งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ”
สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ.ศ.2554 (ประเภทโครงการ Cross Function) “ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ”

2 ชื่อกลุ่ม (เครือข่าย) Building Budget
ชื่อประธานกลุ่ม นางสาวศธิดาพร อุทิศ รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมในทีม 1. สำนักบริหารแผนและการคลัง 2. สำนักบริหารระบบภายภาพ

3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM)
การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อตั้งงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ   รายการตามภาระผูกพัน (ม.23 และสัญญา) ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้างประกอบการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการสิ่งก่อสร้าง ที่เสนอใหม่ ถูกต้อง/ ครบถ้วน รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด
สัดส่วนจำนวนโครงการก่อสร้างที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณขั้นต้นและขั้นกรอบวงเงินต่อจำนวนโครงการทั้งหมด ร้อยละของการจัดส่งข้อมูลคำของบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับสำนักงบประมาณทันเวลา ร้อยละของความถูกต้องในการตั้งงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำแนกรายงวด เมื่อเทียบกับการเบิกจ่ายจริงตามงวดงาน

6 VSM โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง"

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ก้างปลา : โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง "

8 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากโครงการกำหนดกรอบวิธีการทำงานอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพียงปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งโครงการมีแนวทางจะดำเนินการจัดประชุม/ Workshop เฉพาะหน่วยงานที่จะประสงค์ขอตั้งงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ เลื่อนออกไปทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการจัดประชุม/ Workshop เพราะเพิ่งจะมีการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2554 จึงยังไม่สามารถสรุปการแก้ไขปัญหาได้ แต่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการประชุม

9 แนวทางการดำเนินงานในการประชุม
การแจ้งให้หน่วยงานจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) ปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณี งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยปีงบประมาณ พ.ศ จะแนบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/ ความเข้าใจ/ ความต้องการ ของหน่วยงานเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนวิธีการแก้ไข ให้หน่วยงานตอบกลับเพื่อมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

10 อนึ่ง สำนักบริหารระบบกายภาพ ได้จัดทำหนังสือ “มาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่” เป็นคู่มือแจกให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานเจ้าของอาคารได้ตระหนัก ถึงการเตรียมความพร้อมในการวางแผนโครงการ และ การจัดการอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 จบการนำเสนอ กลุ่ม Building Budget ขอขอบพระคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google