งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7-1 การประเมินราคาตราสารหนี้ •ลักษณะที่สำคัญของตราสาร หนี้ •การหามูลค่าของตราสารหนี้ •การวัดอัตราผลตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7-1 การประเมินราคาตราสารหนี้ •ลักษณะที่สำคัญของตราสาร หนี้ •การหามูลค่าของตราสารหนี้ •การวัดอัตราผลตอบแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7-1 การประเมินราคาตราสารหนี้ •ลักษณะที่สำคัญของตราสาร หนี้ •การหามูลค่าของตราสารหนี้ •การวัดอัตราผลตอบแทน

2 2 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ตราสารหนี้คืออะไร? •ตราสารหนี้ระยะยาวที่ผู้กู้ (ผู้ออกตราสาร) ตกลงที่จะ จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย ตามวันที่กำหนดไว้ แก่ผู้ถือ ตราสารหนี้

3 3 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ •ราคา par – มูลค่าหน้าตั๋วของตราสารที่ ผู้ถือจะได้รับคืนเมื่อตอนครบกำหนดไถ่ ถอน (สมมติให้เท่ากับ ฿1,000) •อัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ – อัตราดอกเบี้ย (โดยทั่วไปจะคงที่) ที่ผู้ออกตราสารจะ จ่ายให้แก่ผู้ถือตราสาร จำนวนดอกเบี้ยที่ จ่ายคิดเป็นตัวเงินเท่ากับ มูลค่าหน้าตั๋ว คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ •วันไถ่ถอน – วันที่ตราสารหนี้ครบกำหนด ไถ่ถอน

4 4 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ (ต่อ) •วันที่ออก (Issue date) – วันที่ ออกจำหน่ายตราสารหนี้ •อัตราผลตอบแทน (Yield to maturity) - อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ จากการถือตราสารหนี้จนกระทั่งครบ กำหนดไถ่ถอน

5 5 Sansanee Thebpanya School of Business Administration มูลค่าของสินทรัพย์ทาง การเงิน 012n k CF 1 CF n CF 2 มูลค่า...

6 6 Sansanee Thebpanya School of Business Administration จงหามูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งที่อัตรา 10% ถ้า k d = 10% 01210 k 100 100 + 1,000 100V B = ?...

7 7 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ตัวอย่าง: ถ้า k d เพิ่มขึ้น •สมมติว่าเงินเฟ้อสูงขึ้น 4% ทำให้ k d = 14% เมื่อk d สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ มูลค่าของ ตราสารหนี้จะต่ำลงกว่ามูลค่าหน้าตั๋ว และขาย ที่ discount V B = ฿100[PVIFA 14%, 10 ] + ฿1,000[PVIF 14%, 10 ] = ฿100[5.2161] + ฿1,000[0.2697] = ฿791.31

8 8 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ตัวอย่าง: ถ้า k d ลดลง •สมมติว่าเงินเฟ้อลดลง 3% ทำให้ k d = 7% เมื่อ k d ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ ตราไว้ มูลค่าของตราสารหนี้จะสูงกว่า มูลค่าหน้าตั๋ว และขายที่ premium V B = ฿100[PVIFA 7%, 10 ] + ฿1,000[PVIF 7%, 10 ] = ฿100[7.0236] + ฿1,000[0.5083] = ฿1,210.66

9 9 Sansanee Thebpanya School of Business Administration มูลค่าของตราสารหนี้ในแต่ละ ช่วงเวลา •ณ ตอนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าของตราสารหนี้ จะต้องเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว •ถ้า k d คงที่: –มูลค่าของ premium bond จะลดลงตามเวลา จนกระทั่งเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋วในตอนครบ กำหนด –มูลค่าของ discount bond จะสูงขึ้นตามเวลา จนกระทั่งเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว เมื่อครบกำหนด –มูลค่าของ par bond เท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว

10 10 Sansanee Thebpanya School of Business Administration หา YTM ของตราสารหนี้ประเภท 9% ซึ่งมีอายุ 10 ปี มูลค่าหน้าตั๋วเท่ากับ 1,000 บาท ออก ขายที่ราคา 887 บาท •ต้องหา k d จากสมการต่อไปนี้ K d = 10.91%

11 11 Sansanee Thebpanya School of Business Administration หา YTM ของตราสารหนี้ประเภท 9% ซึ่งมี อายุ 10 ปี มูลค่าหน้าตั๋ว เท่ากับ 1,000 บาท ออกขายที่ราคา 1,134.20 บาท •แก้สมการหาค่า YTM ของตราสารหนี้ได้เท่ากับ 7.08% ตราสารหนี้ขายที่ราคาpremium เนื่องจาก YTM < อัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ 1,134.20= 90[PVIFA k, 10 ] + 1,000[PVIF k, 10 ] ที่ k = 7%; V B = $1,140.47 ที่ k = 8%; V B = $1,067.10 k d = 7.08%

12 12 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยปีละสอง ครั้ง (Semiannual bonds) 1. คูณจำนวนปีด้วย 2 : จำนวนงวด = 2n 2. หาอัตราผลตอบแทนต่องวด = k d / 2 3. หารดอกเบี้ยรายปี (annual coupon) ด้วย 2

13 13 Sansanee Thebpanya School of Business Administration จงหามูลค่าของตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยปี ละสองครั้ง ตราสารหนี้มีอายุ 10 ปี อัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ถ้า k d = 14% V B = 50[PVIFA 7%, 20 ] + 1,000[PVIF 7%, 20 ] = 50[10.5940] + 1,000[0.2584] = 788.10 บาท

14 14 Sansanee Thebpanya School of Business Administration หา YTM ของหุ้นกู้อายุ 10 ปี จ่าย ดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในอัตรา 8% ต่อปี ราคา par ฿ 1,000 ราคาตลาดเท่ากับ ฿ 875.38 40 k d =? 1,000 PV 1. PV 19 PV 20 875.38 หา k d !!... 0 1 19 20

15 15 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 875.38 40 [PVIFA i, 20 ] + 1,000[PVIF i, 20 ] = 5% = i K d = i  2 = 10%


ดาวน์โหลด ppt 7-1 การประเมินราคาตราสารหนี้ •ลักษณะที่สำคัญของตราสาร หนี้ •การหามูลค่าของตราสารหนี้ •การวัดอัตราผลตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google