งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 5 ปี ( ระหว่างปี 2550-2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 5 ปี ( ระหว่างปี 2550-2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 5 ปี ( ระหว่างปี 2550-2554)

2 หลักการและเหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอภาคกันใน กฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน มาตรา 80 รัฐต้องส่งเสริมความเสมอภาค ของหญิงชาย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กำหนดให้มี CGEO (Chief Gender Equality Officer) ในทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยมอบหมายผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดีขึ้นไป จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างความเสมอภาค หญิงชายในหน่วยงาน และกำหนดให้มีการ จัดตั้งหน่วยงานระดับสำนัก / กอง ทำหน้าที่เป็น Focal Point หรือศูนย์ประสานงานด้านความ เสมอภาคระหว่างหญิงชายประจำกระทรวง ทบวง กรม

3 วิสัยทัศน์ “ บุคลากรของกรมส่งเสริม สหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ โดยตระหนักถึงบทบาทหญิง ชาย ”

4 เป้าหมาย 1. การแยกเพศในฐานข้อมูลทุกฐาน เช่น บุคลากร ของกรมฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน บุคลากรของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และผู้รับบริการ 2. การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการเกี่ยวกับเรื่อง มุมมองหญิงชาย และการบูรณาการ บทบาทหญิงชายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 3. การสร้างการตระหนักรับรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับ บทบาทหญิงชาย ความเสมอภาคทั้งในและ นอกราชการอย่างสม่ำเสมอ 4. การจัดสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงมิติหญิงชายและเอื้อ ต่อประสิทธิภาพของการทำงานของ หญิงและชายอย่างสูงสุด 5. องค์คณะที่ส่วนราชการตั้งขึ้นทำหน้าที่ต่าง ๆ ใน กระบวนการบริหารงานบุคคลที่มี สัดส่วนของหญิงชายที่เหมาะสม หรือเพศใดเพศ หนึ่งไม่เกิน 2 ใน 3 หรือสะท้อนสัดส่วน ของกลุ่มข้าราชการหญิงชายที่เกี่ยวข้อง 6. การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อการเสริมสร้าง ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

5 กลยุทธ์หลัก : บูรณาการมิติหญิงชายใน ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อลงสู่กลุ่มเป้าหมาย ( สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ) ในด้าน ต่างๆ แผนงานการจัดทำข้อมูลและ สารสนเทศจำแนกเพศ แผนงานพัฒนาด้านการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย แผนงานการมีส่วนร่วมทาง เศรษฐกิจ / อาชีพ / การทำงาน แผนงานการมีส่วนร่วมการ ตัดสินใจ / การบริหาร / การเป็น ผู้นำในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6 กลยุทธ์รอง : บูรณาการมิติหญิง ชายในการสร้างความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายในกรมส่งเสริม สหกรณ์ แผนงานด้านข้อมูล และองค์ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย ( การ จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ ) แผนงานด้านการพัฒนาข้าราชการ แผนงานด้านการสร้างเครือข่าย แผนงานด้านการพัฒนากลไกใน การทำงาน ( กฎ ระเบียบและข้อ ปฏิบัติต่างๆ ) แผนงานขจัดความรุนแรงใน ครอบครัว / ชุมชน / ที่ทำงาน

7 กลยุทธ์หลัก : บูรณาการมิติหญิงชายใน ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อลงสู่กลุ่มเป้าหมาย ( สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ) ในด้านต่างๆ

8

9 กลยุทธ์รอง : บูรณาการมิติหญิง ชายในการสร้างความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายในกรมส่งเสริม สหกรณ์

10

11

12 http://webhost.cpd.go.th/develop2/gender.html


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 5 ปี ( ระหว่างปี 2550-2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google