งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) รศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) รศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) รศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา

2 มนุษย์กับเศรษฐกิจ มนุษย์กับเศรษฐกิจ มนุษย์กับการเมือง มนุษย์กับการเมือง มนุษย์กับกฎหมาย มนุษย์กับกฎหมาย เนื้อหา ( ปลาย ภาค )

3 แนวคิดเศรษฐศาสตร์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์ การนำไปใช้ในการดำเนิน ชีวิต การนำไปใช้ในการดำเนิน ชีวิต หน่วยทางเศรษฐกิจ หน่วยทางเศรษฐกิจ อรรถประโยชน์ อรรถประโยชน์ ปัจจัยทางการผลิต ปัจจัยทางการผลิต หลักการทาง เศรษฐศาสตร์ หลักการทาง เศรษฐศาสตร์ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ( ปรนัย 20 ข้อ )

4 ปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ ปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ กลไกการจัดการทาง เศรษฐกิจ กลไกการจัดการทาง เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ / แข่งขัน / พอเพียง ระบบเศรษฐกิจ / แข่งขัน / พอเพียง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ GDP GNP ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ GDP GNP เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า / เกินดุล / ขาดดุล ดุลการค้า / เกินดุล / ขาดดุล การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ( ปรนัย 20 ข้อ )

5 มนุษย์กับการเมือง ( ปรนัย 20 ข้อ ) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล ความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง การเสียเมือง / ดินแดน การเสียเมือง / ดินแดน การศึกษาประวัติศาสตร์ การศึกษาประวัติศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

6 มนุษย์กับการเมือง ( ปรนัย 20 ข้อ ) สาเหตุการปฏิวัติ / ยึดอำนาจ สาเหตุการปฏิวัติ / ยึดอำนาจ ความรุนแรงทางการเมือง ความรุนแรงทางการเมือง ความรุนแรง 3 จังหวัดภาคใต้ ความรุนแรง 3 จังหวัดภาคใต้ รัฐ / ระบอบการปกครอง รัฐ / ระบอบการปกครอง การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

7 รัฐธรรมนูญ 2550/ สิทธิเสรีภาพ / หน้าที่ รัฐธรรมนูญ 2550/ สิทธิเสรีภาพ / หน้าที่ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง / สส./ สว. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง / สส./ สว. การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง การฟ้องร้องต่อศาล การฟ้องร้องต่อศาล การออกกฎหมาย การออกกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย คดีแพ่ง / อาญา คดีแพ่ง / อาญา มนุษย์กับกฎหมาย ( ปรนัย 20 ข้อ )

8 การกระทำโดยเจตนา / ไม่เจตนา / ประมาท การกระทำโดยเจตนา / ไม่เจตนา / ประมาท การยกเว้น / ลดโทษ การยกเว้น / ลดโทษ ความผิดเกี่ยวกับเพศ / การข่มขืน ความผิดเกี่ยวกับเพศ / การข่มขืน การตรวจค้น การตรวจค้น ความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษ หมวกกันน็อค / เข็มขัดนิรภัย / โทรศัพท์ หมวกกันน็อค / เข็มขัดนิรภัย / โทรศัพท์ อาการเมาสุรา อาการเมาสุรา ลักษณะความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ลักษณะความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ มนุษย์กับกฎหมาย ( ปรนัย 20 ข้อ )

9 สอบวันศุกร์ที่ 4 ต. ค.56 เวลา 09.00 – 11.00 น. ข้อสอบแบบปรนัย 60 ข้อ (30 คะแนน ) สอบปลายภาค

10 สร้างสรรค์  ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อ ปรับปรุงต่อไป ต่อว่า / ด่า / ลบหลู่  ไม่ใช่ที่ต่อว่า / ด่า / ลบหลู่ครูบา อาจารย์ อคติ ”  ปราศจากอคติ ” การประเมินการ สอน


ดาวน์โหลด ppt สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) รศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google