งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (1)

2 แนวคิดสำหรับการคำนวณ มูลค่ากระแสเงินสด กระแสเงินสดที่เกิดขี้นในเวลาต่างๆ กันย่อมมี มูลค่าที่ต่างกัน กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความไม่ แน่นอน

3 การพิจารณาค่าของเงินตามระยะเวลา การคำนวณมูลค่าทบต้น (compounding) หรือ มูลค่าในอนาคต การคำนวณหามูลค่าในอนาคตของกระแสเงินสดที่มีอยู่ ในปัจจุบัน 1. กระแสเงินสดที่มีปัจจุบันมีเพียงจำนวนเดียว 2. กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นหลายงวด งวดละเท่าๆกัน (annuity) 3. กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นหลายงวด งวดละไม่ เท่ากัน

4 การพิจารณาค่าของเงินตามระยะเวลา การคำนวณค่าปัจจุบัน (discounting) การคำนวณมูลค่าของกระแสเงินสดที่จะได้รับใน อนาคตกลับมาเป็นค่าปัจจุบัน 1. กระแสเงินสดในอนาคตเกิดขึ้นเพียงงวดเดียว 2. กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นหลายงวด งวดละเท่าๆกัน (annuity) 3. การแสเงินสดเกิดขึ้นหลายงวด งวดละไม่เท่ากัน

5 การคำนวณมูลค่าในอนาคต ปัจจุบัน (PV) อนาคต (FV) ………..…… CF 0 CF 1 CF 2 CF n 0 0 12 n i% ………………. มูลค่าทบต้นในอนาคต ณ ปีที่ n (FV n ) หรือ Terminal value (TV n )

6 การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน ………..…… CF 0 CF 1 CF 2 CF n 0 0 12 n i% ………………. ปัจจุบัน (PV) อนาคต (FV) มูลค่า ปัจจุบัน (PV)

7 สูตรการคำนวณมูลค่าในอนาคต FV n = PV (1 + i) n [FV n = PV(FVIF i,n )] FV n - มูลค่าในอนาคต ( หรือมูลค่าทบต้น ) ณ ปีที่ n PV - มูลค่าปัจจุบัน ( หรือจำนวนเงินต้น ) i - อัตราดอกเบี้ยต่อปี n - ระยะเวลา

8 ตัวอย่างการคำนวณ FV n ถ้าหากท่านนำเงิน 100,000 บาทไปฝากธนาคารโดย ได้อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี จะ ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่ FV n = PV(1 + i) n FV 3 =100,000(1 + 0.10) 3 = 100,000(1.331) = 133,100 บาท

9 พิสูจน์สูตรการคำนวณมูลค่าในอนาคต 0 123 PV = เงินต้น = 100 INT = ดอกเบี้ย รับ 10 FV n = จำนวนเงินทบ ต้น 100 + 10 110 1 110 + 11 121 12.1 121 + 12.1 133.1 PV + INT FV 1 + FV 1 (i) FV 2 + FV 2 (i) PV + PV(i) FV 1 (1 + i) FV 2 (1 + i) PV + (1 + i) PV(1 + i)(1 + i) PV(1 + i) 2 (1 + i) FV n = PV(1 + i) n

10 สูตรการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน PV = FV n /(1 + i) n [PV = FV n (PVIF i,n )] PV - มูลค่าปัจจุบัน ( หรือจำนวนเงินต้น ) FV n - มูลค่าในอนาคต ( หรือมูลค่าทบต้น ) ณ ปีที่ n i - อัตราดอกเบี้ยต่อปี n - ระยะเวลา

11 ตัวอย่างการคำนวณ PV เงินจำนวน 133,100 ที่จะได้รับในอนาคตอีก 3 ปี ข้างหน้า จะมีมูลค่าเท่าไหร่ในปัจจุบันหาคิดอัตรา ส่วนลด 10% ต่อปี PV = FV n /(1 + i) n PV =133,100/(1 + 0.10) 3 = 133,100/(1.331) = 100,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google