งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข

2 นโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “.... รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะสร้างพื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์ ให้มีมากขึ้น จะสร้างศาสนสถานให้เป็นลาน บุญ ลานปัญญา ให้ศาสนสถานกลับมาเป็น ศูนย์กลางชุมชน เป็นลานจัดกิจกรรมของคนใน ชุมชน ร่วมกับผู้นำทางศาสนา...........”

3 คณะที่ปรึกษาโครงการลานบุญ ลานปัญญา ประธาน / รองประธาน สภาลานบุญ ลานปัญญา คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯประจำศาสนสถาน 5 ท่าน ผู้ว่าฯประธาน ผู้นำศาสนสถานประธาน คนในชุมชนคัดเลือกจากผู้นำชุมชน คณะกรร มการ คณะกรรมการบริหาร โครงการฯจังหวัด

4 สภาลานบุญ ลานปัญญา จังหวัดประสานงานกับผู้นำศาสนสถาน ผู้นำชุมชนตามธรรมชาติ ผู้นำหน่วยงานระดับท้องถิ่น ( อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) คนในชุมชน เสนอรายชื่อประธาน ๑ คน รองประธานสภาลานบุญ ลานปัญญา๒คน add Text ประธาน รองประธาน ประธาน รองประธาน

5 บทบาทคณะกรรมการบริหาร โครงการฯจังหวัด ศูนย์ประสาน งานจังหวัด ศูนย์ประสาน งานจังหวัด กำกับ ดูแล ศาสน สถาน ประเมินผ ล / รายงาน ผล ส่งกรมฯ

6 บทบาทคณะกรรมการดำเนินการ โครงการฯประจำศาสนสถาน แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน อบต. อบจ. จัดทำโครงการ / กิจกรรม ประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน อบต. อบจ. จัดทำโครงการ / กิจกรรม ข้อตกล ง ของ ชุมชน ธนาคา ร ความ ดี

7 บทบาทคณะกรรมการดำเนินการ โครงการฯประจำศาสนสถาน ทำบัญชีทะเบียน คุมเงินการใช้จ่าย งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ทำบัญชีทะเบียน คุมเงินการใช้จ่าย งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน จัดทำ บัญชี รายรับ – รายจ่าย โครงการ ลานบุญ ลาน ปัญญา ของศาสน สถาน เปิดบัญชี ในนาม “ โครงการ ลานบุญ ลานปัญญา ศาสนสถาน......”

8 แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ระดมคนในชุมชนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็ก ร่วมคิดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม รวบรวมโครงการ / กิจกรรม ในแต่ละกลุ่มลงในแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน ประสาน หน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ดำเนินกิจกรรม ตามแผนฯ ประสาน หน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ดำเนินกิจกรรม ตามแผนฯ กำหนดกิจกรรมลงใน ปฏิทินงาน เช่น วันสำคัญทางศาสนา / วันพระ / วันศุกร์ วันสำคัญสถาบัน พระมหากษัตริย์

9 การรายงานผล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน การดำเนินการ งบประมาณจำนวนคนเข้าร่วม งบที่ตั้งงบที่ใช้ จริง ตาม แผน คนเข้า ร่วมจริง รวมทุกโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติ การของศาสนสถาน ก. โครงการตาม แผนปฏิบัติการของศา สนสถาน วันที่............. โครงการที่................ ชื่อโครงการ / กิจกรรม............. ข. โครงการพิเศษที่ไม่ มีในแผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน วันที่................ โครงการที่.......... ชื่อโครงการ / กิจกรรม.............

10 การดำเนินการ ในศาสนสถาน ติดตามประเมินผล รายงานผลจังหวัดทุก สัปดาห์ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ ปฏิบัติตนตาม ข้อตกลงของชุมชน แผนปฏิบัติการ ของศาสนสถาน ข้อตกลงของ ชุมชน

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ลานบุญ ลานปัญญา ๒๕๕๓ ชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google