งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการ วัดผล อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการ วัดผล อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการ วัดผล อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจkhunareeya@hotmail.com

2  จำนวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์:3 ชั่วโมง / สัปดาห์  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ผู้เรียนระบุแนวคิดที่สำคัญผ่านพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายหลักการทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถเลือกซื้อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายระบบสารสนเทศและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการได้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 5. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารได้ 6. เพื่อให้ผู้เรียนบอกบริการบนอินเทอร์เน็ตและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในระดับเบื้องต้นได้ 7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้และสารสนเทศได้ 8. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประเภทไวรัสคอมพิวเตอร์และวิธีการป้องกันไวรัสต่างๆ ได้ 9. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และบอกวิธีการป้องกันได้

3 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Course Outline) ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเนื้อหา 126 พฤษภาคม 2552ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหาในรายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล 22 มิถุนายน 2552บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ 39 มิถุนายน 2552บทที่ 2ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกซื้อ 416 มิถุนายน 2552บทที่ 2ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกซื้อ 523 มิถุนายน 2552บทที่ 3ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเลือกใช้และการเลือกซื้อ 630 มิถุนายน 2552บทที่ 4พื้นฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 77 กรกฎาคม 2552วันหยุด 814 กรกฎาคม 2552บทที่ 5อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

4 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Course Outline) ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเนื้อหา สอบกลางภาค วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-11.30 น. 94 สิงหาคม 2552บทที่ 5อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 1011 สิงหาคม 2552บทที่ 6การแสวงหาและการสืบค้นสารสนเทศ 1118 สิงหาคม 2552บทที่ 6การแสวงหาและการสืบค้นสารสนเทศ 1225 สิงหาคม 2552บทที่ 7ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 131 กันยายน 2552บทที่ 8การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 148 กันยายน 2552บทที่ 9ไวรัสคอมพิวเตอร์และภัยคุกคามต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 1515 กันยายน 2552บทที่ 10จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ สอบปลายภาค วันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 08.30-11.30 น.

5 การวัดผลการเรียน 1. คะแนนเก็บตลอดภาค 30 % 1) การบ้าน 20% 2) จิตพิสัย 10 % การเข้าชั้นเรียน ( ไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียน ) 2. สอบกลางภาค 20 % 3. สอบปลายภาค 50 % รวม 100%

6 รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 1. หนังสือบังคับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552). เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย. 2. หนังสือเพิ่ม ชาญชัย เนาว์เย็นผล. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ธีรวุทธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. มปท. นิภาภรณ์ คำเจริญ. (2543). คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. สำนักพิมพ์ เอส.พี.ซี.บุ๊คส์. วาสนา สุขกระสานติ. (2545). โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ข้อตกลง 1. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเข้าเรียนทุก ครั้ง 2. เข้าชั้นเรียนสายไม่เกินครึ่งชั่วโมง ( ถ้าเกินไม่เช็คชื่อ Lecture) 3. เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวน ชั่วโมงเรียน - ขาดไม่เกิน 3 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการ วัดผล อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google