งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานสาธารณสุขระดับ อำเภอที่มีคุณภาพ (DHS) โดย ศ.( พิเศษ ) นพ. สำเริง แหยงกระโทก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข การประชุมการพัฒนาระบบหมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานสาธารณสุขระดับ อำเภอที่มีคุณภาพ (DHS) โดย ศ.( พิเศษ ) นพ. สำเริง แหยงกระโทก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข การประชุมการพัฒนาระบบหมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานสาธารณสุขระดับ อำเภอที่มีคุณภาพ (DHS) โดย ศ.( พิเศษ ) นพ. สำเริง แหยงกระโทก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข การประชุมการพัฒนาระบบหมอ ครอบครัว วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 จ. สุรินทร์ 1

2 การบริหารงานสาธารณสุข ระดับอำเภอที่มีคุณภาพ (DHS)  ระบบสาธารณสุขอำเภอ / ระดับ อำเภอ  ระบบสุขภาพอำเภอ / ระดับอำเภอ  การบริหารสาธารณสุข อำเภอ  การบริการสาธารณสุข อำเภอ DHSyst DHSer. DHAdmin. 2

3 3 กระทรวง สาธารณสุข ( ปลัดกระทรวง ) กระทรวง สาธารณสุข ( ปลัดกระทรวง ) กระทรวงมห าดไทย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ( นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ( นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ) กรมวิชาการ ต่างๆ ( อธิบดี ) กรมวิชาการ ต่างๆ ( อธิบดี ) กลุ่มภารกิจ ด้านต่างๆ ( รอง ปลัดกระทรวง ) กลุ่มภารกิจ ด้านต่างๆ ( รอง ปลัดกระทรวง ) จังหวัด ( ผู้ว่าราชการ จังหวัด ) จังหวัด ( ผู้ว่าราชการ จังหวัด ) โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ศูนย์เขต อำเภอ ( นายอำเภอ ) อำเภอ ( นายอำเภอ ) โรงพยาบาล ชุมชน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล โรงพยาบาล ชุมชน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สำนักงาน ปลัดกระทรวง ( ปลัดกระทรวง ) สำนักงาน ปลัดกระทรวง ( ปลัดกระทรวง ) สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ / กิ่ง อำเภอ สถานีอนามัย ( หัวหน้าสถานี อนามัย ) สถานีอนามัย ( หัวหน้าสถานี อนามัย ) สถานบริการ สาธารณสุขชุมชน ( พนักงาน สาธารณสุขชุมชน ) สถานบริการ สาธารณสุขชุมชน ( พนักงาน สาธารณสุขชุมชน ) สายบังคับ บัญชา สายการนิเทศ / ประสานงาน

4 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ แบบเครือข่าย 4 บน หลักการ - ประกัน คุณภาพ - ประกัน ราคา - เข้าถึง บริการ บริการ ระดับสูงต้อง คุ้มค่าการ ลงทุน ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ เป็นเครือข่าย บริการ Ex.Cent ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ระดับ 3 ทุติยภูมิ ระดับ 2 ทุติยภูมิ ระดับ 1 ปฐมภูมิ ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว ตนเอง บริการระดับ ต้น ประชาชน - ท้องถิ่น ดำเนินการได้ แพทย์ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ระดับต้น 1:10000 GP:SP = 40:60 2 ล้านคน 1 ล้านคน 2 แสนคน 8 หมื่น คน 3-5 หมื่นคน 1 หมื่น คน

5 การจัดเครือข่ายบริการ สุขภาพและ การประกันคุณภาพบริการ บริการ เฉพาะ มาตรฐาน บริการ เฉพาะ ทางพิเศษ มาตรฐาน คุณภาพ มาตรฐานบริการ เฉพาะทาง บริการ ตติยภูมิ เฉพาะ ทาง ทุติยภูมิ หน่วยบริการ เครือข่าย PCU มาตรฐานการ พยาบาล ( ต่ำสุด 10 – 30 เตียง ) มาตรฐาน คู่สัญญาปฐมภูมิ โครงสร้าง บุคลากร บริการ การจัดการ CUP

6 . อบจ. เทศบาล อบต. ศูนย์วิชาการ เขต ศูนย์วิชาการ เขต สสจ. สสอ. 1. กสจ (Provincial Health B.) กสพ. (Area Health B.) CEO_ คบสจ. ( สนง. กสพ ) 1. กสจ (Provincial Health B.) กสพ. (Area Health B.) CEO_ คบสจ. ( สนง. กสพ ) ประชาคมตำบล คบสต. Board รพศ. CEO _ กก. บริหาร รพศ. Board รพศ. CEO _ กก. บริหาร รพศ. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ สถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากร หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กองทุนอำเภอและประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ประชาคมหมู่บ้าน ( จตุรมิตร ) ประชาคมตำบล คบสต. กสอ. CEO _ คบสอ.( กรรมการบริหาร ) กสอ. CEO _ คบสอ.( กรรมการบริหาร ) ประชาคมอำเภอ

7 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ แบบบูรณาการ การบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management)  การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management)  การบริหารเชิงราบ (Horizontal Management)  การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination Based Management) 7

8 8

9 การจัด DHS อุดมคติ ( นพ. ยงยุทธ พงษ์สุภาพ ) 1.Single management - Single Authority command - Board Administration ( กสอ.) - Team ( คบสอ.) (CUP Board) - Co-ordination ( คปสอ.) 2.No Gap 3.No Overlap 4.Good Referral System 9

10 10

11 11

12 โครงสร้างระบบบริการสุขภาพ ประเทศ นิวซีแลนด์ (2003) Health Crown Accident Compens ation Corporati on Private, NGO, Volumtary And Community Private Health Insurance Primary Health Organizations Central Ministry of Health 21 District Health Board Hospital and Communities Public Health Unit (PHU) Ministerial Advisory สายบังคับบัญชา ประสานงาน ซื้อบริการ ปรึกษาให้ข้อมูล

13 การเชื่อมต่อของความต้องการทำให้เป็นระเบียบแบบ แผนและสร้างความเข้มแข็ง การเชื่อมต่อของการปฏิบัติการที่ต้องการปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้น Ministry of Health Headquarte rs Provincial Health Management Team PHMT HMB District Health Management Team-DHMT DHMB Health Center Management Team-HCMT Dispensary Team (DT) Hospital Management Committee-EEC Health Center Committee Dispensary Committee (DC), Community Health Workers (CHWs),Village Health (VHC) ระบบบริการสุขภาพประเทศ เคนยา (2001)

14 การจัด DHS ไทย  โครงสร้าง : คปสอ., CUP BOARD, คบ สอ. หรือ กสอ.( กรรมการสุขภาพอำเภอ ) หรือ District Health Board  สร้าง 2 สายงาน 1 สายใจ ( เป้าหมาย ร่วมกัน แบ่งกันทำงาน )  งบประมาณเพียงพอ / ประยุกต์  กำลังคนเพียงพอ / ประยุกต์  วิธีการทำงานที่ถูกต้อง มีคุณภาพ  ความเข้าใจ / ความรู้สึกที่ถูกต้อง มี อุดมการณ์ ร่วมกัน 14

15 15

16 สวัสดี 16


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานสาธารณสุขระดับ อำเภอที่มีคุณภาพ (DHS) โดย ศ.( พิเศษ ) นพ. สำเริง แหยงกระโทก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข การประชุมการพัฒนาระบบหมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google