งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551

2 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญ ชา 1

3 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 • งบประมาณ ___________ บาท (%) • ผลการใช้จ่าย ___________ บาท (%) – เบิกจ่าย __________ บาท – อยู่ระหว่างดำเนินการ __________ บาท – คงเหลือ __________ บาท 2

4 ภาพรวมผลการดำเนินงานของ หน่วยงานตามภารกิจ 3

5 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน...... กิจกรรม หน่วย นับ ทั้งปี แผนผล สิ้นสุดไตร มาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลาย แผนงาน 4

6 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน ( ถ้ามี ) 1) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ ……( เปรียบเทียบแผน / ผล ).. • ปัญหาอุปสรรค.............................................................. • แนวทางแก้ไข................................................................. 2) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ …( เปรียบเทียบแผน / ผล ). • ปัญหาอุปสรรค............................................................... • แนวทางแก้ไข................................................................. 5

7 รูปแบบการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ของศูนย์ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551

8 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญ ชา ฝ่าย งาน 1

9 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 • งบประมาณ ___________ บาท (%) • ผลการใช้จ่าย ___________ บาท (%) – เบิกจ่าย __________ บาท – อยู่ระหว่างดำเนินการ __________ บาท – คงเหลือ __________ บาท 2

10 ภาพรวมผลการดำเนินงานของ หน่วยงานตามภารกิจ 3

11 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน...... กิจกรรม หน่วย นับ ทั้งปี แผนผล สิ้นสุดไตร มาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลาย แผนงาน 4

12 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน ( ถ้ามี ) 1) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ ……( เปรียบเทียบแผน / ผล ).. • ปัญหาอุปสรรค.............................................................. • แนวทางแก้ไข................................................................. 2) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ …( เปรียบเทียบแผน / ผล ). • ปัญหาอุปสรรค............................................................... • แนวทางแก้ไข................................................................. 5

13 รูปแบบการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ของสำนักงาน ( สำนักงานวิชาการ สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551

14 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญ ชา ฝ่าย งาน 1

15 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 • งบประมาณ ___________ บาท (%) • ผลการใช้จ่าย ___________ บาท (%) – เบิกจ่าย __________ บาท – อยู่ระหว่างดำเนินการ __________ บาท – คงเหลือ __________ บาท 2

16 ภาพรวมผลการดำเนินงานของ หน่วยงานตามภารกิจ 3

17 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน...... กิจกรรม หน่วย นับ ทั้งปี แผนผล สิ้นสุดไตร มาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลาย แผนงาน 4

18 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน ( ถ้ามี ) 1) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ ……( เปรียบเทียบแผน / ผล ).. • ปัญหาอุปสรรค.............................................................. • แนวทางแก้ไข................................................................. 2) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ …( เปรียบเทียบแผน / ผล ). • ปัญหาอุปสรรค............................................................... • แนวทางแก้ไข................................................................. 5

19 รูปแบบการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ของหน่วยงานพิเศษ / โครงการ จัดตั้งใหม่ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551

20 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญ ชา ฝ่าย งาน 1

21 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 • งบประมาณ ___________ บาท (%) • ผลการใช้จ่าย ___________ บาท (%) – เบิกจ่าย __________ บาท – อยู่ระหว่างดำเนินการ __________ บาท – คงเหลือ __________ บาท 2

22 ภาพรวมผลการดำเนินงานของ หน่วยงานตามภารกิจ 3

23 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน...... กิจกรรม หน่วย นับ ทั้งปี แผนผล สิ้นสุดไตร มาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลาย แผนงาน 4

24 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน ( ถ้ามี ) 1) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ ……( เปรียบเทียบแผน / ผล ).. • ปัญหาอุปสรรค.............................................................. • แนวทางแก้ไข................................................................. 2) ชื่อโครงการ.................................................................. • สรุปผลความคืบหน้าของ โครงการ …( เปรียบเทียบแผน / ผล ). • ปัญหาอุปสรรค............................................................... • แนวทางแก้ไข................................................................. 5


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ( ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google