งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ Cross Function) “ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้ง งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ Cross Function) “ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้ง งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ Cross Function) “ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้ง งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ”

2 2 ชื่อกลุ่ม ( เครือข่าย )Building Budget ชื่อประธานกลุ่ม นางสาวศธิดาพร อุทิศ รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมในทีม 1. สำนักบริหารแผนและการคลัง 2. สำนักบริหารระบบภายภาพ

3 3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM) การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อตั้งงบประมาณหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4 4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ ความไม่ครบถ้วนของ ข้อมูลรายการ สิ่งก่อสร้างประกอบการ เสนอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี รายการตาม ภาระผูกพัน ( ม.23 และ สัญญา ) รายการ สิ่งก่อสร้าง ที่เสนอใหม่ รายการปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง 1 ปี ถูกต้อง / ครบถ้ว น

5 5 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. สัดส่วนจำนวนโครงการก่อสร้างที่ขอรับการ จัดสรรงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอใน ขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณขั้นต้นและขั้น กรอบวงเงินต่อจำนวนโครงการทั้งหมด 2. ร้อยละของการจัดส่งข้อมูลคำของบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับสำนัก งบประมาณทันเวลา 3. ร้อยละของความถูกต้องในการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำแนกรายงวด เมื่อเทียบกับการเบิกจ่ายจริงตามงวดงาน

6 6 VSM โครงการ " การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้ง งบประมาณหมวด โครงการ " การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้ง งบประมาณหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง "

7 7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก้างปลา : โครงการ " การเพิ่ม ประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง "

8 8 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ – เนื่องจากโครงการกำหนดกรอบวิธีการทำงาน อยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะดำเนินการ จัดทำคำของบประมาณเพียงปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งโครงการมี แนวทางจะดำเนินการจัดประชุม / Workshop เฉพาะหน่วยงานที่จะประสงค์ขอตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีการ จัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้การเสนอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เลื่อนออกไปทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอใน การดำเนินการจัดประชุม / Workshop เพราะ เพิ่งจะมีการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2554 จึงยังไม่สามารถสรุปการแก้ไขปัญหาได้ แต่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการ ประชุม

9 9 แนวทางการดำเนินงานในการประชุม 1. การแจ้งให้หน่วยงานจัดทำกรอบงบประมาณ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF)Medium Term Expenditure Framework : MTEF 2. ปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี..... กรณี งบลงทุน : ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 จะ แนบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา / ความเข้าใจ / ความต้องการ ของหน่วยงานเกี่ยวกับการตั้ง งบประมาณงบลงทุน ( ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การตรวจสอบ ข้อมูล ตลอดจนวิธีการแก้ไข ให้หน่วยงานตอบ กลับเพื่อมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

10 10 อนึ่ง สำนักบริหารระบบกายภาพ ได้ จัดทำหนังสือ “ มาตรฐานการออกแบบ อาคารและสถานที่ ” เป็น คู่มือ แจกให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทาง ให้หน่วยงานเจ้าของอาคารได้ตระหนัก ถึงการเตรียมความพร้อมในการวางแผน โครงการ และ การจัดการ อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการออกแบบ อาคารและสถานที่

11 11 จบการนำเสนอ กลุ่ม Building Budget ขอขอบพระคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ Cross Function) “ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้ง งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google