งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

2 อาจารย์ผู้ดูแลตอนเรียน

3 ตอนเรียน A1 ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา โทร. 02-244-5360 prisana_mut@dusit
ตอนเรียน A1 ผศ.ดร. ปริศนา มัชฌิมา โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

4 ตอนเรียน B1 อ.อาภาภรณ์ อังสาชน โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

5 เนื้อหา บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต บทที่ 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์

6 บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการสืบค้น
บทที่ 7 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและ องค์ความรู้ บทที่ 8 กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 9 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต บทที่ 10 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

7 Download เนื้อหา และ PowerPoint ต่างๆ ได้ที่

8 คะแนน 1. คะแนนเก็บ. 60%. - งานกลุ่ม 30%. - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลายภาค
คะแนน 1. คะแนนเก็บ 60% - งานกลุ่ม 30% - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลายภาค 40 %

9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพ”
งานกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (30%) ใช้ Social Network เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพ”

10 ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพประกอบ แหล่งที่มาและการอ้างอิง
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

11 งานเดี่ยว 30% 1. การสำรวจ IT ที่พบในสวนดุสิต (5 คะแนน)
2. เอกสารการใช้ระบบบริหารการศึกษาของสวนดุสิต (5 คะแนน)

12 3. การฝึกใช้ e-mail ของสวนดุสิต (5 คะแนน)
4. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สวนดุสิตมีให้บริการ (5 คะแนน) 5. แบบฝึกหัด (10 คะแนน)

13 1.การสำรวจ IT ที่พบในสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง - ศึกษา IT ที่มีให้บริการในสวนดุสิต ระบุที่ตั้ง เช่น ชื่ออาคาร, ชั้น,เลขที่ห้อง หรือชื่อเรียกบริเวณนั้น มีรูปภาพประกอบ (เครื่องอะไร อยู่ที่ไหน ทำหน้าที่อะไร)

14 2. เอกสารการใช้ระบบบริหารการศึกษา
ของสวนดุสิต (5 คะแนน) งานที่ต้องส่ง -พิมพ์หน้าจอหลักงานทะเบียนที่แสดงถึงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2555 -พิมพ์หน้าจอแสดงการแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน

15

16

17 3.การฝึกใช้ e-mail ของสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง ส่ง ให้กับอาจารย์ ด้วย address ของสวนดุสิต พร้อมพิมพ์ หน้าจอการส่ง หน้าจอการตอบกลับจากอาจารย์

18 ชื่อ? นามสกุล? รหัส? ตอนเรียน?
To: Subject : ชื่อ? นามสกุล? รหัส? ตอนเรียน?

19

20 ครูได้รับเมลแล้วค่ะ อ.ปริศนา มัชฌิมา

21 4. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สวนดุสิตมีให้บริการ (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง - พิมพ์หน้าเอกสารที่ค้นเจอจากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เรียน พร้อมระบุชื่อฐานข้อมูลที่ค้นหา

22 ค้นหาจากฐานข้อมูล ACM Digital Library
ตัวอย่าง ค้นหาจากฐานข้อมูล ACM Digital Library

23 5.แบบฝึกหัด (10 คะแนน) งานที่ต้องส่ง - แบบฝึกหัด 1 เล่ม (กำหนดให้ทำทั้งเล่ม ทุกบท ทุกหัวข้อ)

24 ทำด้วย MS-Word หรือ PowerPoint ก็ได้ แล้ว write ใส่ CD หรือ DVD มาส่ง
กำหนดส่ง 29 มกราคม 2556 เปลี่ยนเป็น 22 มกราคม 2556

25 การบ้าน ประวัติส่วนตัว ติดรูปด้วย (คะแนนพิเศษ 10 คะแนน) ส่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google