งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM คืออะไร?? การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการ (Management) คือ กระบวนการที่ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำ ให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร โดยใช้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM คืออะไร?? การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการ (Management) คือ กระบวนการที่ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำ ให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร โดยใช้การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM คืออะไร?? การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการ (Management) คือ กระบวนการที่ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำ ให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร โดยใช้การ วางแผน การจัดองค์กร และมอบหมายงาน การใช้ ทักษะผู้นำ และการ สร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการ ติดตาม และการ ควบคุมงาน

2 ความรู้ (Knowledge) คือ  สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา ค้นคว้า ประสบการณ์ ความสามารถเชิงปฏิบัติและ ทักษะ  ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ ได้รับมาจาก ประสบการณ์  สิ่งที่ได้รับจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ  องค์วิชาในแต่ละสาขา

3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ กระบวนการในการวางแผน ดำเนินการ และการประเมินการดำเนินการที่เกี่ยวกับ ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

4 ภารกิจที่เราทำเป็นประจำไม่ ว่าเป็นงานที่บ้าน หรือที่ทำงาน ตัวอย่างง่ายๆ เช่น การซักผ้า เรา ต้องการซักให้เสร็จเร็วและสะอาด ภารกิจที่เราทำเป็นประจำไม่ ว่าเป็นงานที่บ้าน หรือที่ทำงาน ตัวอย่างง่ายๆ เช่น การซักผ้า เรา ต้องการซักให้เสร็จเร็วและสะอาด ดังนั้นต้องเริ่มคิดว่า ควรเริ่ม แยกเสื้อผ้าที่สกปรกน้อย สกปรก มาก แยกผ้าที่สีตก ผ้าขาว ถ้าเรา ไม่คิดถึงการจัดการความรู้ เรา อาจจะไม่ได้ทำให้การซักผ้าดีขึ้น แต่ที่ทำให้เสร็จเร็วนั้น เป็นเพราะ ความเคยชินที่ทำประจำทุกวัน จึง กลายเป็นความรู้ที่ฝังลึก (tacit knowledge) ดังนั้นต้องเริ่มคิดว่า ควรเริ่ม แยกเสื้อผ้าที่สกปรกน้อย สกปรก มาก แยกผ้าที่สีตก ผ้าขาว ถ้าเรา ไม่คิดถึงการจัดการความรู้ เรา อาจจะไม่ได้ทำให้การซักผ้าดีขึ้น แต่ที่ทำให้เสร็จเร็วนั้น เป็นเพราะ ความเคยชินที่ทำประจำทุกวัน จึง กลายเป็นความรู้ที่ฝังลึก (tacit knowledge) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ

5 แต่ถ้าเรา KM ในขณะที่ซัก ผ้า คิดว่าจะทำอย่างไรให้เสร็จ เร็วขึ้น ช่วยลดเวลา ทำให้ดีกว่า เดิม เราสามารถพัฒนาการซัก ผ้าให้ดีขึ้นได้ แล้วถ้าสอนให้คน ใกล้ชิดหรือแนะนำเพื่อน เรา สามารถบอกสิ่งที่ควรระวังได้ เช่น ผ้าที่สีตกควรแยกก่อน เราสามารถพัฒนาการซัก ผ้าให้ดีขึ้นได้ แล้วถ้าสอนให้คน ใกล้ชิดหรือแนะนำเพื่อน เรา สามารถบอกสิ่งที่ควรระวังได้ เช่น ผ้าที่สีตกควรแยกก่อน ทำให้คนที่ต้องการรู้นั้นไม่ ต้องลองผิดลองถูก ตัวอย่างนี้ ถ้ามีการบันทึกไว้ถือว่าเป็น แหล่งความรู้หรือคลังความรู้ใน การซักผ้า นั่นเอง ทำให้คนที่ต้องการรู้นั้นไม่ ต้องลองผิดลองถูก ตัวอย่างนี้ ถ้ามีการบันทึกไว้ถือว่าเป็น แหล่งความรู้หรือคลังความรู้ใน การซักผ้า นั่นเอง

6  สามารถพัฒนาความรู้ของ ตัวเอง  สามารถดูขั้นตอน หรือวิธีการ ทำงานที่ดีกว่าของ คนอื่นในการทำงานแบบ เดียวกับเรา คนอื่นในการทำงานแบบ เดียวกับเรา  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ทำให้เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาวิธีการทำงานของ ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ตนเองให้ดียิ่งขึ้น  ทำให้เราสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้กับคนอื่นได้  สามารถพัฒนาความรู้ของ ตัวเอง  สามารถดูขั้นตอน หรือวิธีการ ทำงานที่ดีกว่าของ คนอื่นในการทำงานแบบ เดียวกับเรา คนอื่นในการทำงานแบบ เดียวกับเรา  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ทำให้เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาวิธีการทำงานของ ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ตนเองให้ดียิ่งขึ้น  ทำให้เราสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้กับคนอื่นได้ KM ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างไร

7 การจัดการความรู้ในองค์กร คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่ อยู่ในองค์กร ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัว บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

8  สร้างนวัตกรรม โดยการส่งเสริม ให้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่ อย่างเต็มที่  เพิ่มคุณภาพการบริการ  ลดอัตราการลาออก โดยการให้ ความสำคัญกับความรู้ ของบุคลากร ของบุคลากร  ลดเวลาการบริการและลด ค่าใช้จ่าย โดยจำกัดกระบวนการ ที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงาน ที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงาน  ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม ผลผลิตให้กับทุกหน่วยงาน ขององค์กร ขององค์กร  สร้างนวัตกรรม โดยการส่งเสริม ให้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่ อย่างเต็มที่  เพิ่มคุณภาพการบริการ  ลดอัตราการลาออก โดยการให้ ความสำคัญกับความรู้ ของบุคลากร ของบุคลากร  ลดเวลาการบริการและลด ค่าใช้จ่าย โดยจำกัดกระบวนการ ที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงาน ที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงาน  ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม ผลผลิตให้กับทุกหน่วยงาน ขององค์กร ขององค์กร การจัดการความรู้ที่ดี... จะช่วยให้องค์กร

9 ที่มา / แหล่งอ้างอิง : เวปไซต์ http://www.dpu.ac.th/kms/about.ht ml km.naraed2.org/modules.php?na me=News&file=article&sid=308 - 25k - http://www.ecba.tsu.ac.th/web/th/e cbakm/Doc/km.pdf ที่มา / แหล่งอ้างอิง : เวปไซต์ http://www.dpu.ac.th/kms/about.ht ml km.naraed2.org/modules.php?na me=News&file=article&sid=308 - 25k - http://www.ecba.tsu.ac.th/web/th/e cbakm/Doc/km.pdf ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวอัญชนา คล่องไชยชน งานจัดการความรู้ งานจัดการความรู้ สำนักงานประกันคุณภาพ การศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร


ดาวน์โหลด ppt KM คืออะไร?? การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการ (Management) คือ กระบวนการที่ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำ ให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร โดยใช้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google