งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาดัชนีการ เกษียณอายุข้าราชการและ พนักงานของรัฐ: รายงาน เบื้องต้น โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาดัชนีการ เกษียณอายุข้าราชการและ พนักงานของรัฐ: รายงาน เบื้องต้น โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาดัชนีการ เกษียณอายุข้าราชการและ พนักงานของรัฐ: รายงาน เบื้องต้น โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หลักการและเหตุผล สังคมไทยกำลังเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงวัย” สังคมไทยกำลังเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงวัย” จำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ทำให้ “อัตราการพึ่งพิง” (dependency ratio) เพิ่มสูงขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ทำให้ “อัตราการพึ่งพิง” (dependency ratio) เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับสภาพที่กำลังเกิดขึ้น จึงควรมี การศึกษาเกี่ยวกับดัชนีการเกษียณอายุ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับสภาพที่กำลังเกิดขึ้น จึงควรมี การศึกษาเกี่ยวกับดัชนีการเกษียณอายุ นอกจากนี้ ผู้สูงวัยในปัจจุบันยังสามารถทำงานได้ ล่วงเลยอายุที่เคยกำหนดให้เป็นอายุเกษียณแต่เดิม นอกจากนี้ ผู้สูงวัยในปัจจุบันยังสามารถทำงานได้ ล่วงเลยอายุที่เคยกำหนดให้เป็นอายุเกษียณแต่เดิม

3 การศึกษาในรอบสองเดือน โครงการได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีการ เกษียณอายุจากแหล่งต่างๆ โครงการได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีการ เกษียณอายุจากแหล่งต่างๆ กำลังจัดเตรียมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และ นำเสนอผลการศึกษาเพื่อขอความแนะนำ ฯลฯ เพื่อ สรุปเป็นแนวนโยบายและผลการศึกษา ในเดือน ธันวาคมนี้ กำลังจัดเตรียมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และ นำเสนอผลการศึกษาเพื่อขอความแนะนำ ฯลฯ เพื่อ สรุปเป็นแนวนโยบายและผลการศึกษา ในเดือน ธันวาคมนี้

4 รายงานของ Cato Institute ในปี ค.ศ. 2004 วุฒิสภาของสหรัฐฯได้มอบหมายให้ สถาบัน Cato ทำการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดอายุ เกษียณตายตัว (mandatory retirement age) ในปี ค.ศ. 2004 วุฒิสภาของสหรัฐฯได้มอบหมายให้ สถาบัน Cato ทำการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดอายุ เกษียณตายตัว (mandatory retirement age) ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลควรค่อยยกเลิกการกำหนด อายุเกษียณดังกล่าว และให้การว่าจ้างข้าราชการ เป็นไปตามสัญญาจ้าง ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลควรค่อยยกเลิกการกำหนด อายุเกษียณดังกล่าว และให้การว่าจ้างข้าราชการ เป็นไปตามสัญญาจ้าง

5 หากข้าราชการยังสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพดี ก็ ควรจะจ้างต่อไป หากข้าราชการยังสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพดี ก็ ควรจะจ้างต่อไป แต่ก็มีมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ข้าราชการ สามารถเลือกตัดสินใจได้เองว่า เมื่อใดควรจะ เกษียณอายุตนเอง แต่ก็มีมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ข้าราชการ สามารถเลือกตัดสินใจได้เองว่า เมื่อใดควรจะ เกษียณอายุตนเอง

6 การบังคับอายุเกษียณ ในอดีตการกำหนดอายุเกษียณตายตัวมีความจำเป็น เนื่องจากพัฒนาการทางสาธารณสุขยังไม่ดีเพียงพอ ทำให้คนอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป ไม่สามารถทำงาน ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ในอดีตการกำหนดอายุเกษียณตายตัวมีความจำเป็น เนื่องจากพัฒนาการทางสาธารณสุขยังไม่ดีเพียงพอ ทำให้คนอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป ไม่สามารถทำงาน ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้ว แต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้ว นอกจากนี้ ปัจจุบันก็ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างดี แม้อายุจะมากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันก็ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างดี แม้อายุจะมากขึ้น

