งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริต กุล รองคณบดีฝ่ายคลัง บริหารสินทรัพย์ และ การระดมทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริต กุล รองคณบดีฝ่ายคลัง บริหารสินทรัพย์ และ การระดมทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริต กุล รองคณบดีฝ่ายคลัง บริหารสินทรัพย์ และ การระดมทุน

2 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน สถานะทางการเงิน - เงินรายได้ปีปัจจุบัน - เงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้สะสม

3 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน เงินรายได้ปีปัจจุบัน รายได้ 22,489,931.62 บาท รายจ่าย 20,119,862.73 บาท รายได้สูงกว่ารายจ่าย 2,370,068.89 บาท

4 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน เงินงบประมาณแผ่นดิน รายได้ 67,370,078.08 บาท รายจ่าย 83,481,331.44 บาท รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย 16,111,253.36 บาท หมายเหตุ รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 60.65 ของรายจ่ายทั้งหมด

5 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน เงินรายได้สะสม รายได้สะสม ณ 30 ก. ย. 54 21,416,809.09 บาท รายได้ 385,829.73 บาท รายจ่าย 1,630,800.00 บาท หมายเหตุ ปัจจุบันมีรายได้สะสมรวมทั้งสิ้น 20,171,838.82 บาท

6 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน การจัดหารายได้ - รายได้จากการบริหารพื้นที่ - รายได้จากเงินบริจาค - กองทุนเพื่อการศึกษา

7 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน รายได้จากการบริหารพื้นที่ จำนวนผู้เช่าจำนวนเงิน ที่ได้รับ / ปี เดิม ( ปี 54) 14 4,609,188.00 ใหม่ ( ปี 55) 15 5,103,048.00 หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2556 จะได้เพิ่มอีก 159,996.00 บาทต่อปี ( อยู่ระหว่างการทำสัญญา )

8 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน รายได้จากเงินบริจาค จำนวนรวมทั้งสิ้น 180,956.50 บาท ได้รับจาก ดร. สุริยพงศ์ 10,000 บาท ดร. สุรพล ชามาตย์ 50,000 บาท ร้านค้า 20,000 บาท และจากท่านอื่นๆ

9 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน กองทุนเพื่อการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก ศาสตรเมธี ดร. พงษ์ พิศน์ ปิยะพงศ์ จำนวน 50,000 บาท รอง ศาสตราจารย์ ดร. ชาลี นาวานุเคราะห์ จำนวน 80,000 บาท และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุว ลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 210,000 บาท

10 ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน โครงการการพัฒนาการให้การบริการ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ ของงานคลังและพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการของงาน คลังและพัสดุ อยู่ในระดับดี ( ค่าเฉลี่ย = 4.15)

11 ข้อดี • ปัจจุบันงานคลังและพัสดุ มีการปฏิบัติงานที่ดี อยู่แล้ว และมีการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ แก่ผู้ มาติดต่องาน ดีกว่าเดิมมาก

12 ส่วนที่ต้อง ปรับปรุง • ด้านหน่วยการเงิน ควรมีการกำหนดวัน เวลา ในการจ่ายเงินค่าสอน ค่ารักษาพยาบาล และ แจ้งให้ทราบโดยเร็ว ก่อนทำการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร และควรมีระบบการสำรองจ่าย ในด้านการเรียนการสอนของคณะ • ด้านหน่วยพัสดุ ควรมีการสำรวจความต้องการ ในการใช้ อุปกรณ์สำนักงาน ควรอัพเดทข้อมูล ครุภัณฑ์ ควรเปลี่ยนห้องเก็บพัสดุให้เหมาะสม ควรเพิ่มระยะเวลาการเบิกจ่ายพัสดุ หน่วยพัสดุ ควรดำเนินการจัดหาบริษัทผู้รับจ้างเอง

13 ส่วนที่ต้อง ปรับปรุง • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรมีการปลูก จิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านในงานคลังและ พัสดุ มีใจในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ และ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ • ด้านการให้บริการอื่นๆ ควรมีการแนะนำ หรือ แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้บริการทราบ ควรมีการทบทวน ปรับปรุงแบบฟอร์มทั้งหมด ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จัดทำบอร์ด หรือ Intranet ในส่วนของงานคลังและพัสดุ เพื่อ ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ควร ดำเนินการให้บริการแบบ one stop Service ควรจัดห้องทำงานให้เหมาะสม และมีพื้นที่โล่ง มากกว่าเดิม

14 • การพัฒนาการให้บริการ ด้านการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร • การปรับปรุงระบบการตรวจนับครุภัณฑ์

15 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา • เรียนรู้ สู้น้ำ • ร่วมกับคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ วุฒิสภา

16 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา • ศาลายาสานสุข

17 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา • สวัสดี มหาสวัสดี

18 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา • สุขภาวะดีที่คลองโยง

19 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา • งานวิชาการ • โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง

20 ขอบคุณค่ะ

21 รายงานผลการ ดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริต กุล รองคณบดีฝ่ายคลัง บริหารสินทรัพย์ และ การระดมทุน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริต กุล รองคณบดีฝ่ายคลัง บริหารสินทรัพย์ และ การระดมทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google