งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (3)

2 สรุปสูตรการคำนวณ FV, PV, FVA, PVA FV n = PV(1+i) n = (FVIF i,n ) PV = FV n /(1+i) n = (PVIF i,n ) FVA n = CFA(FVIFA i,n ) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกสิ้นงวด FVA n = CFA(FVIFA i,n )(1+i) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกต้นงวด PVA = CFA(PVIFA i,n ) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกสิ้นงวด PVA = CFA(PVIFA i,n )(1+i) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกต้นงวด PVA = CFA/i

3 การคำนวณค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ที่มีจำนวนแตกต่างกันในแต่ละงวด PV = [CF 1 /[(1+i) 1 ] + [CF 2 /(1+i) 2 ] + … + [CF n /(1+i) n ] ตัวอย่าง นาย ก. ชวนท่านมาลงทุนโดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวน เงินที่จะได้รับตอบแทนในแต่ละงวดดังนี้ งวดที่ (n) เงินสดรับ (CF n ) 1100 2200 3300 4 0 5900 ถ้าขณะนี้ท่านมีโอกาสลงทุนที่ให้ผลตอบแทน 8% ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าท่านควรจะจ่ายเงินลงทุนกับนาย ก. ขณะนี้เท่าใด

4 การคำนวณค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ที่มีจำนวนแตกต่างกันในแต่ละงวด PV = [CF 1 /[(1+i) 1 ] + [CF 2 /(1+i) 2 ] + … + [CF n /(1+i) n ] งวดที่ (n) เงินสดรับ (CF n )PV 1100100/(1+.08) 1 = 92.59 2200200/(1+.08) 2 = 171.46 3300300/(1+.08) 3 = 238.14 4 0 0/(1+.08) 4 = 0 5900900/(1+.08) 5 = 612.54 1,114.73

5 การคำนวณมูลค่าทบต้นของกระแสเงินสด ที่มีจำนวนแตกต่างกันในแต่ละงวด FV = [CF 1 (1+i) n-1 ] + [CF 2 (1+i) n-2 ] + … + [CF t (1+i) n-t ] ตัวอย่าง นาย ก. วางแผนที่จะนำเงินไปฝากธนาคารทุกสิ้นปี ดังต่อไปนี้ สิ้นปีที่ (n) เงินฝาก (CF n ) 1100 2200 3300 4 0 5900 ถ้าหากธนาคารให้ดอกเบี้ย 8% ต่อปี ณปลายปีที่ 5 นายก. จะมีเงินฝาก ธนาคารจำนวนเท่าใด

6 การคำนวณมูลค่าทบต้นของกระแสเงินสด ที่มีจำนวนแตกต่างกันในแต่ละงวด FV = [CF 1 (1+i) n-1 ] + [CF 2 (1+i) n-2 ] + … + [CF t (1+i) n-t ] งวดที่ (n) เงินฝาก (CF n )FV 1100100(1+.08) 4 = 136.05 2200200(1+.08) 3 = 251.94 3300300(1+.08) 2 = 349.92 4 0 0(1+.08) 1 = 0 5900900(1+.08) 0 = 900.00 1,637.91

7 การคำนวณอัตราดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละต่อปี (APR – Annual Percentage Rate) การคำนวณดอกเบี้ยเป็นอัตราที่แท้จริงต่อปี (EAR – Effective Annual Interest Rate)

8 อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (APR) APR = i x m i - อัตราดอกเบี้ยต่องวด m - จำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยใน 1 ปี

9 ตัวอย่างการคำนวณ APR ตัวอย่าง นายก. ให้นายข. กู้เงิน 100,000 บาท โดยนายข. ต้องชำระเงินต้นบวก 20% ของเงินต้น และต้องชำระคืนเมื่อครบ 6 เดือน นายก. คิดดอกเบี้ย 20% ต่อ 6 เดือน i = 0.20 จำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยต่อปี m = 2 APR = i x m = 0.20 x 2 = 0.40 APR = 40% ต่อปี

10 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (EAR) EAR = (1+ i/m) mn - 1 i - อัตราดอกเบี้ยต่อปี m - จำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยใน 1 ปี n - จำนวนปี

11 ตัวอย่างการคำนวณ APR ตัวอย่าง นายก. ให้นายข. กู้เงิน 100,000 บาท โดยนายข. ต้องชำระเงินต้นบวก 20% ของเงินต้น และต้องชำระคืนเมื่อครบ 6 เดือน นายก. คิดดอกเบี้ย 20% ต่อ 6 เดือน i = 0.40 ต่อปี จำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยต่อปี m = 2 จำนวนปี = n = 1 EAR = (1+ i/m) mn – 1 = (1+ 0.40/2) 2x1 – 1 = 0.44 EAR = 44% ต่อปี

12 หลักการเงิน (00920208) บทที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยง (1)

13 ผลตอบแทน วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ - เพื่อทำให้ มูลค่ากิจการสูงสุด การพิจารณาผลตอบแทน = พิจารณาจากกระแส เงินสดจากการลงทุนนั้นๆ ไม่ใช่กำไรทางบัญชี

14 อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน = ( เงินสดรับปลายงวด - เงินลงทุนต้นงวด + เงินสดรับระหว่าง งวด ) เงินลงทุนต้นงวด ตัวอย่าง ถ้านาย ก. ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ABC ในราคาหุ้นละ 80 บาท ถือไว้ครบ 1 ปี ได้รับเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท และสิ้นปีขายหุ้น ต่อได้ในราคาหุ้นละ 86 บาท อัตราผลตอบแทน = (86-80+2)/80 = 0.10 หรือ 10%

15 ความเสี่ยง ความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) ความเสี่ยงในอำนาจซื้อ (purchasing power risk) ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ (reinvestment rate risk)


ดาวน์โหลด ppt หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google