งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบหมายภารกิจ ผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการ ฝึกอบรม หลักสูตร “ ผู้นำการ พัฒนา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบหมายภารกิจ ผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการ ฝึกอบรม หลักสูตร “ ผู้นำการ พัฒนา ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบหมายภารกิจ ผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการ ฝึกอบรม หลักสูตร “ ผู้นำการ พัฒนา ”

2 “ การทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถทำได้โดยการ สร้างจากบุคคลภายนอก ชุมชน ” “ “ ผู้นำชุมชน ”” เป็นหัวใจ สำคัญในการบริหารจัดการ ชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ””

3  มีหลักสูตร “ ผู้นำการพัฒนา ” ที่ สอดคล้องกับ การดำเนินงานของกรมการพัฒนา ชุมชน ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ผู้นำชุมชนผ่านการฝึกอบรมตาม หลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 12,000 คน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2557 ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้นำชุมชนร้อยละ 90 ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ที่กำหนด  ผู้นำชุมชนแต่ละตำบล ร้อยละ 90 เข้าร่วม ประชุมจัดทำข้อเสนอ เพื่อพัฒนาตำบล และมีการนำ ข้อเสนอที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เอง สู่การบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล  ผู้นำชุมชนมีการพัฒนากลุ่ม องค์กรที่ตนเป็น กรรมการ หรือสมาชิก

4 ผู้นำชุมชน 12,000 คน หลังจากอบรม แล้ว ได้กลับไปสร้าง มูลค่าให้กับชุมชน อย่างไร เช่น ทำให้หนี้ค้าง ชำระของ กลุ่มออมทรัพย์ฯ ลดลง หรือ มีการขยายกองทุน เพิ่มขึ้น... ผู้นำชุมชน 12,000 คน หลังจากอบรม แล้ว ได้กลับไปสร้าง มูลค่าให้กับชุมชน อย่างไร เช่น ทำให้หนี้ค้าง ชำระของ กลุ่มออมทรัพย์ฯ ลดลง หรือ มีการขยายกองทุน เพิ่มขึ้น...

5

6  ภารกิจรายบุคคล  ตั้งปณิธาน  เพื่อพัฒนากลุ่ม องค์กร ที่ตนเป็นกรรมการ หรือสมาชิก ( ระบุ รายละเอียดว่าจะทำอะไร เชิงปริมาณ / คุณภาพ )  ดำเนินการตามปณิธาน ให้เสร็จ ภายใน มิถุนายน 2557 ตัวอย่าง ปณิธานอยู่ในภาคผนวกของ เอกสารที่แจกให้

7  ภารกิจรายทีม ข้อเส นอ ดำเนินการได้ ด้วยตนเอง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ นำสู่เวที บูรณา การแผน ชุมชน และบรรจุ ใน แผน ชุมชน บูรณา การระดับ ตำบล ตัวอย่าง ข้อเสนออยู่ในภาคผนวกของ เอกสารที่แจกให้

8 ตำแหน่งกิจกรรมที่ตั้งปณิธาน ( จะทำอะไร ระบุเชิงปริมาณ / คุณภาพอย่างละเอียด ) ผู้นำ อช./ อช.- ส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีวิต แบบพอเพียงแก่ครัวเรือนใน หมู่บ้าน จำนวน 20 ครัวเรือน - สนับสนุนให้ครัวเรือนมีรายได้ เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ครัวเรือน กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ - ประชาสัมพันธ์เพิ่มสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 ราย - ติดตามการส่งคืนเงินกู้ จำนวน 5 ราย - จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน - จัดสวัสดิการให้แก่หมู่บ้าน โดยใช้ เงินของกลุ่มฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง - ขยายกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ อย่างน้อย 1 กิจกรรม กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี - รณรงค์เพิ่มสมาชิกกองทุน จำนวน 5 ราย - แนะนำสมาชิกในการเขียน โครงการ จำนวน 5 ราย กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน - ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดย จัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง / แผนที่จุดเรียนรู้ใน ชุมชน กรรมการ ศอช. ต.- เข้าร่วมเวทีบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล - จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาตำบล ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยฯ / กรรมการ หมู่บ้าน กำนัน - จัดเวทีปรับปรุงแผนชุมชน - รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยา เสพติด * รายงานการประชุม * รายชื่อผู้เข้าประชุม * เอกสารข้อเสนอ * หนังสือประสานงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ( ตัวอย่างอยู่ภาคผนวกในเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม ) เอกสารการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาตำบล

9 “ ปณิธานที่ท่านให้ไว้ เราจะบันทึกใน ระบบ online และ ให้พัฒนากรรายงานผล ผ่านระบบ online เข่นกัน และจะคัดเลือกผู้ที่พัฒนางานได้ดีเยี่ยม จำนวน 5 คน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ดังนั้นเมื่อท่านกลับไปแล้ว อย่าลืมทำ ตามปณิธานที่ให้ไว้ให้เสร็จภายใน มิถุนายน 2557 โดยกรมการพัฒนา ชุมชน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบัน การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชน ไปเยี่ยมชมผลงาน ท่านถึงบ้าน ประมาณเดือนกรกฏาคม 2557...............””

10


ดาวน์โหลด ppt การมอบหมายภารกิจ ผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการ ฝึกอบรม หลักสูตร “ ผู้นำการ พัฒนา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google