งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

2 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “....รัฐบาลมีนโยบาย
นโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “....รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะสร้างพื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์ ให้มีมากขึ้น จะสร้างศาสนสถานให้เป็นลานบุญ ลานปัญญา ให้ศาสนสถานกลับมาเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นลานจัดกิจกรรมของคนในชุมชน ร่วมกับผู้นำทางศาสนา ” 

3 คณะกรรมการ 5 ท่าน คณะกรรมการบริหารโครงการฯจังหวัด ผู้ว่าฯประธาน
คณะที่ปรึกษาโครงการลานบุญ ลานปัญญา 5 ท่าน คณะกรรมการบริหารโครงการฯจังหวัด ผู้ว่าฯประธาน คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯประจำศาสนสถาน ผู้นำศาสนสถานประธาน ประธาน/ รองประธาน สภาลานบุญ ลานปัญญา คนในชุมชนคัดเลือกจากผู้นำชุมชน

4 จังหวัดประสานงานกับผู้นำศาสนสถาน ผู้นำชุมชนตามธรรมชาติ
สภาลานบุญ ลานปัญญา จังหวัดประสานงานกับผู้นำศาสนสถาน ผู้นำชุมชนตามธรรมชาติ ผู้นำหน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) คนในชุมชน เสนอรายชื่อประธาน ๑ คน รองประธานสภาลานบุญ ลานปัญญา๒คน ประธาน รองประธาน add Text

5 บทบาทคณะกรรมการบริหารโครงการฯจังหวัด
ศูนย์ประสาน งานจังหวัด กำกับดูแล ศาสนสถาน ประเมินผล/รายงานผล ส่งกรมฯ

6 บทบาทคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯประจำศาสนสถาน
แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน อบต.อบจ. จัดทำโครงการ/ กิจกรรม ข้อตกลง ของชุมชน ธนาคารความดี

7 บทบาทคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯประจำศาสนสถาน
ทำบัญชีทะเบียน คุมเงินการใช้จ่าย งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน เปิดบัญชี ในนาม “โครงการลานบุญ ลานปัญญา ศาสนสถาน......” จัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายโครงการลานบุญ ลานปัญญาของศาสนสถาน

8 แผนปฏิบัติการของศาสนสถาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน ประสาน หน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ดำเนินกิจกรรม ตามแผนฯ ระดมคนในชุมชนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็ก ร่วมคิดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม กำหนดกิจกรรมลงในปฏิทินงาน เช่น วันสำคัญทางศาสนา/ วันพระ/วันศุกร์ วันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกลุ่มลงในแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน

9 การรายงานผล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน การดำเนินการ
งบประมาณ จำนวนคนเข้าร่วม งบที่ตั้ง งบที่ใช้จริง ตามแผน คนเข้าร่วมจริง รวมทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน ก.โครงการตามแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน วันที่ โครงการที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ข.โครงการพิเศษที่ไม่มีในแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน วันที่ โครงการที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

10 การดำเนินการในศาสนสถาน
แผนปฏิบัติการของศาสนสถาน ข้อตกลงของชุมชน ติดตามประเมินผล รายงานผลจังหวัดทุกสัปดาห์ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของชุมชน

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google