งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอหัวข้อนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะ นิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการ จัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” อิทธิพล ปรีติประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอหัวข้อนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะ นิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการ จัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” อิทธิพล ปรีติประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอหัวข้อนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะ นิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการ จัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” อิทธิพล ปรีติประสงค์

2 เค้าโครงการนำเสนอ  นิยามศัพท์เบื้องต้น คำว่า “ เครือข่าย สังคมออนไลน์ ”  ความน่าสนใจและความท้าทายเชิง แนวคิด  สมมุติฐานของการศึกษา  หลักการและเหตุผล  เป้าหมายของการศึกษา  ประโยชน์ที่จะได้รับ  วิธีการศึกษา

3 ( ๑ ) เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง www.hi5.c om www.wikipi dea.org www.2bit.c om www.blogn one.org www.twitter.com Ragnarok www.pantip.com Pangya Audition

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ( ๒ ) ความน่าสนใจ และ ท้าทาย เชิงแนวคิด ( ๒ ) กฎหมายในฐานะ กลไกการจัดการ ความสัมพันธ์ของ เอกชนและสังคม ออนไลน์ สัญชาติ ภูมิลำเนา ( ๑ ) การจัดสรร “ เอกชน ” บน เครือข่ายสังคม ออนไลน์ แพ่ง ; พรบ. ธุรกรรมฯ ปพพ อาญา ; ป. อาญา, พรบ. การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมฯ ลิขสิทธิ์ ชุมชน BitTorrent กับ มาตรา ๑๔ พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๑ ความไร้พรมแดน ทางกายภาพ การก่อตั้งสภาพ บุคคลเสมือนจริง ปราบปราม ไม่มี ประสิทธิภาพ ที่แท้จริง บังคับไม่ได้

13 กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงต่อการจัดการ ปัญหาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ “ กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงต่อการจัดการ ปัญหาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” จาก กฎหมายอาญา มาสู่ พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ จาก ปพพ มาสู่ พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบังคับใช้กฎหมายเดิมใช้ไม่ได้ในทางปฏิบัติ มีการพัฒนาจารีตประเพณีโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการจัดการเครือข่ายสังคม ออนไลน์ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เขตอำนาจรัฐใช้ไม่ได้ในทางปฏิบัติ การจัดสรรเอกชนโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวแบบเดิมใช้ไม่ได้บทบาทของรัฐในชุมชนออนไลน์ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ความน่าสนใจและ ความท้าทายเชิง แนวคิด ( ๓ ) สมมุติฐาน ของการศึกษา

14 ( ๔ ) หลักการและเหตุผล สถานการณ์ด้าน ข้อเท็จจริง จาก 1.0 มาเป็น 2.0 จาก 1.0 มาเป็น 2.0 เป้าหมายของการใช้ งานเปลี่ยนไป เป้าหมายของการใช้ งานเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมของผู้ใช้งาน การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมของผู้ใช้งาน มีการเชื่อมและข้าม เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการเชื่อมและข้าม เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานการณ์ด้านกฎหมาย และการจัดการ กฎหมาย ( ลายลักษณ์อักษร ) ทั้งทางแพ่ง อาญา กฎหมาย ( ลายลักษณ์อักษร ) ทั้งทางแพ่ง อาญา แนวปฏิบัติของเครือข่ายสังคม ออนไลน์ แนวปฏิบัติของเครือข่ายสังคม ออนไลน์ การจัดสรรเอกชน การจัดสรรเอกชน การจัดการทรัพย์สิน (Creative Common) การจัดการทรัพย์สิน (Creative Common) การจัดการความสัมพันธ์ ในทางที่เกี่ยวข้องกับความ สงบเรียบร้อยของชุมชน เช่น เรื่องเนื้อหา กติกาพลเมือง ชาวเน็ต การจัดการความสัมพันธ์ ในทางที่เกี่ยวข้องกับความ สงบเรียบร้อยของชุมชน เช่น เรื่องเนื้อหา กติกาพลเมือง ชาวเน็ต ( ๑ ) แนวคิดเรื่องการจัดสรรเอกชน และ ชุมชน เสมือนจริง ต้องมีการ พัฒนาแนวคิด ( ๒ ) กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่ สะท้อนปรากฎการณ์อำนาจ รัฐสมัยใหม่ที่เน้นอำนาจเชิงการปราบปราม ควบคุม ไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการจัดการ ( ๓ ) กติกาชุมชนในได้รับการยอมรับและปฏิบัติในกลุ่มเครือข่ายและ ข้ามเครือข่ายมีผลในทางปฏิบัติที่ดีกว่า “ หลักกฎหมายพื้นฐาน ” ที่จำเป็นต่อการจัดการเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เพื่อเป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนากฎหมายลายลักษณ์ อักษรต่อไป

15 แนวคิดเบื้องต้นที่ได้ศึกษา แนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยในโลกอินเทอร์เน็ต แนวคิดเรื่อวบทบาทของรัฐกับหลักการพื้นฐานทาง กฎหมายในการจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรองเครือข่ายออนไลน์ ในฐานะพลเมืองชาว เน็ต หรือ Netizen ถึงการมีตัวตนตามกติกาชาวเน็ต และ สิทธิของพลเมืองชาวเน็ตที่ได้รับการรับรอง จากรัฐ

16 ( ๕ ) เป้าหมายของการศึกษา เพื่อศึกษา รูปแบบ การปรากฎตัวของ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษากติกาเครือข่าย สังคมออนไล เพื่อศึกษากติกาเครือข่าย สังคมออนไลน์ ( การจัดสรรเอกชน การดูแล ชุมชน กติการ่วมของ เครือข่าย การจัดการ ทรัพย์สิน ) แนวคิดพื้นฐาน เพื่อศึกษากฎหมายทีมี อยู่ ( กฎหมายภายใน กฎหมาย ต่างประเทศ กฎหมาย ระหว่างประเทศ ) แนวคิดพื้นฐาน เพื่อสังเคราะห์หลักการพื้นฐาน ทางกฎหมาย ที่จำเป็นต่อการจัดการ เครือข่ายสังคมออนไลน์

17 ( ๖ ) ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษา ข้อเสนอ “ หลักการพื้นฐานทาง กฎหมาย ที่จำเป็นต่อการจัดการ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ” กฎหมายลายลักษณ์อักษร ความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายแม่บท

18 ( ๗ ) วิธีการศึกษา เอกสาร ตำรา วิจัยเชิง ประจักษ์ สัมภาษณ์ เชิงลึก เวที วิชากา ร


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอหัวข้อนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะ นิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการ จัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” อิทธิพล ปรีติประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google