งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาการจัดการความรู้ใน องค์การ (KM) ครั้งที่ 6 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-12.00 น. ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาการจัดการความรู้ใน องค์การ (KM) ครั้งที่ 6 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-12.00 น. ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาการจัดการความรู้ใน องค์การ (KM) ครั้งที่ 6 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักบริการ คอมพิวเตอร์

2 กำหนดการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุม น. พิธีเปิดโดย รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนัก บริการคอมพิวเตอร์ โดย รศ. ดร. บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ น. ประชุมระดมสมองในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายใน สำนักฯ * • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย • ฝ่ายสารสนเทศ - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศของ มก. วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

3 กำหนดการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ น. • ฝ่ายบริการและฝึกอบรม - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม • ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ วิทยากร : หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป • ทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเครือข่ายและ คอมพิวเตอร์สนับสนุนการวิจัย – น. หัวหน้าฝ่ายนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของฝ่าย – น. สรุปแผนยุทศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดย รศ. ดร. บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาการจัดการความรู้ใน องค์การ (KM) ครั้งที่ 6 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-12.00 น. ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google