งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัย สถาบัน ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัย สถาบัน ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัย สถาบัน ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 การวิจัยคืออะไร การค้นหาข้อเท็จจริง ด้วย การศึกษา ค้นคว้า และ / หรือ ทดลองเพื่อสนองตอบต่อ วัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่มี ระเบียบ แบบแผน อัน จะได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ

3 ประเภทของงานวิจัย แบ่งโดยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

4 คุณสมบัติของ เครื่องมือการวิจัยที่ดี 1. สามารถแยกแยะได้ (discrimination) 2. วัตถุวิสัย ชัดเจน (Objective) 3. มีความถูกต้อง (Validity) 4. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 5. มีความเชื่อมั่น (Reliability)

5 คุณสมบัติของ นักวิจัยที่ดี ซื่อสัตย์ต่องานวิจัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและ นักวิจัยอื่น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่วิจัย

6 งานวิจัยที่ดี วัตถุประสงค์ ระยะเวลา การวางแผน ขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูลที่ดี เหมาะสม และ ถูกต้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลใหม่ ข้อมูลตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้

7 งานวิจัยที่น่าสนใจ ไม่ล้าสมัย ความใหม่ เกิดประโยชน์เชิงกว้างและ / หรือ เชิงลึก ขอบเขต และประโยชน์ที่ได้รับ จากงานวิจัย

8 งานวิจัยเริ่มต้นอย่างไร กำหนดขอบเขตงานวิจัยให้ชัดเจน วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปัญหา กำหนดแนวทางการทำวิจัยให้ เหมาะสมกับความรู้ ค้นคว้า ศึกษาในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางและวิธีการทำวิจัย เข้าสู่กระบวนการวิจัย

9 ปัญหาในการนิยามโจทย์ มองไม่เห็นปัญหา ความรู้ไม่เพียงพอ มองแคบ หรือมองในแง่มุมเดียว ไม่สามารถแยกแยะอาการของปัญหา ออกจากปัญหา กำหนดหน่วยการศึกษากับตัวแปรไม่ เหมาะสม

10 ปัญหาในการกำหนด กระบวนการวิจัย ความไม่ชัดเจนของปัญหา ความไม่สมบูรณ์และไม่เพียงพอ ของข้อมูล บทบาทของนักวิจัย วัฒนธรรม สังคม และองค์กร การเมือง

11 ข้อควรระวัง ความชัดเจนของโจทก์ ความครบถ้วนขององค์ประกอบ ความเหมาะสมในรูปแบบการวิจัย การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ การตีความและอธิบายผลการวิจัย ความชัดเจนของบทสรุปและ ข้อเสนอแนะ การเปิดเผยของจำกัดในการศึกษา จริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย

12 ขั้นตอนการทำวิจัย บทนำ ทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และการวิเคราะห์ผล อภิปรายผล สรุป และเสนอแนะ

13 บทนำ ปัญหาและความสำคัญของ ปัญหา วัตถุประสงค์ในการศึกษา ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับ จากการวิจัย

14 ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย กรอบที่ใช้ในการศึกษา

15 วิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล

16 ผลการศึกษาและการ วิเคราะห์ผล ผลการศึกษา ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายผลการ วิเคราะห์ข้อมูล

17 อภิปรายผล สรุป และเสนอแนะ อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ

18 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การวิจัย สถาบัน ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google