งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

2 2 ทำไมต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน กระบวนการวางแผนและบริหารโครงการที่ผ่าน มา ยังไม่ได้คำนึงการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก ปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในภายนอกที่จะส่งผลต่อ ความสำเร็จของโครงการ ทำให้โครงการไม่ บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ ส่งผลให้การใช้ งบประมาณไม่เกิดประสิทธิภาพได้ ประชาชน ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ จะไม่ได้รับ ประโยชน์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในจึง เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการวางแผน เตรียมพร้อม ในการดำเนินการให้แผนงาน โครงการ บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่ กำหนดไว้

3 3 ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาสและความรุนแรง) เลือกวิธีจัดการความเสี่ยง ติดตาม/ทบทวน

4 4 ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบกับความสำเร็จของโครงการ ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านกฏหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม / ภัยธรรมชาติ

5 5 ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม ( ) ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล ( ) การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ( ) การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหาร ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ) ความร่วมมือของผู้บริหารภายใน องค์การ ( ) ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานของ องค์กร ( ) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ) อื่น ๆ

6 6 ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ ( ) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ( ) ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ( ) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ( ) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง เหล็ก ฯลฯ ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ …...…….

7 7 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ( ) ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( ) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ( ) ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย ( ) กฎหมายไม่ครอบคลุม ( ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ ทันสมัย ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ( ) การเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง ( ) อื่น ๆ

8 8 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ( ) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ( ) การล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมี เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ( ) ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่ จนเกินไป ( ) อื่น ๆ

9 9 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ ( ) การขาดแคลนบุคลากร ( ) การขาดแคลนทรัพยากร ( ) การขาดแคลนวัตถุดิบ ( ) ความไม่แน่นอนของความต้องการ ( อุป สงค์ ) ของผลผลิต โครงการในตลาด ( ) ความไม่แน่นอนของการได้รับ งบประมาณในแต่ละปี ( ) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอ โครงการ ( ) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำเนินการ ( ) กลไกในการดำเนินงานไม่เหมาะสม ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ …...…….

10 10 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ ( ) การก่อความไม่สงบ ( ) สงคราม ( ) น้ำท่วม ( ) พายุไต้ฝุ่น ( ) โคลนถล่ม ( ) แผ่นดินไหว ( ) ภัยแล้ง ( ) โรคระบาด ( ) อื่น ๆ

11 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยง มิติในการประเมินความเสี่ยงเกณฑ์การประเมิน โอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูง หรือ ต่ำ ระดับความรุนแรงยอมรับได้ หรือ ยอมรับไม่ได้ ความสามารถในการบริหารจัดการ * จัดการได้ หมายถึง การจัดการความเสี่ยงจน ระดับความรุนแรงอยยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จัดการได้* หรือ จัดการไม่ได้

12 12 การประเมินความเสี่ยง โอกาสในเกิด (ต่ำ) ผลกระทบ (สูง ยอมรับไม่ได้) โอกาสในเกิด (สูง) ผลกระทบ (สูงยอมรับไม่ได้) โอกาสในเกิด (ต่ำ) ผลกระทบ (ต่ำ ยอมรับได้) โอกาสในเกิด (สูง) ผลกระทบ (ต่ำ ยอมรับได้) โอกาสในการเกิดความเสี่ยง ความรุนแรง ของผลกระทบ สูง (ยอมรับไม่ได้) ต่ำ (ยอมรับได้) ต่ำสูง

13 13 การจัดการความเสี่ยง ลดความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์ ที่ตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ (adverse event) ลดขนาดของการสูญเสีย อันเนื่องจาก adverse event หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ

14 14 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (1) ลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction)  ลดระดับความรุนแรง  ลดความเป็นไปได้ในการเกิด การโอนถ่ายความเสี่ยง (Risk Transfer)  โอนถ่ายโดยใช้สัญญา (Contractual Transfer) เช่น จ้างผู้ดำเนินการภายนอก (outsourcing)  โอนถ่ายโดยใช้การทำประกัน (Insurance)

15 15 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (2) การแบ่งรับความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อื่น / หน่วยงานอี่นร่วมกับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผิดชอบผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการแบ่งรับความเสี่ยงอาจจะทำได้โดยกลไก ของสัญญา เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจะ กำหนดไว้ในสัญญาจ้างว่า หากผลกระทบจากความ เสี่ยงบางตัว ( ต้นทุนที่ผันผวน เป็นต้น ) ที่เกิดขึ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) คือ การใช้วิธีการ ดำเนินงานโครงการที่สามารถทำให้ความ เสี่ยงกระจายออกเป็นหลายส่วน ซึ่งจะทำให้ ความเสี่ยงที่แบ่งออกเป็นหลายภาคส่วน เหล่านั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เช่น การใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหลาย แหล่ง การใช้เทคโนโลยีหลากหลายแบบ เป็นต้น

16 16 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (3) การแบกรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่หน่วยงานเจ้าของ โครงการแบกรับความเสี่ยงไว้จัดการเอง ภายในหน่วยงาน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) ความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้ วิธีการต่าง ๆ ข้างต้นในการจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงควรจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง เช่น การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง เปลี่ยนวิธีการดำเนินการที่ใช้อยู่ เป็นวิธีอื่น เป็นต้น นอกจากแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้น การจัดการความเสี่ยงยัง รวมถึงการสร้างระบบเฝ้าระวัง มีสัญญาณ เตือนภัย รวมถึงการมีแผนฉุกเฉิน ( เช่น แผน อพยพ เป็นต้น ) รองรับการดำเนินการด้วย

17 17 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google