งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (การสมัครเข้าร่วมโครงการ-การเบิกเงินสนับสนุน) การเขียนข้อเสนอโครงการ ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 2 เนื้อหาในการบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (การสมัครเข้าร่วมโครงการ-การเบิกเงินสนับสนุน) การเขียนข้อเสนอโครงการ ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 2 เนื้อหาในการบรรยาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (การสมัครเข้าร่วมโครงการ-การเบิกเงินสนับสนุน) การเขียนข้อเสนอโครงการ ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 2 เนื้อหาในการบรรยาย

3 3 จดหมายนำส่งข้อเสนอโครงการ แบบคำขอรับการสนับสนุน ข้อเสนอโครงการ แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ จดหมายแจ้งผล+ข้อเสนอแนะ ไม่ผ่านการอนุมัติโครงการ ผ่านการอนุมัติโครงการ

4 4 จดหมายแจ้งผล คู่ฉบับบันทึกข้อตกลง เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอนุมัติ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างระบบ+ ทดสอบระบบ 1 เดือน จดหมายขอส่งรายงานแจ้งผลการดำเนินงาน ประจำเดือนจดหมายขอส่งรายงานแจ้งผลการดำเนินงาน ประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน รายการอุปกรณ์ที่จัดซื้อ (ถ้ามี)รายการอุปกรณ์ที่จัดซื้อ (ถ้ามี) จดหมายขอส่งรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการและขอเบิกเงิน (กรณี โอนสิทธิ์) (กรณีไม่โอนสิทธิ์)(กรณี โอนสิทธิ์) (กรณีไม่โอนสิทธิ์) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

5 ตรวจสอบสถานะโครงการและดาวน์โหลด เอกสาร ได้ที่ http://escofund.ete.eng.cmu.ac.th/ 5

6 การเขียนข้อเสนอโครงการ 6

7 – บทนำ – วัตถุประสงค์ – ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ – ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ – ขอบเขตของการดำเนินงาน – วิธีการดำเนินโครงการ – ขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ – อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ – ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน – ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 7 โครงสร้างของข้อเสนอโครงการ

8 – รายละเอียดค่าใช้จ่าย – แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ – การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EXCEL) – การบริหารจัดการองค์กรหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ – ประวัติและประสบการณ์ของผู้ร่วมงานในโครงการ 8 โครงสร้างของข้อเสนอโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “คู่มือส่งเสริมการลงทุน โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน”

9 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ และตัวอย่างเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 9

10 10 ตัวอย่างโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มก๊าซจากคนเลี้ยงสัตว์ จ.พิษณุโลก วัวนมจำนวน 5 ตัว วัวเนื้อหรือควายจำนวน 12 ตัว สุกรแม่พันธุ์ 25 ตัว และสุกรขุนจำนวน 55 ตัว เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบโดมคงที่ (Fixed Dome) ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร

11 11

12 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ “โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน” ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944904, 084-1775525 โทรสาร 053-217118 http://escofund.ete.eng.cmu.ac.th/http://escofund.ete.eng.cmu.ac.th/ www.ete.eng.cmu.ac.thwww.ete.eng.cmu.ac.th 12


ดาวน์โหลด ppt เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (การสมัครเข้าร่วมโครงการ-การเบิกเงินสนับสนุน) การเขียนข้อเสนอโครงการ ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 2 เนื้อหาในการบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google