งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ชุมชนแนวปฏิบัติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ชุมชนแนวปฏิบัติ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ชุมชนแนวปฏิบัติ”
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา น. ณ ห้องประชุมมงคลสุช

2

3

4

5

6 สิ่งที่กลุ่ม CoP อาจจะได้รับจากมหาวิทยาลัย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25.-/คน/มื้อ ในกรณีที่จัดทั้งวัน /คน/วัน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(ลักษณะบรรยาย) 600.-/คน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (ให้เป็นของที่ระลึก เช่น เสื้อ KM มหาวิทยาลัย/ KM คณะฯ) ค่าของรางวัล (อาจจะเบิกได้) ลักษณะการเบิกจ่ายเป็นรายครั้ง / โดยคณะฯ ต้องสำรองจ่ายก่อน และทำเบิกไปยังมหาวิทยาลัย และกองคลังจะทำการโอนเงินให้คณะฯ กลับคืน) หมายเหตุ : ในการขอการขอทุนอุดหนุนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยจะดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

7 ตัวอย่างการยื่นเสนอโครงการ
แบบฟอร์ม ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ Q-Talk เสวนาจิบน้ำชาอาจารย์ เสวนาจิบน้ำชาบุคลากร วิศวกรรมศาสตร์ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ชุมชนแนวปฏิบัติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google