งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปี 2553 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปี 2553 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปี 2553 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เป้าประสงค์ เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด 2. ร้อยละของจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับรองใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง 2. ร้อยละของจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับรองใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง 3. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 4. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ตัวชี้วัด KPI ตามคำรับรอง

3 เป้าหมายของตัวชี้วัด 1. เกษตรกร 2. ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 3. ผู้ลงทะเบียน สย 4. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 5. ประชากรในวัยแรงงาน

4 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร หลักการพัฒนาการตลาด หลักการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงาน เทคนิคการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูล จปฐ. จังหวัดยะลา

5 องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 1. ทฤษฎีการตลาด / แผนการตลาด / การประชาสัมพันธ์ 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน 3. แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่คัดเลือก มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เหตุผลที่คัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

7 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ขั้นตอนกิจกรรมผลการ ดำเนินงาน 1 การบ่งชี้ความรู้ประชุมกำหนด ความรู้และ กำหนดเจ้าภาพ รับผิดชอบ องค์ความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ พอเพียง - ศูนย์เรียนรู้ การเกษตร พอเพียง ( กษ ) - หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ( พช ) - ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ( กษ )

8 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ขั้นตอนกิจกรรมผลการ ดำเนินงาน 2 การสร้างและ แสวงหาความรู้ ประชุมและ กำหนดแบบ ฐานข้อมูลองค์ ความรู้ มีทะเบียน ฐานข้อมูล องค์ ความรู้ ด้าน เศรษฐกิจ พอเพียง 3 การจัดการ ความรู้ให้เป็น ระบบ การจัดการความรู้ ให้เป็นระบบใน รูปแบบเอกสาร เว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสาร /websit e/ แผ่นพับ จำนวน 3 เรื่อง

9 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ขั้นตอนกิจกรรมผลการ ดำเนินงาน 4 การประมวล และ กลั่นกรอง ความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และการจัดทำ Work Flow งาน Work Flow งาน 3 เรื่อง 5 การเข้าถึง ความรู้ การเผยแพร่องค์ ความรู้ในรูปแบบ ต่างๆ เช่น เอกสาร / แผ่นพับ Web site ( พช.) http://cddweb.cd d.go.th/yala มีจำนวนช่องทาง เผยแพร่อย่าง น้อย 1 ช่องทาง - เอกสาร - แผ่นพับ - Website - นิทรรศการ

10 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ขั้นตอนกิจกรรมผลการ ดำเนินงาน 6 การแข่งขัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม 1 ครั้ง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 3 เรื่อง 7 การเรียนรู้จัดทำเอกสาร คู่มือแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เอกสารคู่มือ แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง 3 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปี 2553 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google