งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

2 อาจารย์ผู้ดูแลตอน เรียน

3 ตอนเรียน A1 ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา โทร. 02-244- 5360 prisana_mut@d usit.ac.th ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

4 ตอนเรียน B1 อ. อาภาภรณ์ อังสาชน โทร. 02-244-5360 arpaporn_ang@d usit.ac.th ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

5 เนื้อหา บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูล บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต บทที่ 5 เครือข่ายสังคม ออนไลน์

6 บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการ สืบค้น บทที่ 7 เทคโนโลยีการจัดการ สารสนเทศและ องค์ความรู้ บทที่ 8 กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 9 การประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต บทที่ 10 แนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต

7 Download เนื้อหา และ PowerPoint ต่างๆ ได้ที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut

8 คะแนน 1. คะแนนเก็บ 60% - งานกลุ่ม 30% - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลาย ภาค 40 %

9 งานกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (30%) ใช้ Social Network เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “ เทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับ วิชาชีพ ”

10 ประกอบด้วย 1. เนื้อหา 2. รูปภาพประกอบ 3. แหล่งที่มาและการ อ้างอิง 4. รายชื่อสมาชิกใน กลุ่ม

11 งานเดี่ยว 30% 1. การสำรวจ IT ที่พบใน สวนดุสิต (5 คะแนน ) 2. เอกสารการใช้ระบบ บริหารการศึกษาของสวน ดุสิต (5 คะแนน )

12 3. การฝึกใช้ e-mail ของสวนดุสิต (5 คะแนน ) 4. การสืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ที่ สวนดุสิตมีให้บริการ (5 คะแนน ) 5. แบบฝึกหัด (10 คะแนน )

13 1. การสำรวจ IT ที่พบใน สวนดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - ศึกษา IT ที่มีให้บริการใน สวนดุสิต - ระบุที่ตั้ง เช่น ชื่ออาคาร, ชั้น, เลขที่ห้อง หรือชื่อเรียกบริเวณนั้น มี รูปภาพประกอบ ( เครื่องอะไร อยู่ที่ไหน ทำ หน้าที่อะไร )

14 2. เอกสารการใช้ระบบบริหาร การศึกษา ของสวนดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - พิมพ์หน้าจอหลักงานทะเบียน ที่แสดงถึงรายวิชาที่นักศึกษา ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2555 - พิมพ์หน้าจอแสดงการแจ้งยอด ชำระค่าลงทะเบียน

15

16

17 3. การฝึกใช้ e-mail ของสวน ดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - ส่ง e-mail ให้กับอาจารย์ ด้วย e-mail address ของ สวนดุสิต พร้อมพิมพ์ 1) หน้าจอการส่ง e-mail 2) หน้าจอการตอบกลับจาก อาจารย์

18 To: prisana_mut@dusi t.ac.th Subject : ชื่อ ? นามสกุล ? รหัส ? ตอนเรียน ?

19

20 ครูได้รับเมลแล้วค่ะ อ. ปริศนา มัชฌิมา

21 4. การสืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ที่ สวนดุสิตมีให้บริการ (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - พิมพ์หน้าเอกสารที่ค้นเจอ จากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ เกี่ยวกับวิชาชีพที่เรียน พร้อมระบุชื่อฐานข้อมูลที่ ค้นหา

22 ค้นหาจากฐานข้อมูล ACM Digital Library ตัวอย่าง

23 5. แบบฝึกหัด (10 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - แบบฝึกหัด 1 เล่ม ( กำหนดให้ทำทั้งเล่ม ทุกบท ทุกหัวข้อ )

24 ทำด้วย MS-Word หรือ PowerPoint ก็ได้ แล้ว write ใส่ CD หรือ DVD มาส่ง กำหนดส่ง 29 มกราคม 2556 เปลี่ยนเป็น 22 มกราคม 2556

25 การบ้าน ประวัติส่วนตัว ติด รูปด้วย ( คะแนนพิเศษ 10 คะแนน ) ส่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google