7 นอกจากนี้ การที่เด็กเกิดใหม่น้อยลง ก็ทำให้การหา บุคลากรมาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุออกไปทำได้ยาก ขึ้น นอกจากนี้ การที่เด็กเกิดใหม่น้อยลง ก็ทำให้การหา บุคลากรมาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุออกไปทำได้ยาก ขึ้น ในสหรัฐฯมีกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยอายุ (Anti-age Discrimination) ซึ่งหมายความว่า ห้ามมิ ให้นายจ้างเลิกการจ้าง หรือไม่รับพนักงานเข้าทำงาน ด้วยเหตุเรื่องอายุเท่านั้น ในสหรัฐฯมีกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยอายุ (Anti-age Discrimination) ซึ่งหมายความว่า ห้ามมิ ให้นายจ้างเลิกการจ้าง หรือไม่รับพนักงานเข้าทำงาน ด้วยเหตุเรื่องอายุเท่านั้น กฎหมายนี้ทำให้การกำหนดอายุเกษียณตายตัวไม่ จำเป็นนัก เพราะบริษัทจำเป็นต้องมี package เพื่อจูง ใจให้พนักงานเกษียณอายุ กฎหมายนี้ทำให้การกำหนดอายุเกษียณตายตัวไม่ จำเป็นนัก เพราะบริษัทจำเป็นต้องมี package เพื่อจูง ใจให้พนักงานเกษียณอายุ

8 ข้อควรระวัง อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ก็ได้เตือนไว้ว่า การยกเลิกการ กำหนดอายุเกษียณตายตัวไปเลยในทันที อาจ ก่อให้เกิดผลเสีย อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ก็ได้เตือนไว้ว่า การยกเลิกการ กำหนดอายุเกษียณตายตัวไปเลยในทันที อาจ ก่อให้เกิดผลเสีย ตัวอย่างได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐฯ ที่ได้ยกเลิก อายุเกษียณไปในทันที ทำให้คณาจารย์อยู่กันจนอายุ มากๆ เกิดปัญหาแรงงานไม่หมุนเวียน และ ตลาดแรงงานอาจารย์หดตัวลงอย่างมาก ตัวอย่างได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐฯ ที่ได้ยกเลิก อายุเกษียณไปในทันที ทำให้คณาจารย์อยู่กันจนอายุ มากๆ เกิดปัญหาแรงงานไม่หมุนเวียน และ ตลาดแรงงานอาจารย์หดตัวลงอย่างมาก สิ่งสำคัญก็คือ ในสายตาของผู้รายงาน อาจารย์มหาวิ ยาลัยไม่มีการประเมินผลงาน ทำให้อยู่ไปได้เรื่อยๆโดย ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมาก ซึ่งทำให้เกิดผลเสียแก่ หน่วยงานโดยรวม สิ่งสำคัญก็คือ ในสายตาของผู้รายงาน อาจารย์มหาวิ ยาลัยไม่มีการประเมินผลงาน ทำให้อยู่ไปได้เรื่อยๆโดย ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมาก ซึ่งทำให้เกิดผลเสียแก่ หน่วยงานโดยรวม

9 ข้อเสนอ ผู้รายงานได้เสนอว่า ควรค่อยๆยกเลิกการกำหนดอายุ เกษียณเป็นระยะๆ แทนที่จะยกเลิกไปเลย และมี มาตรการทดแทนที่เหมาะสม ได้แก่ package เกี่ยวกับ การจูงใจให้เกษียณตนเอง ผู้รายงานได้เสนอว่า ควรค่อยๆยกเลิกการกำหนดอายุ เกษียณเป็นระยะๆ แทนที่จะยกเลิกไปเลย และมี มาตรการทดแทนที่เหมาะสม ได้แก่ package เกี่ยวกับ การจูงใจให้เกษียณตนเอง

10 ทางเลือกสำหรับประเทศไทย ในอนาคต ประเทศไทยอาจตัดสินใจยกเลิกการกำหนด อายุเกษียณตายตัว โดยอาจค่อยๆทำไปเช่นเดียวกับที่ รายงานนี้เสนอ ในอนาคต ประเทศไทยอาจตัดสินใจยกเลิกการกำหนด อายุเกษียณตายตัว โดยอาจค่อยๆทำไปเช่นเดียวกับที่ รายงานนี้เสนอ ก่อนถึงเวลานั้น ก็อาจมีการกำหนดดัชนีการ เกษียณอายุ โดยพิจารณาถึงลักษณะของสาขาอาชีพ ต่างๆของข้าราชการและพนักงานของรัฐ ซึ่งโครงการนี้ จะพัฒนาต่อไป ก่อนถึงเวลานั้น ก็อาจมีการกำหนดดัชนีการ เกษียณอายุ โดยพิจารณาถึงลักษณะของสาขาอาชีพ ต่างๆของข้าราชการและพนักงานของรัฐ ซึ่งโครงการนี้ จะพัฒนาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาดัชนีการ เกษียณอายุข้าราชการและ พนักงานของรัฐ: รายงาน เบื้องต้น โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google