งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาการจัดการความรู้ในองค์การ(KM) ครั้งที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาการจัดการความรู้ในองค์การ(KM) ครั้งที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาการจัดการความรู้ในองค์การ(KM) ครั้งที่ 6
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

2 กำหนดการ: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุม 101 น. พิธีเปิดโดย รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ น. ประชุมระดมสมองในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายในสำนักฯ* • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย • ฝ่ายสารสนเทศ - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศของมก. วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

3 กำหนดการ: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
น. • ฝ่ายบริการและฝึกอบรม - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม • ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์สนับสนุนการวิจัย 10.30 – น. หัวหน้าฝ่ายนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของฝ่าย 11.30 – น. สรุปแผนยุทศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาการจัดการความรู้ในองค์การ(KM) ครั้งที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google