งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยสถาบัน ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยสถาบัน ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยสถาบัน ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 การวิจัยคืออะไร การค้นหาข้อเท็จจริง ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ/หรือทดลองเพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่มีระเบียบ แบบแผน อันจะได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ

3 ประเภทของงานวิจัย งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
แบ่งโดยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

4 คุณสมบัติของเครื่องมือการวิจัยที่ดี
สามารถแยกแยะได้ (discrimination) วัตถุวิสัย ชัดเจน (Objective) มีความถูกต้อง (Validity) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีความเชื่อมั่น (Reliability)

5 คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี
ซื่อสัตย์ต่องานวิจัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและนักวิจัยอื่น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่วิจัย

6 งานวิจัยที่ดี วัตถุประสงค์ ระยะเวลา การวางแผนขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลใหม่ ข้อมูลตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้

7 งานวิจัยที่น่าสนใจ ไม่ล้าสมัย ความใหม่
เกิดประโยชน์เชิงกว้างและ/หรือเชิงลึก ขอบเขต และประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

8 งานวิจัยเริ่มต้นอย่างไร
กำหนดขอบเขตงานวิจัยให้ชัดเจน วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปัญหา กำหนดแนวทางการทำวิจัยให้เหมาะสมกับความรู้ ค้นคว้า ศึกษาในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางและวิธีการทำวิจัย เข้าสู่กระบวนการวิจัย

9 ปัญหาในการนิยามโจทย์
มองไม่เห็นปัญหา ความรู้ไม่เพียงพอ มองแคบ หรือมองในแง่มุมเดียว ไม่สามารถแยกแยะอาการของปัญหาออกจากปัญหา กำหนดหน่วยการศึกษากับตัวแปรไม่เหมาะสม

10 ปัญหาในการกำหนดกระบวนการวิจัย
ความไม่ชัดเจนของปัญหา ความไม่สมบูรณ์และไม่เพียงพอของข้อมูล บทบาทของนักวิจัย วัฒนธรรม สังคม และองค์กร การเมือง

11 ข้อควรระวัง ความชัดเจนของโจทก์ ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
ความเหมาะสมในรูปแบบการวิจัย การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ การตีความและอธิบายผลการวิจัย ความชัดเจนของบทสรุปและข้อเสนอแนะ การเปิดเผยของจำกัดในการศึกษา จริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย

12 ขั้นตอนการทำวิจัย บทนำ ทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย
ผลการศึกษา และการวิเคราะห์ผล อภิปรายผล สรุป และเสนอแนะ

13 บทนำ ปัญหาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับจากการวิจัย

14 ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย กรอบที่ใช้ในการศึกษา

15 วิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล

16 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

17 อภิปรายผล สรุปและเสนอแนะ
อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ

18 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยสถาบัน ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google