งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

2 กฎหมาย จริยธรรม สื่อสารมวลชน คืออะไร ???

3 เราจำเป็นต้อง รู้หรือไม่
????

4 เราจะเรียน อะไรกันบ้าง ???

5 16 ครั้ง เวทีทดลอง แนวคิดพื้นฐาน กฎหมาย องค์กร จริยธรรม
แนวคิดพื้นฐานของสื่อมวลชนและความจำเป็นด้านกฎหมายและจริยธรรม สิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชน กรอบของการใช้สิทธิ เสรีภาพ 16 ครั้ง แนวคิดพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต โฆษณา กฎหมาย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน จริยธรรมในสื่อแขนงต่างๆ จริยธรรม แนวคิดและความจำเป็นขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในสื่อแขนงต่างๆ องค์กร แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและ การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว การใช้สื่อของรัฐ เวทีทดลอง Quality Rating Criteria แนวคิด กฎหมาย ในการกำหนดระดับคุณภาพของเนื้อหา ระดับคุณภาพเนื้อหา

6 อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ทรงพล เจริญพันธ์
ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ทรงพล เจริญพันธ์

7 มีสำนึกที่ดี สามารถนำไป ใช้ประกอบ ในวิชาชีพได้ รู้จักสถานการณ์
รู้จักบทบาท ความจำเป็นของวิชาชีพของสื่อมวลชน รู้จักกฎหมายและ จริยธรรมของสื่อมวลชนที่ จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ รู้จักสถานการณ์ ของสังคมในเรื่อง การสื่อสารมวลชน สามารถนำไป ใช้ประกอบ ในวิชาชีพได้ มีสำนึกที่ดี

8 ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษา

9 2. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. ไม่โดนเอาเปรียบในการทำงานวิชาชีพ
1. ต้องการความรู้ 2. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. ไม่โดนเอาเปรียบในการทำงานวิชาชีพ 4. พัฒนาความรู้ต่อได้

10 วิธีการวัดผล ระหว่างภาค 40 คะแนน ปลายภาค 60 คะแนน
Class participation 10 points Action Report points Homework points Test points ระหว่างภาค 40 คะแนน ปลายภาค 60 คะแนน

11 4 ข้อๆ ละ 15 คะแนน ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ ความคาดหวัง
Final 60 points 4 ข้อๆ ละ 15 คะแนน ข้อสอบมาจากไหน ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google