งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์คือ การกระทำและความพยายามใด ๆ ในการหาขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่ง ต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้ คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์คือ การกระทำและความพยายามใด ๆ ในการหาขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่ง ต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้ คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้ามนุษย์

3 การค้ามนุษย์คือ การกระทำและความพยายามใด ๆ ในการหาขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่ง ต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้ คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิง หรือ ชาย ยอมทำในสิ่งไม่อยากทำหรือตก อยู่ในสภาพที่ลำบากโดยถูกเอารัดเอา เปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์

4 นิยามการค้ามนุษย์ " การค้ามนุษย์ " หมายถึงการ จัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัด ให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง บุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วย การใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับ ในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือ ด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย จากการค้ามนุษย์

5 รูปแบบที่พบเห็นเป็น ประจำ เช่น - การบริการทางเพศ - การใช้แรงงานเยี่ยง ทาส - การรับจ้างแต่งงาน - การขอทาน - การตัดอวัยวะออก จากร่างกาย ประเภทของการค้า มนุษย์

6 สภาพปัญหา ในปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ ต่อกลุ่มเด็กและหญิง เป็นปัญหาระดับโลกและ ได้แพร่ขยายมากขึ้น ซึ่งในระยะแรก ๆ มุ่งไปที่ การเอารัดเอาเปรียบทางเพศและการล่วงละเมิด ทางเพศที่มีต่อเด็กโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจ บริการทางเพศ ต่อมาปัญหาได้ขยายตัวเป็นการ ใช้แรงงานรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชน การบังคับขู่เข็ญ การทำร้าย ร่างกายจิตใจ การทำให้เสียอิสรภาพและศักดิ์ศรี ของการเป็นมนุษย์ ลักษณะเหล่านี้ถือเป็นการ “ ค้าทาส ” ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับ ท้องถิ่น

7 ผลกระท บ การค้ามนุษย์ ส่งผล กระทบต่อประเทศทุก ประเทศในโลกมิใช่ส่งผล กระทบเฉพาะแต่กับประเทศ ที่กำลังพัฒนาตามความเชื่อ ดั้งเดิมเท่านั้น และยังไม่มี ประเทศใดที่จะหลุดพ้นจาก ผลกระทบนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ของการค้ามนุษย์ ในประเทศนั้นๆ บางประเทศ ได้กลายเป็นประเทศต้นทาง ของการค้ามนุษย์ ในขณะที่ ประเทศอื่นๆ อาจเป็นประเทศ ปลายทาง หรือประเทศ ทางผ่าน ทั้งนี้มีความเป็นไป ได้ว่าหลายๆ ประเทศจะอยู่ ในสถานะทั้งสาม

8 แนวทางการแก้ไข จัดบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและมี มาตรฐาน ส่งเสริมบริการด้านการศึกษาทั้งใน ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน การศึกษา ตามอัธยาศัย การขจัดความยากจน การส่งเสริม การประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งอาชีพอิสระ รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ ก. ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อเด็กและสตรี เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง สิทธิมนุษยชน สิทธิ เด็ก สิทธิสตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ แก่สาธารณชนผู้บริหารระดับสูง เด็ก ครอบครัว

9 แนวทางการแก้ไข ข. จัดอบรมให้ความรู้และทักษะแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กร เอกชนสื่อมวลชน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวและ ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝัง เจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติต่อผู้เป็นเด็กและสตรี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ตกเป็นเหยื่อ

10 แนวทางการแก้ไข ค. สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกและ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและเจตคติ โดยการ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความรุนแรงของ สถานการณ์และสภาพปัญหาของการค้า เด็กและหญิง รวมทั้งข้อมูลด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา ปฏิญญาและพิธีสาร ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ขยายเครือข่ายไปยังประเทศที่มีปัญหา ร่วมกัน

11 แนวทางการแก้ไข ดำเนินมาตรการทางสังคมเพื่อเสริมสร้าง และส่งเสริมค่านิยม เจตคติ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต โดยให้ทุกสถาบันใน สังคมเข้ามามีบทบาท เช่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว เป็นต้น สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรชุมชน โดยให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในลักษณะเวที ของประชาชน และการวางแผนชุมชน รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ให้กับองค์กรท้องถิ่น

12 จัดทำโดย นางสาวจิรวัฒน์ พลี ทั้งกาย รหัสนักศึกษา 50111433 หมู่เรียน คพ 50. ค 5.1


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์คือ การกระทำและความพยายามใด ๆ ในการหาขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่ง ต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้ คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google