งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและ จริยธรรม สื่อสารมวลชน อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและ จริยธรรม สื่อสารมวลชน อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและ จริยธรรม สื่อสารมวลชน อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

2 กฎหมายจริยธรรมสื่อสารมวลชน คืออะไร ???

3 เราจำเป็นต้อง รู้หรือไม่ ????

4 เราจะเรียนอะไรกันบ้าง???

5 16ครั้งแนวคิดพื้นฐาน กฎหมาย จริยธรรม องค์กร การใช้สื่อของรัฐ ระดับคุณภาพเนื้อหา แนวคิดพื้นฐานของสื่อมวลชนและความจำเป็นด้านกฎหมายและจริยธรรม สิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชน กรอบของการใช้สิทธิ เสรีภาพ กฎหมาย นโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต โฆษณา แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนจริยธรรมในสื่อแขนงต่างๆ แนวคิดและความจำเป็นขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในสื่อแขนงต่างๆ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและ การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว แนวคิด กฎหมาย ในการกำหนดระดับคุณภาพของเนื้อหา เวทีทดลองQualityRatingCriteria

6 ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ อาจารย์ทรงพล เจริญพันธ์

7 รู้จักบทบาท ความจำเป็นของวิชาชีพของสื่อมวลชน รู้จักกฎหมายและจริยธรรมของสื่อมวลชนที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพรู้จักสถานการณ์ของสังคมในเรื่องการสื่อสารมวลชน สามารถนำไปใช้ประกอบในวิชาชีพได้ มีสำนึกที่ดี

8 ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษา

9 1. ต้องการความรู้ 2. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. ไม่โดนเอาเปรียบในการทำงานวิชาชีพ 4. พัฒนาความรู้ต่อได้

10 วิธีการวัดผล ระหว่าง ภาค 40 คะแนน ปลายภาค 60 คะแนน Class participation 10 points Action Report 10 points Homework 10 points Test 10 points

11 Final 60 points ข้อสอบมาจากไหน 4 ข้อๆ ละ 15 คะแนน ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษาความคาดหวัง ของอาจารย์


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและ จริยธรรม สื่อสารมวลชน อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google