งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร ค่าตอบแทน Managing compensation อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร ค่าตอบแทน Managing compensation อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร ค่าตอบแทน Managing compensation อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี

2 2 ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน ซึ่งจ่ายเป็นประจำซึ่งมักจะ มีปริมาณเท่ากันในทุกรอบเวลา เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น รางวัลและผลตอบแทนตามผลงาน ซึ่ง มักจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนส่วนนี้โดย แปรผันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ค่าตอบแทนทางอ้อม หรือสิทธิประโยชน์ ของพนักงาน เป็นการจัดสรรสิทธิประโยชน์ ให้แก่พนักงาน ซึ่งมีทั้งสิทธิประโยชน์ตาม กฎหมาย เช่น ประกันสังคม หรือสิทธิอื่นๆ เช่น รถรับส่งพนักงาน การให้กู้ยืมล่วงหน้า เป็นต้น

3 3 กระบวนการบริหาร ค่าตอบแทน การ วิเคราะห์ งาน (JD- JS) นโยบาย ค่าตอบแท น การสำรวจ ตลาดแรงง าน นำผลการ พิจารณา ไปปฏิบัติ สื่อสารกับ พนักงาน และ ติดตามผล พิจารณา การจ่าย ค่าตอบแท น โครงสร้าง ค่าตอบแท น การ ประเมิน คุณค่าของ งาน การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน

4 4 เกณฑ์การออกแบบ ระบบค่าตอบแทน การพิจารณาความเท่าเทียมของค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนคงที่กับค่าตอบแทนผันแปร การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานกับการจ่ายค่าตอบแทน ตามสมาชิกภาพ การจ่ายค่าตอบแทนเป็นงานหรือเป็นบุคคล การจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้ฐานของความรู้หรือฐานของ ทักษะ การจ่ายค่าตอบแทนระบบเดียวหรือมากกว่า 1 ระบบ ( ผู้บริหารกับพนักงานทั่วไป ) การจ่ายค่าตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าตลาด การจูงใจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน การจ่ายค่าตอบแทนเป็นความลับหรือเปิดเผย การรวบอำนาจหรือกระจายอำนาจการตัดสินใจจ่าย ค่าตอบแทน

5 5 หลักความเท่าเทียม (Equity Theory) ความเท่าเทียมภายในองค์กร (Internal equity) การรับรู้ถึงความยุติธรรมของการจ่าย ค่าตอบแทนภายในองค์กร ความเท่าเทียมภายนอกองค์กร (External equity) การรับรู้ถึงความยุติธรรม ของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานใน องค์กรอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งงาน ของตนเอง

6 6 หลักความเท่าเทียม (Equity Theory) ผลลัพธ์ (Outcome) คนอื่น ความทุ่มเท (Input) ผลลัพธ์ (Outcome) เรา ความทุ่มเท (Input) = Outcome คนอื่น 12% Input 70 % Outcome เรา 12% Input 100% < ถ้าเราทำงาน มากกว่าแต่ได้ ผลตอบแทน เท่ากับคนที่ ทำงานน้อยกว่า เราจะรู้สึกว่าเกิด ความไม่ยุติธรรม ขึ้น ดังนั้นจึงลด ความทุ่มเทลง

7 7 ตัวแบบตลาดแรงงาน (Labor Market Model) อุปทานแรงงาน (Labor supply) หมายถึง จำนวน แรงงานใน ตลาดแรงงานที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามที่ องค์กรต้องการ อุปสงค์แรงงาน (Labor demand) หมายถึง จำนวน แรงงานที่องค์กร ต้องการในอนาคต ค่าแร ง แรงง าน Supply Demand W N

8 8 เครื่องมือวางแผน ค่าตอบแทน การวางแผนค่าตอบแทนบนฐานของงาน (Job-based compensation plans) จะ พิจารณาจากคุณค่าของงานหรือตำแหน่งต่อ องค์กร การจ่ายค่าตอบแทนบนฐานของทักษะ (Skill-based compensation plans) คือ การวางแผนค่าตอบแทนโดยพิจารณาจาก ทักษะ ความสามารถต่างๆที่สามารถสร้าง คุณค่าแก่องค์กร

9 9 ตัวอย่าง โครงสร้างการจ่าย ค่าตอบแทนบนฐานของงาน Grad e JobsNumber of Position Pay/Hour 6Chef2850 – 1,200 5Manager1480 – 880 4Assistant Manager2340 – 520 3General Cook5300 – 360 3Clerk1300 – 360 2Server40280 – 320 2Hostess4280 – 320 2Cashier3280 – 320 1Kitchen Helper2260 – 290 1Dish Washer3260 – 290 1Security Guard2260 – 290

10 10 การจ่ายค่าตอบแทนบน ฐานของทักษะ รู้ลึก หรือเชี่ยวชาญในด้านในด้านหนึ่ง โดยเฉพาะ (Depth skills) รู้กว้าง หรือมีความรู้ที่หลากหลายแขนง หรือสาขาวิชา (Horizontal or breadth skills) รู้ตรงจุด หรือมีความรู้ที่สามารถนำมาใช้ใน การทำงานหรือแก้ปัญหาของตนได้ (Vertical skills)

11 11 ตัวอย่าง โครงสร้างการจ่าย ค่าตอบแทนบนฐานของทักษะ Skill s JobsPay 5 พัฒนาเมนูใหม่ๆและสามารถใช้ประโยชน์ จากสิ่งของที่เหลือได้ ( เช่น อาหาร ) สามารถจัดการและควบคุมงานทั้งหมดได้ 850 – 1,200 5 สามารถปรุงอาหารตามตำราอาหารและ จัดเตรียมอาหารได้เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในครัวได้ สามารถสามารถตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานอาหารได้ 480 – 880 4 สามารถจัดการตารางอาหารและควบคุมคลัง วัตถุดิบได้ สามารถสามารถบริหารงานในห้องอาหารได้ เป็นอย่างดี 300 – 520 3 สามารถต้อนรับลูกค้าและจัดโต๊ะได้ สามารถนำอาหารขึ้นโต๊ะได้ สามารถช่วยเตรียมอาหารในครัวได้ 280 – 320 2 สามารถล้างจานได้สะอาด สามารถทำความสะอาดโต๊ะได้ 260 – 290

12 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจ่ายค่าตอบแทน ค่าแรงขั้นต่ำ (Minimum Wages) ค่าล่วงเวลา (Overtime)

13 Suwit Srimai Faculty of Technology & Management Prince of Songkla University, Thailand e-mail : suwit.s@psu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร ค่าตอบแทน Managing compensation อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google