ทดแทนโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จสิ้น กรณีที่ 2 เพิ่มโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ

8 การปรับแผนข้ามหมวดงบประมาณ การปรับแผนในหมวดงบประมาณเดียวกัน
แบบที่ 1 การปรับแผนข้ามหมวดงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง แบบที่ 2 การปรับแผนในหมวดงบประมาณเดียวกัน

9 การปรับแผน การปรับแผนในหมวดงบประมาณเดียวกัน งบรายจ่ายอื่น พิจารณา
เสนอหัวหน้าฝ่าย พิจารณา หัวหน้าฝ่ายนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ/ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่องานนโยบายและแผน ปรับแผน

10 รายละเอียดการรายงานผลโครงการ

11 การรายงานผลโครงการ การตรวจสอบรายละเอียด กรณีไม่มีข้อแก้ไข
ส่งงานคลังและพัสดุ เพื่อตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย ส่งกลับผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข กรณีมีข้อแก้ไข

12 คำถาม เจ ถ้าไม่สามารถทำโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนต้องทำอย่างไร
ถ้าซื้อของ โดยไม่ขออนุมัติจัดซื้อก่อนมีผลอย่างไร กรณีจำเป็นที่ต้องซื้อของเพิ่มเติมจากที่ขออนุมัติไว้ แต่เป็นช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการอยู่ ต้องทำอย่างไร ซื้อไม่ครบตามที่ขออนุมัติไว้ได้หรือไม่ กรณีทำสัญญายืมเงินหายต้องทำอย่างไร กรณีส่งเงินคืนล่าช้าจะเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การเสนอขออนุมัติโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google