งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข

2 นโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “.... รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะสร้างพื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์ ให้มีมากขึ้น จะสร้างศาสนสถานให้เป็นลาน บุญ ลานปัญญา ให้ศาสนสถานกลับมาเป็น ศูนย์กลางชุมชน เป็นลานจัดกิจกรรมของคนใน ชุมชน ร่วมกับผู้นำทางศาสนา ”

3 คณะที่ปรึกษาโครงการลานบุญ ลานปัญญา ประธาน / รองประธาน สภาลานบุญ ลานปัญญา คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯประจำศาสนสถาน 5 ท่าน ผู้ว่าฯประธาน ผู้นำศาสนสถานประธาน คนในชุมชนคัดเลือกจากผู้นำชุมชน คณะกรร มการ คณะกรรมการบริหาร โครงการฯจังหวัด

4 สภาลานบุญ ลานปัญญา จังหวัดประสานงานกับผู้นำศาสนสถาน ผู้นำชุมชนตามธรรมชาติ ผู้นำหน่วยงานระดับท้องถิ่น ( อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) คนในชุมชน เสนอรายชื่อประธาน ๑ คน รองประธานสภาลานบุญ ลานปัญญา๒คน add Text ประธาน รองประธาน ประธาน รองประธาน

5 บทบาทคณะกรรมการบริหาร โครงการฯจังหวัด ศูนย์ประสาน งานจังหวัด ศูนย์ประสาน งานจังหวัด กำกับ ดูแล ศาสน สถาน ประเมินผ ล / รายงาน ผล ส่งกรมฯ

6 บทบาทคณะกรรมการดำเนินการ โครงการฯประจำศาสนสถาน แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน อบต. อบจ. จัดทำโครงการ / กิจกรรม ประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน อบต. อบจ. จัดทำโครงการ / กิจกรรม ข้อตกล ง ของ ชุมชน ธนาคา ร ความ ดี

7 บทบาทคณะกรรมการดำเนินการ โครงการฯประจำศาสนสถาน ทำบัญชีทะเบียน คุมเงินการใช้จ่าย งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ทำบัญชีทะเบียน คุมเงินการใช้จ่าย งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน จัดทำ บัญชี รายรับ – รายจ่าย โครงการ ลานบุญ ลาน ปัญญา ของศาสน สถาน เปิดบัญชี ในนาม “ โครงการ ลานบุญ ลานปัญญา ศาสนสถาน......”

8 แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ระดมคนในชุมชนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็ก ร่วมคิดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม รวบรวมโครงการ / กิจกรรม ในแต่ละกลุ่มลงในแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน ประสาน หน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ดำเนินกิจกรรม ตามแผนฯ ประสาน หน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ดำเนินกิจกรรม ตามแผนฯ กำหนดกิจกรรมลงใน ปฏิทินงาน เช่น วันสำคัญทางศาสนา / วันพระ / วันศุกร์ วันสำคัญสถาบัน พระมหากษัตริย์

9 การรายงานผล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน การดำเนินการ งบประมาณจำนวนคนเข้าร่วม งบที่ตั้งงบที่ใช้ จริง ตาม แผน คนเข้า ร่วมจริง รวมทุกโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติ การของศาสนสถาน ก. โครงการตาม แผนปฏิบัติการของศา สนสถาน วันที่ โครงการที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ข. โครงการพิเศษที่ไม่ มีในแผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน วันที่ โครงการที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม

10 การดำเนินการ ในศาสนสถาน ติดตามประเมินผล รายงานผลจังหวัดทุก สัปดาห์ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ ปฏิบัติตนตาม ข้อตกลงของชุมชน แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ข้อตกลงของ ชุมชน

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google